• facebook

Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji do Polski na granicy polsko-ukraińskiej w latach 2009-2019

Author: Grzegorz Tutak
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4705-0446
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 128-148
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20212807
PDF: npw/28/npw2807.pdf

Counteracting Illegal Immigration to Poland on the Polish-Ukrainian Border in 2009-2019

Illegal migration is one of the most frequently committed border crimes. The cooperation of states and specialized services in the field of combating and counteracting illegal migration is an expression of the implementation of the overriding goal, which is the security of the state and its citizens. As shown by the statistics of the Border Guard, the Polish-Ukrainian border is characterized by the greatest personal traffic. In 2009-2019, most illegal immigration was recorded on this section of the border. The article discusses the scale and scope of the phenomenon of illegal immigration on the Polish-Ukrainian border, and highlights the cooperation of services and organizations competent in this field.

Противодействие незаконной иммиграции в Польшу на польско-украинской границе в 2009-2019 гг.

Незаконная миграция является одним из наиболее частых преступлений на границе. Сотрудничество государств и специализированных служб в борьбе с нелегальной миграцией и ее предотвращением выражает важнейшую цель, которая состоит в обеспечении безопасности государства и его граждан. Как показывает статистика Пограничной службы, польско-украинская граница характеризуется наибольшим пассажиропотоком. В 2009-2019 годах на этом пограничном участке было зарегистрировано наибольшее число случаев незаконной иммиграции. В статье обсуждаются масштабы и диапазон нелегальной иммиграции на польско-украинской границе, а также обращается внимание на сотрудничество служб и организаций, компетентных в этой области.

REFERENCES:

 • Abraham, D. (2015). Law and Migration. W: C.B. Brettell, J.F. Hollifield (red.). Migration Theory. Talking across disciplines. New York-London: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Castles, S., Miller, M.J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kacperska, E., Kacprzak, M., Kmieć, D., Król, A., Łukasiewicz, K. (2019). Migracje międzynarodowe w Europie: trendy problemy, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kaczmarczyk, T. (2015). Migracja -charakterystyka zjawiska. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 16, 7-15.
 • Klaus, W., Szulecka, M. (2018). Migracje nieudokumentowane. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.). 25 wykładów o migracjach (367-385). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Lubiewski, P. (2016). Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa, cz. 1. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Łabuz, P., Safjański, T. (2018). Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski wynikające z napływu nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej -zarys problematyki. W: I. Nowicka, D. Mocarska (red.). Współczesne problemy prawa. Polityka migracyjna, t. 3. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Marszałek-Kawa, J., Karpus, Z. (red.). (2008). Stosunki polsko-ukraińskie. Wojna i współczesność. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D., Hołub, A. (red.). (2018). Social Security. Selected Aspects. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mikołajczyk, J. (1999). Straż Graniczna w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości granicznej i korupcji. Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 3-4.
 • Okólski, M. (1998). Refleksje na temat kształtowania polityki migracyjnej w Polsce. W: K. Głąbicka, M. Okólski, D. Stola (red.). Polityka migracyjna Polski. Seria: Prace migracyjne, nr 18.
 • Safjański, T. (2018). Rozpracowywanie działalności terrorystycznej w ramach Europolu -uwarunkowania prawne i praktyczne. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 19, 107-125.
 • Suduł, R. (2012-2013). Definicje i uwarunkowania nielegalnej migracji. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, VIII-IX, 373-394.
 • Świdzińska, K.J. (2018). Problem bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej a współczesne migracje. W: M.L. Miszewski (red.). Imigranci z Ukrainy w Polsce: potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wyzwania dla bezpieczeństwa (141-152). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.
 • Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z 18 maja 1992 roku (Dz.U.1993 r., Nr 125, poz. 573).
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r., poz. 1650 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. UE z 2013 r., L 180/31).
 • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granicę (Kodeks Graniczny Schengen) (Dz.U. UE z 2006 r., L 105/1).
 • Umowa między Rzeczpospolitą a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz wzajemnej pomocy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 63, poz. 267).
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (M.P. z 2003 r., Nr 37, poz. 530).
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. (Dz.U.z 2004 r., Nr 38, poz. 343).
 • Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą podpisaną w 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., L 332/48).
 • Protokół Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisany w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 48).
 • Frontex (2020). Migratory Routs. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/eastern-borders-route/.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (2013). International Migration Policies: Government Views and Priorities. Pobrane z: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/policy/international-migration-policies-report-2013.asp.
 • MSWiA (2011, 8 lipca). Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 roku. Pobrane z: https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9258,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-w-Polsce-w-2010-roku.html.
 • MSWiA (2017, 12 października). Raport o stanie bezpieczeństwa. Pobrane z: https://archiwumbip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html.
 • Straż Graniczna (2019, 1 lutego). Walka z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi. Pobrane z: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/aktualnosci/31501,Walka-z-przestepczoscia-zorganizowana-i-handlem-ludzmi.html.
 • Straż Graniczna. Pobrane z: https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców (2020). Pobrane z: https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/.

иностранцы cross-border crime Border Guard foreigners cross-border cooperation illegal migration

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart