• facebook

Ukraińska lekcja 2014 Czy możliwy jest powrót do koncepcji „Międzymorza”?

Author: Zbigniew Girzyński
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 28-41
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2015102
PDF: npw/08/npw2015102.pdf

To 1654 Ukrainians were creating one country with Polish-Lithuanian Commonwealth, but at the same time they were feeling as a second class citizens. For this reason in XVII century with the help of neighbouring Tsardom of Russia they’ve started the uprising and detached themselves from Polish-Lithuanian Commonwealth without creating new country. Instead according to the council of Pereyaslav from 1654 they choosed to be under rule of the Tsardom of Russia. After the mentioned council Republic of Polish-Lithuanian Commonwealth become weakend to the benefit of Tsardom of Russia. From this moment on Polish–Lithuanian Commonwealth have been in decline to the point when in XVIII century they lost their independance. After the First World War when Poland regained freedom under Józef Piłsudski an attempt was made to create an Alliance of independent countries lead by Poland as reaction to the Russian imperialism. The alliance called “Intermarium” included: Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Belaruse as well as Finland and Romania. To make the idea succesful Ukraine needed to be created but the idea failed to succeed. Instead independent Ukraine was created after the dissolution of Soviet Union even so Ukraine was still under immense influence of Russia. In 2014 Russia annexed during the war with Ukraine part of it – Autonomous Republic of Crimea. Till then Russia is trying to detach eastern provinces Ukraine. It is obvious that diplomatic relations between Russia and Ukraine became frozen. For this reason Poland and Ukraine may have opportunity to ally with other countries from region to stand against russian imperialism.

До 1654 года укранцы создавали совместно с поляками и литовцами общее государство. Украинцы однако чувствовали себя в нем гражданами второй категории, в связи с этим в XVII веке привели к восстанию, и благодаря поддержке России, оторвались от Польши. Украинцы не создали всетаки собственного государства, а в результате решения переяславской рады, принятого в 1654 г. украинцы перешли в подданство Русского царя. Россия, которая занимала до этого более слабую позицию, чем Польша, таким образом стала сильнейшим игроком, в то время как Польша теряла свое положение и под конец XVIII века утратила независимость. После I мировой войны, Юзеф Пилсудский управляюший вновь независимой Польшей, хотел привести к созданию союза независимых государств под руководством Польши для защиты от империализма России. В состав этого союза под названием «Междуморья» входили бы Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина, Польша, Румыния и Финляндия. Для осуществления этого проекта необходимо было создание независимой Украины. Этого в то время сделать не удалось. После распада Советского Союза появилась независимая Украина, но она оставалась под влиянием России. В 2014 году Россия аннексировала Крым, который до этого являлся частью Украины. Россия с того времени ведет также войну с Украиной, чтобы оторвать от нее восточные провинции. Дружеские российско-украинские отношения таким образом были прерваны. Появился шанс для того, чтобы Россия и Украина договорились между собой и совместно с другими странами региона создали союз государств «междуморья», чтобы совместно сопротивляться российскому империализму.

 • Bruski, J. J. (2010). Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921–1926. Kraków: Historia Iagellonica.
 • Butterwick, R. (red.). (2010). Rozkwit i upadek I Rzeczpospolitej. Warszawa: Bellona.
 • Cisek, J. (1995). Kilka uwag o myśli federacyjnej Józefa Piłsudskiego. W: A. Ajnenkiel i in. (red.). Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX–XX wiek. Studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (s. 91–99). Warszawa: Instytut Historii PAN.
 • Czerniecka-Haberko, A. (2013). Unie Polsko-Litewskie w historiografii Polskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Filar, W. (2012). Wołyń 1939–1944. Historia – pamięć – pojednanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
 • Franz, M. (2007). Idea państwa kozackiego na ziemiach ukraińskich w XVI–XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Gil, A. (2003). Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350. rocznicy Kozackiej Rady Perejasławskiej 1654 r. i jego znaczenie dla wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji Ukrainy. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Girzyński, Z. (2014, 17 września). Nowa wędrówka ludów. Gazeta Polska Codziennie, s. 11.
 • Górski, G. (2014). Wrzesień 1939. Nowe spojrzenie. Toruń: White Plum na zlecenie Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego
 • Grochalski, S.M., Lis, M. (red.) (2009). Układ monachijski jako przykład prawno-międzynarodowej kapitulacji wobec agresji. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Hauser, P. (1997). Federacyjna wizja Rzeczypospolitej w poglądach Józefa Piłsudskiego i próba jej urzeczywistnienia w latach 1918–1921. W: Z. Karpus, W. Rezmer,
 • Wiszka (red.), Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa (s. 17–41). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Jędrzejewicz, W., Cisek, J. (2007). Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935 (t. 3: 1921–1926). Kraków, Łomianki: Wydawnictwo LTW, Instytut Książki.
 • Judah, B. (2014, 19 października). Putin’s Coup. How the Russian leader used the Ukraine crisis to consolidate his dictatorship. Pobrane z http://www.politico.com/magazine/story/2014/10/vladimir-putins-coup-112025.html#.VNqfni4h9wk
 • Kaczmarczyk, J. (2007). Rzeczpospolita Trojga Narodów. Mit czy rzeczywistość. Ugoda hadziacka – teoria i praktyka. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Kancelaria Prezydenta RP. (2008, 12 sierpnia). Wizyta Prezydenta RP w Gruzji. Pobrane z http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,721,wizyta-prezydenta-rp-w-gruzji.html
 • Karpus, Z., Rezmer, W., Wiszka, E. (red.). (1997). Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kolańczyk, A. (2009) Ukraińscy generałowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 1920–1939. Słownik biograficzny. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu.
 • Koprowski, M.A. (2014). Wołyń. Prześladowania Polaków na sowieckiej Ukrainie (Część 1–2). Zakrzewo: Wydawnictwo Replika.
 • Kornat M. (2012). Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka. Gdańsk: Oskar, Muzeum II Wojny Światowej.
 • Kroll, P. (2008). Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658–1660. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Legieć, J. (2003). Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko-bolszewickiej 1920 roku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Łossowski, P. (1997). Stosunki polsko-litewskie 1921–1939. Warszawa–Łowicz: Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu.
 • Markiewicz, H., Romanowski, A. (2005). Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Menkiszak, M. (2014, 28 marca). Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarach postradzie ckich. Komentarze OSW, 131.
 • Nowak, A. (2009). Geopolityczne koncepcje Józefa Piłsudskiego. W: J. Kłoczkowski (red.), Przeklęte miejsce Europy? Dylematy Polskiej geopolityki (s. 135–151). Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Okulewicz, P. (2001). Koncepcja międzymorza w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Olszański, T.A. (2003). Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci. Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
 • Onet. (2014, 14 czerwca). Leonid Krawczuk: Putin zrobił z nas wrogów. Pobrane z http://wiadomosci.onet.pl/prasa/leonid-krawczuk-putin-zrobil-z-nas-wrogow/77dhx
 • Pobóg-Malinowski, W. (1990). Najnowsza historia polityczna Polski (t. 2: 1914–1939). Gdańsk: Oficyna Wydawnicza „Graf”.
 • Podhorodecki, L. (1978). Sicz Zaporoska. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Potocki, R. (1999). Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939). Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Pruszyński, M. (1996). Tajemnica Piłsudskiego. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza.
 • Ramotowska, F. (2009). Odradzanie się Państwa Polskiego w epoce porozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Romański, R. (2004). Kozaczyzna. Warszawa: Bellona.
 • Romański, R. (2005). Wojny kazackie. Warszawa: Bellona.
 • Sienkiewicz, H. (2002). Ogniem i mieczem. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 • Siwicki, M. (1992–1994). Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich (t. 1–3). Warszawa: Nakładem własnym autora.
 • Szaniawski, J. (2008). Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy. Warszawa: Exlibris.
 • Tretiak, J. (1921). Finis Poloniae! Historja legendy meciejowieckiej i jej rozwiązanie. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
 • TVN24.pl. (2014a, 12 marca). Tusk przytulał się do Putina, dziś mówi o rozbiorze Ukrainy. Pobrane z http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tusk-przytulalsie-do-putina-dzis-mowi-o-rozbiorze-ukrainy,406851.html
 • TVN24.pl. (2014b, 18 marca). Żyrinowski proponuje Polsce udział w rozbiorze Ukrainy. „Zachodnie ziemie są bardziej polskie”. Pobrane z http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zyrinowski-proponuje-polsce-udzial-w-rozbiorze-ukrainyzachodnie-ziemie-sa-bardziej-polskie,408953.html
 • Wandycz, P. (2012). Piłsudski a federalizm. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 10(4), 45–54.
 • Wiatrowycz, W. (2013). Druga wojna polsko-ukraińska 1942–1947. Warszawa: Archiwum Ukraińskie.
 • Wojciechowski, M. (red.). (1998). Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wprost.pl. (2014, 29 sierpnia). Putin: Kijów działa jak niemieccy faszyści. Pobrane z http://www.wprost.pl/ar/465803/Putin-Kijow-dziala-jak-niemieccy-faszysci/
 • Yekelchyk, S. (2009). Narodziny nowoczesnego narodu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zdrada, J. (2014). Powstanie Styczniowe. W: Z. Najder i in. (red.), Węzły pamięci niepodległej Polski (s. 603–607). Kraków–Warszawa: Fundacja Węzły Pamięci.
 • Żerko, S. (2005). Niemiecka polityka zagraniczna 1933–1939. Poznań: Instytut Zachodni

ntermarium The Council of Pereyaslav Russia Poland Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart