• facebook

Wielowymiarowość migracji jako zjawiska badawczego

Author: Jarosław Och
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0771-2732
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 9-25
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20212901
PDF: npw/29/npw2901.pdf

Multidimensionality of migration as a research phenomenon

Acting in the area of migration, research interest of many scientific disciplines are the subject of interdisciplinary research, as well as gathered in a circle one discipline. The complexity of the concept of migration results in many ways of its classification; often diverse perspective to look at the processes of displacement reveals the complex nature of the criteria for classification, although sometimes it turns out that they do not cover all the ways of perceiving and analyzing. Migration as a social phenomenon have been and is shaped by diverse conglomeration of contemporary factors and conditions.

Многомерность миграции как исследовательского явления

Миграции, представляя собой область исследования ряда научных дисциплин, стали как междисциплинарным предметом изучения, так и сосредоточенным в кругу одной дисциплины. Сложность понятия миграции приводит к нескольким способам его классификации; нередко разнообразные взгляды на процессы перемещения показывают трудности критериев классификации, хотя иногда оказывается, что они не исчерпывают всех видов восприятия и анализирования миграции. Миграции, как социальное явление, формировались всегда и сейчас как конгломерат разнообразных факторов и условий.

REFERENCES:

 • Bahna, M. (2018). Predictions of Migration from the New Member States after Their Accession into the European Union: Successes and Failures, International Migration Review, 42(4), 844-860.
 • Barbarg, J. (1987). Geografia polityczna ogólna. Warszawa: PWN.
 • Bierzanek, R., Symonides, J. (1992). Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: PWN.
 • Brzeziński, Z. (1994). Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku. Warszawa: Editions Spotkania.
 • Carlo, J. (2003). Geopolityka. Wrocław: Ossolineum.
 • Castels, S., Kosack, G. (1973). Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe. London: Oxford University Press.
 • Cesarz, Z., Stadtmuller, E. (1998). Problemy polityczne współczesnego świata. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Chodubski, A. (1992). Emigracja jako zjawisko polityczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Nauki Polityczne, 11, 131-140.
 • Chodubski, A. (2006). Nowe formy migracji i typy imigrantów w Europie. W: E. Olszewski, M. Kuczerepa (red.). Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problemy migracji. Chełm: WSSMiKS.
 • Clarence, P.A. (1948). The Immigration Problem. New York: The H.W. Wilson company.
 • Długosz, Z. (2000). Przemiany na mapie politycznej świata. Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA.
 • Dyoniziak, R., Iwonicka, K., Karwińska, A., Pucek, Z. (1994). Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Kraków: Universitas.
 • Fierli, I. (red.). (2003). Geografia gospodarcza świata. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Górny, A., Kaczmarzyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Prace Migracyjne, 49, 4-5.
 • Haliżak, E., Kuźniar, R. (red.). (1994). Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hoffman-Novotny, H.J. (1970). Migration. Ein beitragzueiner Soziologischen Erklarung. Stuttgart: Enke.
 • Iglicka, K., Jaźwińska, E., Okólski, M. (1996). Współczesne migracje zagraniczne ludności Polski. Badania za pomocą podejścia etnosondażowego, Studia Demograficzne, 4.
 • Jaźwińska, E., Łukowski, W., Okólski, M. (1997). Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Prace Migracyjne, 7.
 • Knopek, J. (1998). W Europie przemian, konfliktów i kompromisów. Bydgoszcz: Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
 • Knopek, J. (2007). Migracje międzynarodowe jako przedmiot refleksji politologicznej. W: E. Polak, J. Leska-Ślęzak (red.). Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Pelplin: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Knopek, J. (2001). Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku. Bydgoszcz: DiG.
 • Kraszewski, P. (2003). Typologia migracji. W: W.J. Burszta, J. Serwański (red.). Migracje-Europa -Polska. Poznań.
 • Kubiak, H. (1980). Teoria, ideologia, polityka asymilacji. Szkic problemu. W: H. Kubiak, A.K. Paluch (red.). Założenia teorii asymilacji. Kraków: Ossolineum.
 • Kubiak, M., Slany, K. (1999). Migracje. W: Encyklopedia socjologii. t. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kukułka, J. (1997). Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-1996. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Leoński, L. (1979). Zagadnienie migracji w polskiej myśli socjologicznej do 1939 roku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Lewis, G.J. (1982). Human Migration. A Geographical Perspective. London: Croom Helm.
 • Łoś-Nowak, T. (2000). Stosunki międzynarodowe: teorie, system, uczestnicy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Majewski, R. (2000). Przyczyny polskiego exodusu w latach osiemdziesiątych. W: E. Zamojski (red.). Migracje polityczne XX wieku, Migracje i społeczeństwo, 101-108.
 • Majewski, R. (2007). Zjawisko emigracji jako przejaw współczesnych przemian globalnych. W: E. Polak, J.
 • Leska-Ślęzak (red.). Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Pelplin: Wydawinctwo Bernardinum, 223-232.
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D., Hołub, A. (red.). (2018). Social Security. Selected Aspects. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Maryański, A. (1984). Migracje w świecie. Warszawa: PWN.
 • Maryański, A. (1996). Współczesne wędrówki ludów. Zarys geografii migracji. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Michalska, A. (1982). Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych. Warszawa: PWN.
 • Muszyński, J. (2001). Megatrendy a polityka. Wrocław: alta 2.
 • Okólski, M. (1992). Migratory Movements from Countries of Central and Eastern Europe. W: People on The Move. New Migration Flows in Europe. Strasbourg: Council of Europe.
 • Olszewski, E. (1997). Polacy w Skandynawii. Lublin: PANTA.
 • Otok, S. (2002). Geografia polityczna: geopolityka, państwo, ekopolityka. Warszawa: PWN.
 • Petersen, W. (1958). A General Typology of Migration. American Sociological Review, 23, 256-266.
 • Pilch, A., Zgórniak, M. (1984). Emigracja po drugiej wojnie światowej. W: A. Pilcha (red.). Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych. Warszawa, 484-487.
 • Piwnicki, G. (2007). Czynniki determinujące światową migrację w dobie zachodzących przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku. W: E. Polak i J. Leska-Ślęzak (red.). Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Pelplin: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Pryor, R. (1975). Migration and The process of modernization. W: L. Kosiński, M. Prothero (red.). People on the move: Studies on internal migration. London.
 • Rajkiewicz, A. (red.). (2000). Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce. Wybrane zagadnienia. Włocławek: WSHE.
 • Romaniszyn, K. (2003). Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji. Lublin: KUL.
 • Romaniszyn, K. (1999). Światowe szlaki migracyjne: przemiany i kontynuacje. W: J.E. Zamojski (red.). Migracje 1945-1995. Warszawa: Neriton.
 • Richmond, A.H. (1994). Global Apartheid. Refugees, Racism and The New World Order. Refuge: Canada’s Journal on Refugees, 14(6), 25-28.
 • Rykiel, Z. (2006). Podstawy geografii politycznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Stępniak, A. (red.). (2001). Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Szydłowska-Cegłowa, B. (red.). (1992). Polonia w Europie. Poznań: Polska Akademia Nauk.
 • Świętochowska, U. (2007). Problemy migracji w Unii Europejskie. W: E. Polak, J. Leska-Ślęzak (red.). Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Pelplin: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Matching Educational Background and Employment: A Challenge for Immigrants In Host Countries. Pobrane z: https://www.oecd.org/migration/mig/41561786.pdf.
 • World Bank Group. (2018). Migration and Remittances, Recent Developments and Outlook. Pobrane z: http://documents.worldbank.org/curated/en/805161524552566695/pdf/125632-WPPUBLICMigrationandDevelopmentBrief.
 • Zolberg, A.R. (1989). The Next Waves: Migration Theory for a Changing World. International Migration Review, 23(3), 403-430.

analyzing classification Multidimensionality многомерность migration

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart