• facebook

Ogniwa rozwoju kontaktów polsko-mongolskich

Author: Andrzej Chodubski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 210-226
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2014211
PDF: npw/07/npw2014211.pdf

The article points out that:

1) The Polish-Mongolian and Mongolian-Polish contacts devloped rapidly after the World War II as a consequence of the international cooperation of the socialist states.

2) Science and education were particularly important factors.

3) Poles significantly contributed to the cultural and civilization transformation of Mongolia, including the spheres of construction, industry, and agriculture.

4) Memories of the Polish-Tatar contacts still remain in the collective consciousness of Poles; the negative image of a community which destroys the cultural achievements of conquered peoples has formed.

5) The contemporary knowledge about Mongolia and Polish-Mongolian relations is largely shrouded with a mist of myths and stereotypes.

В статье указываются:

1) С большой силой контакты польско-монгольские и монгольско-польские развивались после Второй мировой войны, в рамках международного сотрудничества социалистических стран.

2) Особо важными звеньями развития являлись наука и просвещение.

3) Поляки возлагали значительный вклад в работу по культурно-цивилизационного реконструкции Монголии, в том числе в сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства.

4) В сознании поляков сохраняется память о прошлых татаро-польских отношениях; составился негативный образ сообщества, уничтожающего культурные достижения завоеванных сообществ.

5) Современные знания о Монголии и польско-монгольских отношениях завернуты в мифы и стереотипы.

 • Almanach wiedzy powszechnej. (1998). Warszawa: Grossaero. Ambasada RP w Pekinie (b.d.). Współpraca polsko-chińska. Pobrane z http://pekin.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/gospodarka/wspolpraca_polskachina/?printMode=true
 • Azatjan, A. A., et al. (1979). Historia poznania radzieckiej Azji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. azpolonia. (b.d.). Pobrane z http://www.azpolonia.com/indexphp?sitelg=en§p=arlich§aid=267
 • Bazylow, L. (1981). Historia Mongolii. Wrocław: Zakład Narodowy. im. Ossolińskich– Wydawnictwa PAN.
 • Becela, L. et al. (1984). Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny. Warszawa: „Interpress”.
 • Brzęk, G. (1994). Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Warszawa–Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze „Biblioteka Zesłańca”– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
 • Cruz, G. da. (2001). Traktat o sprawach i osobliwościach Chin. Gdańsk: Novus Orbis.
 • Czachowski, W. (1938). Wacław Sieroszewski. Życie i twórczość, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych.
 • Feliksiak, S. (red.). (1987). Słownik biologów polskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jaster, J. (1958). Na bezdrożach dalekiej Północy. Opowieść o Aleksandrze Czekanowskim. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kałuski, M. (b.d.). Polacy w Mongolii. Pobrane z http//przeglad.australink.pl/literatura/sladamimongolia.pdf
 • Kijas, A. (2000). Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny. Warszawa–Poznań: „Pax”–Wydawictwo Poznańskie.
 • Kiniewicz, J. (1976). Portugalczycy w Azji XV–XX wiek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kopaliński, W. (1985). Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Korta, W. (1983). Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epilog. Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 • Kotwicz, W. (1948). Józef Kowalewski, orientalista (1801–1878). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Krzyżanowski, J., Hernas, Cz. (red.). (1985). Literatura polska. Słownik encyklopedyczny (t. 2). Warszawa.
 • Kulak, Z. (2010, 11 października). Polacy w Mongolii. Pobrane z http://www.mojamongolia.com/polacy-w-mongolii/
 • Kulak, Z. (b.d.). Polskie ślady w Mongolii. Pobrane z http://www.mojamongolia.com/polskie-ślady-w-mongolii/#more-677
 • Lewicki, M. (1957). Władysław Kotwicz (20.III.1972–3.X.1944). W: S. Strelcyn (red), Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Małgowska, H.M. (1973). Wacław Sieroszewski i Syberia. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Matuszewski, J. (1980). Relacja Długosza o najeździe tatarskim w 1241 roku. Łódź–Wrocław: ŁTN–Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • PAP. (2013a, 17 stycznia). Do Gdańska przyjedzie prezydent, który nie używa nazwiska. Pobrane z http://www.tvn24.pl/pomorze,42/do-gdanska-przyjedzieprezydent-ktory-nie-uzywa-nazwiska,300469.html
 • PAP. (2013b, 21 stycznia). Prezydent chce przywrócić polską ambasadę w Mongolii. „Pogłębiamy współpracę”. Pobrane z http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prezydent-chce-przywrocic-polska-ambasade-w-mongolii-poglebiamy-wspolprace,301415.html
 • polskatimes. (2013, 20 stycznia). Prezydent Mongolii Cachiagijn Elbegdordż z oficjalną wizytą w Polsce. Pobrane z http://www.polskatimes.pl/artykul/743371,prezydentmongolii-cachiagijn-elbegdordz-z-oficjalna-wizyta-w-polsce,id,t.html
 • Polski słownik biograficzny. (t. 14). (1969). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN.
 • Polski słownik biograficzny. (t. 8). (1959–1960). Kraków.
 • Róziewicz, J. (1984). Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725–1918). Wrocław–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Słabczyński, W., Słabczyński, T. (1992). Słownik podróżników polskich. Warszawa: „Wiedza Powszechna”.
 • Sobczak, J. (1993). Stereotyp Mongoła i Tatara w świadomości społeczeństwa polskiego.
 • W: K. Borowczak, P. Pawełczyk (red.), W kręgu mitów i stereotypów, Poznań–Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sobczak, K. (1995). Leksykon państw swiata: raport o stanie 192 państw świata: aktualny atlas świata. Warszawa: Wydawnictwo Kronika–Marian B. Michalik.
 • Szein, R. (1985, 11 października). Pamięć o Eugenii Lewandowskiej (tłum. A. Chodubski). Przyjaźń. Magazyn Ilustrowany, 41.
 • Turtogtochyn, Ch. (1979). Formirowanije i rozwitie politiczeskoj organizacji socjalistycznego obszczestwa Mongolii (MNR). Baku.
 • Walaszek, A. (red.). (2001). Polska diaspora, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Witczuk, J., Pagacz, S. (2000). Bajkał – morze Syberii. Kraków: „Bezdroża”.
 • Wójcik, Z. (1982). Aleksander Czekanowski: szkice o ludziach, nauce i przygodzie na Syberii. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

consciousness of transition Poles Mongolia political culture international relations

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart