• facebook

The First Contacts between China and Poland in History

Author: Bi Wei
Institution: University of Gdańsk
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1081-8717
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 15-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202701
PDF: npw/27/npw2701.pdf

Poland is one of the first countries to establish diplomatic relations with People’s Republic of China. Since the establishment of diplomatic ties 70 years ago, both countries have conducted close cooperation in all areas and the bilateral relations have witnessed steady development. In particular, the “One Belt, One Road” initiative, launched in 2013, got the positive responses and support from many countries, including Poland, which became an important partner for China to promote the construction of the initiative. This paper, from a historical perspective, reviews the first interaction between China and Poland in the period of Yuan Dynasty which is arranged in chronological order. The narrations mainly concentrate on accounts of the western expeditions by Genghis Khan and his descendants as well as the Battle of Legnica, during the period of which the Mongolia Empire was successively set up. Each entry will include a concrete description, highlighting where possible issues such as where the Mongolia went, why the expedition and its record are important. The paper also expounds the first record about Poland and the change of the name of Poland in Chinese literature so as to deepen the mutual understanding between two countries.

Первые в истории контакты Китая и Польши

Польша - одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Новым Китаем. С момента установления дипломатических отношений 70 лет назад обе страны поддерживают тесное сотрудничество во всех областях и двусторонние отношения стабильно развиваются. В частности, инициатива «Один пояс, один путь», запущенная в 2013 году, получила положительные отклики и поддержку многих стран, включая Польшу, которая стала для Китая важным партнером в продвижении инициативы строительства. В этой статье с исторической точки зрения рассматривается первое взаимодействие Китая и Польши в период династии Юань, что представлено в хронологическом порядке. Повествование в основном сосредоточено на рассказах о западных экспедициях Чингисхана и его потомков, а также о битве при Легнице, в период которой последовательно создавалась Монгольская империя. Статья также рассказывает о первом упоминании о Польше и изменении названия Польши в китайской литературе.

REFERENCES:

 • Bai Shouyi, Zhao Yang (eds). (1982). An Outline History of China. Beijing: Foreign Languages Press.
 • Bartold, W. (1911). Istorija izuczenija Wostoka w Jewropie i w Rosiji. Peterburg.
 • Chambers, J. (1979). The Devil’s Horsemen: The Mongol Invasion of Europe. New York: Atheneum.
 • Długosz, J. (1975). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. VII-VIII. Warszawa: PWN.
 • Fu Heng et al. (eds). (2008). Huang Qing Zhigong Tu [Collection of Portraits of Subordinate Peoples of the Qing Dynasty]. Jiangsu: Guangling Shushe.
 • Gumilow, L. (1973). In the footsteps of civilization of the Great Steppe. Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy.
 • Grousset, R. (2004). Genghis-Khan. Beijing: International Culture Press.
 • Hauziński, J. (1997). Europa Środkowa i Polska w historiografii orientalnej epoki podbojów mongolskich. W: K. Zielińska-Melkowska (ed), Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Hildinger, E. (1997, June). Mongol Invasions: Battle of Liegnitz. Retrieved from: https://www.historynet.com/mongol-invasions-battle-of-liegnitz.htm.
 • Jackson, P. (2007). Mongołowie i Zachód. Warszawa: Bellona.
 • Jochum, A. (1989). Na dworze wielkiego chana, Jan z Monte Corvino (1247-1328), pierwszy Franciszkanin w Chinach. Warszawa: Verbinum.
 • Juvaini, Ata-Malik (1958). The History of the World-Conqueror Vol. 1. Manchester University Press.
 • Kałużyński, S. (1970). Tajna historia Mongołów. Anonimowa kronika mongolska z XIII w. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Łabęcka-Koecherowa, M. (1987). Koblandy Batyr. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Lorraine, D., Fernando, V. (2010). The Moral Authority of Nature. Chicago: University of Chicago Press.
 • Luo Zhewen, Zheng Luo (1986). The Great Wall of China in History and Legend. Beijing: Foreign Languages Press.
 • Maroń, J. (2011). Koczownicy i rycerze -Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII wieku. Templum.
 • Pomorski, J. (1984). W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej. Lublin: Zakład Poligraficzny Politechniki Lubelskiej.
 • Shen Fuwei (2014). Zhong Xi Wenhua Jiaoliu Shi [History of Cultural Exchanges between China and West]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House.
 • Smith, R.J. (2013). Mapping China and Managing the World: Culture, Cartography and Cosmology in Late Imperial Times. Routledge.Song Lian. Yuan Shi [The History of Yuan]. Retrieved from: http://www.guoxuedashi.com/a/25sxtg/143806l.html.
 • Sikorski, J. (1975). Zarys historii wojskowej powszechnej do końca XIX w. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Tatarkiewicz, W. (1978). Parerga. Warszawa: Państwowe Wyd. Naukowe.
 • Włodarski, J. (1992). Najazdy Mongołów jako konfrontacja cywilizacji dalekiego wschodu i zachodu. W: J. Śliwiński (ed), Społeczeństwo i kultura do XVI wieku. Olsztyn: Materiały z sesji naukowej.
 • Włodarski, J. (1997). Historia Dżoczi-syna Czyngis-chana. Gdańsk: Marpress.
 • Włodarski, J., Zhao Gang (2014). Kontakty Polski z Chinami od XIII do końca XVIII wieku -próba nowego spojrzenia. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 5(2), 14-32.

Bolonia Battle of Legnica Genghis Khan western expeditions западные экспедиции

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart