• facebook

Kształtowanie zasad ukraińsko-chińskiego partnerstwa strategicznego

Author: Maryana Prokop
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland
Author: Iwona Galewska
Institution: Uniwersytet Opolski, Poland
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 134-150
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2014207
PDF: npw/07/npw2014207.pdf

Ukrainian-Chinese relations have taken on new importance since 2010, along with the economic crisis. Ukraine tried (like the U.S.) to get new sources of funding for business, but primarily as an antidote to the stagnation of the Ukrainian economy. The multiplicity of agreements signed between Ukraine and China in 2010–2013 was also demonstrates that Ukraine was looking for a new direction of foreign policy. The strategic partnership between Ukraine and China is primarily economic and economic, not political. However, the perception of China in Ukraine is carried out through the prism of state influence on the political, economic and social processes in the world. China on the other hand see Ukraine in the context of the so-called region. New Eastern Europe (including Belarus and Moldova), which is regarded by Beijing as an opportunity to expand markets to sell their goods to the markets of the EU and the Customs Union.

Украинско-китайские отношения получили значение с 2010-го года вместе с экономическим кризисом. Украина пыталась (как и США) найти новые источники финансирования для экономической деятельности, но прежде всего – противоядие от застоя украинской экономики. Большинство подписанных договоров между Украиной и Китаем в 2013 г. Свидетельствует также о том, что Украина искала нового направления зарубежной политики. Стратегическое партнёрство между Украиной и Китаем является прежде всего экономическим, а не политическим. Однако Китай на Украине воспринимается как пример влияния государства на политические, экономические и общественные вопросы в мире. Китай в свою очередь воспринимает Украину в контексте региона так называемой новой Восточной Европы (вместе с Беларусью и Молдавией), воспринимаемой Пекином как возможность расширения рынков продаж своих товаров на рынки ЕС и Таможенного союза.

 • Antoniuk, N., Krayevska, O. (2012). Rola Polski w realizacji eurointegracyjnych dążeń Ukrainy. W: K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak (red.), Ukraina –Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Bajda, P. (2012). Stosunki UE–Ukraina. Stan obecny i perspektywy. Pobrane z http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=254 [dostęp 20.03.2014].
 • Bałoń, K. (2011). Co to jest partnerstwo strategiczne? Biuletyn PISM, 34.
 • Bruski, J., Chojnowski, A., (2006) Ukraina, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Czwołek, A. (2013). Relacje białorusko-chińskie. W poszukiwaniu strategicznego sojusznika?
 • Studia Orientalne, 4(2).
 • Galewska, I. (2013). Udział polskich żołnierzy w misji utrzymania pokoju na terytorium Europy. W: B. Maziarz (red.), Polskie misje wojskowe. Ujęcie interdyscyplinarne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kapuśniak T. (2010). Elity władzy, grupy oligarchiczne a społeczeństwo obywatelskie na scenie politycznej państwa. W: T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP: problemy metodologii badań (t. 2). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Kuzio, T. (2002, 26 kwietnia). „Pro-Ukrainian” or „Pro-Kucham”? Ukraine’s Foreign Policy in Crisis. “RFE/RL Newsline”.
 • Matsiyevsky, Y. (2010). Елiти в Українi до i пiсьля “Помаранчевої реолюцiї”. W: Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP: problemy metodologii badań (t. 2). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Oficjalna strona Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу http://www.ukrstat.gov.ua/ [dostęp 27.03.2014].
 • Olszański, T. A. (2003). Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci. Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
 • Piskorska, P. (2012). Progres czy regres? Polityka wschodnia Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. W: K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak (red.), Ukraina –Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Prokop, M. (2011). Kształtowanie zasad polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego w dobie transformacji. W: M. Grabowski (red.), Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy. Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.
 • Prokop, M., Piechowiak-Lamparska, J. (2013). Стосунки влади з олігархією на україні та їх вплив на формування Української політики (інформаційний вимір). W: Інформаційне Забезпечення Транскордонного Співробітництва України. Луцьк: Вежа-Друк.
 • Shmelova, M. (2008). Wielowektorowość w polityce zagranicznej Ukrainy; próba bilansu. Sprawy Międzynarodowe 2.
 • Sokołowski, W. (2013, 4 lutego) Ukraina–Chiny. Nowe horyzonty współpracy gospodarczej, Pobrane z: http://www.forum-ekonomiczne.pl/article/ukraina-chinynowe-horyzonty-wspolpracy-gospodarczej/#.Uzd77ah_uRg [dostęp 27.03.2014].
 • Stankiewicz, W. (2013). Proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. Nowa Polityka Wschodnia, 5(2).
 • Subtelny, O. (1995). Russocentrism. Regionalizm and the Political Culture of Ukraine.
 • W: V. Tismeneau, M. E. Sharp (red.), Political Culture and Civil Society in Russia and the New States of Eurasia. Armonk.
 • Szapowałenko, M. (2010). Grupy interesów na Ukrainie. W: A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk (red.), Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Szeptycki, A. (2008). Grupy oligarchiczne a polityka zagraniczna Ukrainy. Sprawy Międzynarodowe, 2.
 • Tymkiw, J. (2007). Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy. W: M. Pietraś, T. Kapuśniak (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Актуальні засади (2010). формування стратегічного партнерства України і КНР. Національний Інститут Стратегічних Досліджень, Київ. Pobrane z http://old.niss.gov.ua/Table/01092010/0901_dopov.pdf [dostęp 29.03.2014].
 • Будкін, B. (2013). Україна – Китай: новий етап співробітництва. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право, 3.
 • Голод, В. (2010). Сучасні українсько-китайскі стосунки. Економічний аспект. Pobrane z http://www.sinologist.com.ua/doc/Golod/Ukraine_China.pdf [dostęp 27.03.2014].
 • Двосторонні політичні відносини між Україною та КНР. (2010, 16 października). Pobrane z http://www.china-ukraine.org/ru/statistics/99.html [dostęp 29.03.2014].
 • Декларація (1990) про державний суверенітет України. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-12 [dostęp 20.03.2014].
 • Декларація (1995) про розвиток та поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною і Китайською Народною Республікою. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156_057 [dostęp 27.03.2014].
 • Договір (2013) про дружбу і співробітництво між Україною і КНР, Спільна декларація України і Китайської Народної Республіки про подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства; Програма розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР на 2014–2018 роки. Договірно-правова база між Україною та Китаєм. Pobrane z http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/legal-acts [dostęp 27.03.2014].
 • Договірно-правова база між Україною та Китаєм (b.d.). Pobrane z http://ukrexport.gov.ua/ukr/ugodi_z_ukrain/chi/2095.html [dostęp 27.03.2014].
 • Закон України (1993) Про Основні напрями зовнішньої політики України. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3360-12 [dostęp 7.08.2014].
 • Кіктенко, В. (red.). (2013). Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу. Київ.
 • Лісничук, O. (2000). Групи інтересів в багатоскладовому суспілстві. Політо-логічний аналіз, аутопеферет праці на здобуття ступенія кандидата політичних наук. Київ.
 • Мартинюк, В. (red.). (2009). Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України. Київ.
 • Матула, М., Шайда, О. (b.d.). Сучасні українсько-китайскі зовнішньоторговелні відносини, Pobrane z: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_7/216_Mat.pdf [dostęp 27.03.2014].
 • Павленко, А.М. (2001). Нейтралітет – переваги та недоліки для безпеки держави та її розвитку (на прикладі Австралії). Стратегічна Панорама, 1–2.
 • Перепелиці, Г. М. (red.). (2002). Воєнна безпека на межі тисячоліть. Киів: Стилос.
 • Постанова (2011) від 28 березня 2011 р. N 335, Деякі питання підготовки до реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення
 • м. Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль» і будівництва інших інфра- структурних об’єктів Київського регіону. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/335-2011-%D0%BF [dostęp 29.03.2014].
 • Спільна декларація (1994) України і Китайської Народної Республіки.Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156_004 [dostęp 27.03.2014].
 • Спільна Заява (2011) між Україною та Китайською Народною Республікою стосовно всебічного підвищення рівня китайсько-українських відносин. Pobrane z http://ua.chineseembassy.org/rus/zwgx/t737970.html [dostęp 27.03.2014].
 • Спільне Комюніке (1992) про встановлення дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою і Україною. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156_006 [dostęp 27.03.2014].
 • Спільне українсько-китайське комюніке (1992). Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156_020 [dostęp 27.03.2014].
 • Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм, Pobrane z http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade [dostęp 27.03.2014].
 • Угода (2011a) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Спеціального Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки про взаємне скасування візових вимог. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344_004 [dostęp 27.03.2014].
 • Угода (2011b) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про створення Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом
 • Китайської Народної Республіки. Pobrane z http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156_079 [dostęp 27.03.2014].

the strategic partnership multi-vector policy economic cooperation China Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart