• facebook

Polityka wschodnia w koncepcjach Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Author: Arkadiusz Krawcewicz
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 227-245
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2014212
PDF: npw/07/npw2014212.pdf

The aim of this article is to present the eastern policy in conceptions of Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL). Stronnictwo was established in 1997 as result of uniting such political parties as Partia Konserwatywna, Stronnictwo Ludowo- Chrześcijańskie and the group of Members of Parliament from Unia Wolności. The youth organisation of SKL was Młodzi Konserwatyści AWS. Stronnictwo is categorised as a postsolidarity and conservative party. In the field of the eastern policy, SKL appealed to historical geopolitical conceptions: the Promethean conception, the political thought of the Parisian „Kultura” and indirectly to ideas of Adolf Bocheński. The party believed that independent Ukraine had fundamental meaning for the security of Poland. In the opinion of SKL Russia returned to imperial policy towards the states of the Central and Eastern Europe. The accession to NATO and the European Union was supposed to be a chance for Poland, which could become the creator of the EU eastern policy in this way. The members of the party and the youth organisation to cooperated also with the opposition in Belorussia, for example Białoruski Front Ludowy.

Цель этой статьи заключается в представлении восточной политики в концепциях Консервативной-народной партии. Партия была основана в 1997 году в результате слияния политических партий, таких как Консерватив ной партии, Христианско-народной партии и группы депутатов Унии Свободы. Молодежной организацией Консервативно-народной партии были Молодые консерваторы Избирательной акции Солидарность. Партия классифицируется как пост-солидарностная и консервативная.

В восточной политике КНП обращалось к исторической геополитической концепции: к концепции прометеизма, политической мысли парижской «Культуру» и, косвенно, к идее Адольфа Бохенского. Партия считала, что независимость Украины является фундаментом для безопасности польского. По мнению КНП, Россия возвращалась к политике сверхдержав по отношению к странам Центральной и Восточной Европы. Вступление в НАТО и Европейский Союз должны был быть шансом для Польши, которая, таким образом, могла становиться творцом восточной политика ЕС. Члены партии и молодежной организации сотрудничали с оппозиционными организациями из Беларуси, например, с Белорусским народным фронтом.

 • Bendykowski, J. (1999). Słowo Prezesa! Biuletyn Młodych Konserwatystów AWS, 1 (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 38).
 • Beyme, K. von (2007). Współczesne teorie polityczne. Warszawa: Scholar.
 • Bichta, T. (2010). Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Biuletyn Młodych Konserwatystów AWS. (1999). Informacja o Młodych Konserwatystach.
 • Biuletyn Młodych Konserwatystów AWS, 1 (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 38).
 • Bojarowicz T. (2013). Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku. Toruń: Firma Wydawniczo-Handlowa MADO.
 • Borowik, B. (2008). Myśl konserwatywna. W: E. Maj, A. Wójcik (red.), Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Borowik, B. (2011). Partie konserwatywne w Polsce 1989–2001. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. (2000). Problem rosyjskich reformatorów. SKL. Informator Krajowy, 2 (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 39).
 • Chodubski, A. J. (2008). Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Chrzanowski, Z. (2003, marzec). Wystąpienie posła Zbigniewa Chrzanowskiego w dyskusji nad Informacją rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 roku. Biuletyn Informacyjny SKL-Ruch Nowej Polski (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 41).
 • Dudek, A. (2013). Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: Znak.
 • Eberhardt, P. (2006). Twórcy polskiej geopolityki. Kraków: Arcana.
 • Habielski, R. (2006). Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyć. Od „Buntu Młodych” do „Kultury”. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 • Hall, A. (2001). Polska wobec Europy. SKL. Informator Krajowy, 10 (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 39).
 • Johnson, J. B., Reynolds, H. T., Mycoff, J. D. (2010). Metody badawcze w naukach politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Komorowski, B. (2012, styczeń–marzec). Wschodnie wyzwania. Myśl Konserwatywna 1997, nr 1, s. 121–123. W: A. Lewandowski, G. Radomski, P. Tomaszewski (red.),
 • Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kornat, M. (red.). (2012). Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940). Warszawa: Instytut Historii PAN.
 • Kowalczyk, J. (2000). Wschód – polskie szanse i zagrożenia. Konserwatysta, 4(3) (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 42).
 • Kowalczyk K. (2011). Rodziny partii politycznych w III RP. W: K. Kowalczyk (red.), Partie i system partyjny III RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Maj, I. P. (2007). Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM.
 • Meller, A., Radomski, G., Wojdyło, W. (red.). (2012). Antologia współczesnej myśli polskiej myśli politycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Mieroszewski, J. (1967). Polityczne neurozy. Paryż: Instytut Literacki.
 • Mieroszewski, J. (1976). Materiały do refleksji i zadumy. Paryż: Instytut Literacki.
 • Mieroszewski, J. (1981). Modele i praktyka. Kraków: Oficyna NZS UJ Jagiellonia.
 • Mieroszewski, J. (1997). Finał klasycznej Europy. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Mieroszewski, J. (2012). Listy z Wyspy. ABC polityki „Kultury”. Paryż–Kraków: Instytut Literacki Kultura.
 • Mikulicz, S. (1971). Prometeizm w polityce w II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Nowakowski, M. (2000). Rockowa Białoruś. SKL. Informator Krajowy, 2 (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 39).
 • Piasecki, A.K. (2012). Wybory w Polsce 1989–2011. Kraków: Arcana.
 • Płaszewski, R. (1999). Pismo Roberta o do Rudolfa Borusiewicza (Przewodniczącego Komisji Samorządności i Polityki Regionalnej SKL) z dnia 15 grudnia 1999 r. (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 21).
 • Pomian, K. (red.). (2001). Jerzy Giedroyć. Redaktor, polityk, człowiek. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Przewoźnik, A. (2000). W cieniu Katynia. Gazeta Konserwatywna, 6 (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 42).
 • RED. (2000). Białorusin poszukiwany. SKL. Informator Krajowy 2000, 1 (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 39).
 • Rokita, J. M. (2000). Propolski patriotyzm Białorusinów. SKL. Informator Krajowy, 1, (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 39).
 • Sienkiewicz, M. (2005). Współczesne polskie nurty polityczne wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy w latach 1989–1999. Wrocław: ARBORETUM.
 • SKL. (1998). Polska będzie za polityką „otwartych drzwi” w NATO. SKL. Pismo Konserwatywno-Ludowe, 12, (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379,sygn. 42).
 • SKL. (2000). Uchwała programowa Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, 2000 r. (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 27).
 • SKL. (2012). Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Program, Warszawa 1997 [fragmenty]. W: A. Lewandowski, G. Radomski, P. Tomaszewski (red.), Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł.
 • Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • SKL. (b.r.a). Deklaracja współpracy między Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym a Białoruskim Frontem Ludowym (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp.2379, sygn. 36).
 • SKL (b.r.b). Polska polityka zagraniczna. Program Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 36).
 • SKL. (b.r.c). Statut Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 33).
 • Śliwko, W. (2000, czerwiec). Współpracujemy z Białorusią. Słowo Konserwatysty. Stowarzyszenie Młodzi Konserwatyści AWS (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 42).
 • Świderski, M. (2001). Młodzi Konserwatyści i liderzy SKL na Ukrainie. SKL. Informator Krajowy, 14 (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 2379, sygn. 39).
 • Tokarz, G. (2004). Koncepcje polityki zagranicznej polskich ugrupowań prawicowych po 1989 roku. W: M. S. Wolański (red.), Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wrocław: ARBORETUM.
 • Żebrowski, M. (2012). Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ukraine’s independence the concept of geopolitical Eastern policy youth organizations conservative parties security Russia

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart