• facebook

Konsumpcja dóbr luksusowych w Chinach

Author: Elżbieta Kolasińska
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6592-5598
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 62-76
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202704
PDF: npw/27/npw2704.pdf

The Consumption of Luxury Goods in China

The consumption of luxury goods is a complex phenomenon influenced by many factors and variables. It is the result of national and global conditions. The article investigates the consumption of luxury goods in China, the demand for which is increasing each year. This is a relatively new topic and subject of research in various social sciences. The author analyses this phenomenon from the point of view of Chinese society, which has evolved and started to develop dynamically in recent years. The study discusses the concept of consumption with particular emphasis on luxury goods, and also presents some critical remarks regarding the consumption of these products. The article is a theoretical-empirical study and it is based on classical and contemporary literature on consumption, as well as selected foreign research on the issue of luxury goods consumption in China. The article has a scientific value and can also be used to analyse the demand and supply of luxury goods in Chinese society.

Потребление предметов роскоши в Китае

Потребление предметов роскоши - сложное явление, на которое влияет множество факторов и переменных. Это результат национальных, как и глобальных условий. Цель статьи - представить потребление предметов роскоши в Китае, где спрос на них растет ид года в год. Обсуждаемая тема является новой и представляет предмет исследований в различных социальных науках. Автор сосредоточивает внимание на анализе этого явления с точки зрения китайского общества, которое в последние годы эволюционировало и начало динамично развиваться. В исследовании обсуждается понятие потребления, с особым ударением на предметы роскоши, а также представлены некоторые критические замечания относительно потребления престижных товаров. Статья представляет собой теоретически-эмпирическое исследование, в котором была использована классическая и современная литература на тему потребления, а также избранные зарубежные исследования по проблеме потребления предметов роскоши в Китае. Статья имеет научную и прикладную ценность, а также может быть использована практиками для анализа спроса и предложения предметов роскоши в китайском обществе.

REFERENCES:

 • Aldridge, A. (2006), Konsumpcja, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman, Z. (2009), Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Brunet, A., Guichard, J. (2011). Chiny światowym hegemonen? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka. Warszawa: Studio Emka.
 • Bylok, F. (2005). Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Częstochowa: Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
 • Bylok F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Naukowe.
 • Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Cebula, M. (2013). Konsumpcja statusowa -między praktyczną świadomością, a strategicznym działaniem. Kultura i Społeczeństwo, 4.
 • Chaudhuri, H., Mazumdar, S., Ghoshal, A. (2011). Conspicuous Consumption Orientation: Conceptualisation, Scale Development and Validation. Journal of Consumer Behaviour, 10 (4).
 • Chojnacka, K. (2014). Racjonalność decyzji w teorii ekonomii -kilka refleksji dotyczących wyboru. Studia Ekonomiczne, 180.
 • Derbaix, Ch., Pham, M.T. (1991). Affective reactions to consumption situations: A pilot investigation. Journal of Economic Psychology, 12.
 • Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • From, E. (2016). Mieć czy być. Poznań: Wydawnictwo REBIS.
 • Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Golka, M. (2004). W cywilizacji konsumpcyjnej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Góralczyk, B. (2017). Geostrategia Xi Jinpinga -Chiny ruszają w świat. Rocznik Strategiczny, 22.
 • Góralczyk, B. (2018). Wielki renesans. Chińska transformacje i jej konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jałowiecki, M. (2014). Rozwój gospodarczy Chin jako głównego centrum gospodarczego świata. Zeszyty Naukowe WSB Poznań, 54 (3).
 • Klimaczak, B. (1995). Mikroekonomia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Kołodko, G. (2018). Chińska transformacja ustrojowa: socjalizm czy kapitalizm? Teritum datur. Ekonomista, 6.
 • Kossakowski, R. (2011). Budda w kulturze konsumpcji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kramer, J. (1997). Konsumpcja w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
 • Kupś, H., Szatkowski, M., Dahl, M. (red.). (2021). 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna. T. 1 i 2. Warszawa: PWN.
 • Lewicka-Strzałecka, A. (2003). Konsumeryzm kontra konsumeryzm. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 6.
 • Marks, K. (2012). Kapitał. Warszawa: Studio Emka.
 • Marszałek-Kawa, J. (red.). (2010). Chiny supermocarstwem XXI wieku? Rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J. (red.). (2014). Globalna polityka Chin. Czynniki i perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J., Dmochowski, T. (red.). (2018). Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Meyer, M. (2015). Chiński konsument wobec luksusowych towarów i usług w perspektywie kulturowej. Handel Wewnętrzny, 5.
 • Miles, S.K., Tucker, H. (1998). Consumerism -as a Way of Life. London: Sage Publications.
 • Nasiłowski, M. (2000). System rynkowy. Podstawy mikro-i makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 • Nurkse, R. (1953). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford, New York: University Press.
 • Oziewicz, E. (2015). Uwagi na temat chińskiego rynku zbytu towarów konsumpcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dóbr luksusowych. ANALES, XLIX (2).
 • Pohorille, M. (1980). Potrzeby -podział -konsumpcja. Warszawa: PWE.
 • Ritzer, G. (2001). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Romaniszyn, K. (2004). Konsumuję więc jestem. Kim właśnie? W: M. Flis (red.). Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Kraków: Nomos.
 • Sassatelli, R. (2007). Consumer culture: History, theory and politics. London: SAGE.
 • Sikora, T. (2002). Pojęcie luksusu -definicje i cechy charakterystyczne. International Journal of Management and Economics, 12.
 • Slater, D. (1997). Consumer culture and modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Stebbins, R. (2009). Leisure and Consumption: Common Ground, Separate Worlds. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Veblen, T. (1971). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: PWN.
 • Walkowski, M. (2017). Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego i jego potencjalna adaptacja w Europie. Przegląd Strategiczny, 10.
 • Wardęga, J. (2015). Współczesne społeczeństwo chińskie. Konsekwencje przemian modernizacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Williams, R. (1976). Keywords: a vocabulary of culture and society. Glasgow: Fontana.
 • Zawadzka, A.M., Niesiobędzka, M., Godlewska-Werner, D. (red.). (2014). Kultura konsumpcji -wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska. Warszawa: Liberi Libri.
 • Bain Company 2020. Pobrane z: https://www.cnbc.com/2020/05/08/coroanvirus-bain-report-on-global-luxury-sales-for-2020-and-beyond.html.
 • McKinsey&Comany 2019. China Lexury Report. Pobrane z: mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/china/how%20young%20chinese%20consumers%20are%20reshaping%20global%20luxury/mckinsey-china.
 • Campaign 2020. What does China’s luxury market look like in 2020? Pobrane z: https://www.campaignasia.com/article/what-does-chinas-luxury-market-look-like -in-2020/458432.
 • Ipsos 2013. Global Attitudes on Materialism, Finances and Family. Pobrane z: https://www.ipsos.com/sites/default/files/news_and_polls/2013-12/6359.pdf.
 • Business Insider Polska 2017. Sharing economy po chińsku. Kogo nie stać, ten „wynajmuje” dobra luksusowe. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/dou-baobao-wypozyczalnia-dobr-luksusowych-w-chinach/5nex6te.
 • Statista 2020. Disposable income per capita in China in 2019, by region (in yuan). Pobrane z: https://www.statista.com/statistics/278854/available-income-per-household -in-china-by-region/.
 • Forsal 2018. Rosną nierówności w Chinach. Zagraża to konsumpcji i wzrostowi gospodarczemu. Pobrane z: https://forsal.pl/artykuly/1104349,rosna-nierownosci-w-chinach-zagraza-to-konsumpcji-i-wzrostowi-gospodarczemu.html.

потребители luxury goods Chinese society consumers consumption

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart