• facebook

Problem naruszeń praw mniejszości wyznaniowych na przykładzie Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej

Author: Adrian Szumski
Institution: Uniwersytet Wrocławski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8723-5651
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 32-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20213002
PDF: npw/30/npw3002.pdf

The Problem of Violations of Religious Minorities’ Rights on the Example of Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic

The armed conflict in eastern Ukraine and establishing the Donetsk People’s Republic (DPR) and the Luhansk People’s Republic (LPR) resulted in many complications and tensions, both in international relations, and within the territories of those self-proclaimed republics. Violation of rights of religious minorities is one of such problems. It includes various forms of unlawful deeds, ranging from intimidation to killings. Such a situation creates grounds for legal responsibility of subjects involved in above mentioned violations. However, a crucial difficulty in this respect is enforcement of justice in practice. The difficulty results from two factors. First factor is that territories in question are beyond the effective control of Ukraine; it prevents Ukrainian authorities from taking legal steps against individuals who committed crimes. The second problem is that both self-proclaimed republics do not exist in the light of law, and thus they cannot take responsibility, also under international law. A change of this state of affairs would be possible only after ultimate settlement of legal status of eastern regions of Ukraine, and it requires a good will of all sides being engaged in the conflict.

Проблема нарушений прав религиозных меньшинств на примере Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики

Следствием военного конфликта на востоке Украины и установления Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) стали многочисленные осложнения, а также напряженность - как в международных отношениях, так и в пределах двух сепаратистских республик. Одной из таких проблем являются нарушения прав религиозных меньшинств, которые принимают различные формы неправомерных поступков - от запугивания по убийства. Отсутствие реакции руководящих органов ДНР и ЛНР на такие нарушения, а иногда даже и их вдохновляющая роль в этих действиях, как и создание условий для дискриминационных практик дают основы для юридической ответственности не только непосредственных исполнителей, но и руководящих органов двух квази-государств. Однако, практическая возможность совершения правосудия за эти неправомерные действия составляет крайнюю трудность. Изменить положение дел можно лишь путем окончательного урегулирования юридического статуса восточных районов Украины, но это требует доброй воли всех сторон конфликта.

REFERENCES:

 • Bierzanek, R., Symonides, J. (2005). Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: LexisNexis.
 • Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych z 10 grudnia 1992 r. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 47/135.
 • Delong, M. (2020). „Ruski mir” jako narzędzie rosyjskiej ekspansji geopolitycznej na terytorium Ukrainy. Przegląd Geopolityczny, 33, 50-64.
 • “Donetsk People’s Republic” Bans Jehovah’s Witnesses. (2021, 26 kwietnia). Pobrane z: https://www.jw.org/en/news/jw/region/ukraine/donetsk-peoples-republic-bans-jehovahs-witnesses/.
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się naruszeniami praw człowieka na Krymie. (2021, 12 lipca). Pobrane z: https://www.hfhr.pl/europejski-trybunal-praw-czlowieka-zajmie-sie-naruszeniami-praw-czlowieka-na-krymie/.
 • Gaufman, E. (2020). Come all ye faithful to the Russian world: governmental and grass-roots spiritual discourse in the battle over Ukraine. W: E.A. Clark, D. Vovk (red.). Religion During the Russian-Ukrainian Conflict (54-68). New York: Routledge.
 • Grzywaczewski, T. (2015). „Ludowe republiki Donbasu” -granice prawa do samostanowienia a fenomen quasi-państw. Studia Prawnicze KUL, 2(62), 77-106.
 • Hoch, T., Kopeček, V. (red.). (2020). De Facto States in Eurasia. New York: Routledge.
 • Jędraszczyk, J. (2018). Cerkiew prawosławna na Ukrainie i w Rosji po 2013 r. wobec wyzwań politycznych, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz pytań o granice suwerenności. Przegląd Zachodni, 1, 198-208.
 • Kamiński, I.C. (2015). Gdzie i jak mogą się skarżyć uczestnicy konfliktu na Ukrainie? Studia Prawnicze KUL, 2(62), 107-139.
 • Konstytucja Donieckiej Republiki Ludowej z dn. 14 maja 2014 r.
 • Konstytucja Ługańskiej Republiki Ludowej z dn. 18 maja 2014 r.
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dn. 4 listopada 1950 r. Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284.
 • Lachowski, T. (2018). Prawo międzynarodowe praw człowieka jako instrument przeciwdziałania skutkom poważnego naruszenia prawa międzynarodowego publicznego-analiza wybranych aspektów przypadku agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (w latach 2014-2018). Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom XV, No. 4, 25-58.
 • Legal Consequences for States of the Contitiued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276(1970), Adrisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16.
 • Lubicz Miszewski, M. (2015). Kościoły chrześcijańskie na Ukrainie wobec aneksji Krymu i wojny w Donbasie. Wschodnioznawstwo, 1, 82-86.
 • Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z dn. 19 grudnia 1966 r. Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169.
 • Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z dn. 16 grudnia 1966 r. Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167.
 • Myślicki, A. (2019). Konflikt konfesyjny na Ukrainie przełomu lat 2018/2019. Przegląd Geopolityczny, 29, 110.
 • Nieczypor, K. (2018). O sprawiedliwość i odszkodowania. Ukraina przeciwko Rosji w sądach międzynarodowych. Komentarze OSW, 271, 1-8.
 • Piechowska M. (2020). Cerkiew Prawosławna Ukrainy -rok po uzyskaniu autokefalii. Biuletyn PISM, 37(1969), 1.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dn. 10 grudnia 1948 r. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III).
 • Religious Buildings Seized in Eastern Regions of Ukraine. (2021, 26 kwietnia). Pobrane z: https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/ukraine/donetsk-luhansk-religious-buildings-seized/.
 • Religious Persecution in Eastern Ukraine and Crimea 2014. (2021, 26 kwietnia). Pobrane z: http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1671274/25949565/1423755477087/Religious+Persecution+in+Eastern+Ukraine+and+Crimea+2014_Redacted.pdf.
 • Tatarenko, L. (2017). Instytucje religijne i polityka na Ukrainie: zagadnienie tożsamości w czasach wojny. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 15, 31-35.
 • Ukraina: Prześladowanie Cerkwi Prawosławnej Ukrainy w Doniecku. (2021, 26 kwietnia). Pobrane z: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1400591,ukraina-przesladowanie-cerkwi-prawoslawnej-ukrainy-w-doniecku.html.
 • Zaręba, S. (2019). Responsibility for the Acts of Unrecognised States and Regimes. W: W. Czapliński, A. Kleczkowska (red.). Unrecognised Subjects in International Law (159-193). Warszawa: Scholar Publishing House Ltd.

Ukraine religious minorities religious discrimination Luhansk People’s Republic Donetsk People’s Republic Украина религиозные меньшинства

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart