• facebook

Od koncepcji do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ewolucja polityki bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w latach 1991–2012

Author: Maryana Prokop
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 27-41
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2014202
PDF: npw/07/npw2014202.pdf

The geopolitical situation of Ukraine and the threats of the modern world, such as international terrorism, organized crime, illegal emigration, as well as international and internal conflicts necessitate conducting an effective foreign policy and national security policy. Choosing the vector of its foreign policy, Ukraine also made a choice of the concept of its national security. The analysis of the concept of national security of Ukraine in the years 1991–2012 allows to verify the thesis put forward in the introduction of the paper that the evolution of the concept of the national security policy in a significant way mirrors the evolution of the foreign policy of Ukraine. Both the security policy and the foreign policy can be described as having multiple polarity, balancing between the Euro-Atlantic and the Euro-Asian spheres of influence.

Геополитическое положение Украины и угрозы современного мира, среди прочего: международной терроризм, организованная преступность, незаконная иммиграция, международные и внутренние конфликты, ставлать необходимость введения эффективной внешней политики и политики национальной безопасности. Делая выбор вектора внешней политики Украина ткаже сделала выбор концепции национальной безопасности. Анализ концепции национальной безопасности Украины в 1991–2012 годах, позволила подтвердить, что эволюция концепции политики национальной безопасности во многом отражает эволюцию внешней политики Украины. Политику безопасности и внешную политику можно описать как многополюснюю, которая балансируэт между воздействия евроатлантической и евразийской зоны.

 • Bieleń, S. (1998). Polska a perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej, „Studia Europejskie”.
 • Bruski, J., Chojnowski, A. (2006). Ukraina. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Dumała, A. (2009). Polityka wschodnia Unii Europejskiej. W: A. Gil, T. Kapuśniak (red.). Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja. Lublin– Warszawa: Inst. Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Gonczarenko, O. M. (1991). Bezpieczeństwo narodowe a suwerenność państwowa Ukrainy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Kitler, W. (2002). Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, ZN AON, Warszawa: MON.
 • Mizerska-Wrotkowska, M. (2011). Geneza i instytucjonalizacja Partnerstwa Wschodniego. W: A. Szeptycki (red.). Między sąsiedztwem a integracją. Założenie, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy. Oficjalna strona Układu o bezpieczeństwie zbiorowym WNP. Pobrane z http://www.odkb-csto.org/ [dostęp 6.08.2014].
 • Olszański, T. A. (2003). Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
 • Prokop, M. (2011). Kształtowanie się zasad polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego w dobie transformacji. W: M. Grabowski (red.), Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy, Kraków: Goblin Studio.
 • Riabczuk, M. (2004). Dwie Ukrainy, Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej.
 • Shmelova, M. (2008). Wielowektorowość w polityce zagranicznej Ukrainy; próba bilansu. Sprawy Międzynarodowe, 2.
 • Szeptycki, A. (2006). Stosunki między Ukrainą a Republiką Białoruś: uwarunkowania, stan, perspektywy. Materiały studyjne PISM, 1.
 • Tymanowski, J. (2009). Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeństwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Tymkiv, Y. (2009). Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Tymkiw, J. (2007). Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy. W:
 • Pietraś, T. Kapuśniak (red.). Ukraina w stosunkach międzynarodowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Білорусія розблокувала оформлення кордону з Україною (2010, 2 kwietnia). Українська правда. Pobrane z http://www.pravda.com.ua/news/2010/04/2/4907263/ [dostęp 1.08.2014].
 • Головага, Є. (1992). Особливості політичної свідомості: амбівалентність суспільства та особливості. Політогічні читаня, 1.
 • Декларація (1990) про державний суверенітет України (Відомості Верховної
 • Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст. 429). Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-12 [dostęp 2.08.2014].
 • Договір (1991) про не розповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року,248/94-вр. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_098 [dostęp 4.08.2014].
 • Договір (1995) про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною
 • і Республікою Білорусь, Мінськ 17 липня 1995. Pobrane z http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/112_692/print1339570781058938.
 • Договір (1997) між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон,від 12 травня 1997. Pobrane z http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=112_004 [dostęp 1.08.2014].
 • Договірно-правова база між Україною та Китаєм. Pobrane z http://ukrexport.gov.ua/ukr/ugodi_z_ukrain/chi/2095.html [dostęp 8.08.2014].
 • Закон України. (1991). Про оборону України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст. 106). Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12[dostęp 3.08.2014].
 • Закон України. (1993). Про Основні напрями зовнішньої політики України. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3360-12 [dostęp 7.08.2014].
 • Закон України. (2000). Про правовий режим воєнного стану (Відомості
 • Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 28, ст. 224). Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1647-14 [dostęp 3.08.2014].
 • Закон України. (2005). Про організацію оборонного планування (Відомост іВерховної Ради України (ВВР). (2005). N 4, ст.97). Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2198-15 [dostęp 1.08.2014].
 • Закон України. (2010). Про засади внутрішньої і зовнішньої політики (Відомості Верховної Ради України (ВВР). (2010). N 40, ст. 527). Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 [dostęp 3.08.2014].
 • Засадко, B. (2009). Проблеми ратифікації договору про українсько-білоруський
 • кордон: перешкоди на шляху до євроінтеграції. Стратегічні пріоритети, 10(1). Pobrane z http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/10/34.pdf [dostęp 1.08.2014].
 • Конституція України. (1996). від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [dostęp 3.08.2014].
 • Кравченко, В. (2003, 1–7 листопада). Білорусь: договір в обмін на гроші, Дзеркало тижня, 467(42). Pobrane z http://www.dt.ua/1000/1600/43478 [dostęp 1.08.2014].
 • Ліпкан, В. (2002). Неопарадигма національної безпеки. Право України, 11.
 • Мартинюк, В. (red.). (2009). Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України. Київ.
 • Нова зовнішня політика України. (2010). Київ. Pobrane z http://iwp.org.ua/img/uniter_ukr_last.pdf [dostęp 7.08.2014].
 • Портнов, А. (2008). Прогуланка зе межі «двох Україн», Український журнал, Pobrane z http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2008_01.pdf [dostęp 4.08.2014].
 • Постанова Верховної Ради України. (1993). Про Воєнну доктрину України
 • (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 43, ст. 409). Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3529-12 [dostęp 4.08.2014].
 • Постанова Верховної Ради України. (1997). Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 10, ст. 85). Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3/97-%D0%B2%D1%80 [dostęp 4.08.2014].
 • Угода (1994) про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими
 • Співтовариствами та їх державами-членами, N 237/94-ВР. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012 [dostęp 7.08.2014].
 • Указ Президента України. (2007). Про Стратегію національної безпеки України, Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/105/2007 [dostęp 1.08.2014]
 • Указ Президента України. (2012a). Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України», Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389/2012/paran18#n18 [dostęp 2.08.2014].
 • Указ Президента України. (2012b). Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року Про нову редакцію Воєнної доктрини України. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/390/2012 [dostęp 6.08.2014].
 • Щербакова, Ю. (2014), Цінності об’єднаної Європи, Киів.

multi-vector policy national security foreign policy Russia the European Union Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart