• facebook

Rady młodzieżowe i ich udział w decydowaniu na poziomie lokalnym w Polsce

Author: Dominik Boratyn
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2335-7515
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 142-160
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20213108
PDF: npw/31/npw3108.pdf

Youth councils and their participation on the decision-making process on a local level in Poland

Youth Councils in Poland have been operating since 2001. According to the Act on commune self-government, these councils are consultative entities whose purpose is, inter alia, giving opinions on normative acts issued by local government bodies. The article presents the results of research carried out as part of the project ‘From dialogue to deliberation. Non-public entities as (not) present participant in the local decision-making process’. The research covered Youth Councils and the participation of these entities in the decision-making process at the local level in Poland.

Молодежные советы и их участие в принятии решений на местном уровне в Польше

Молодежные советы в Польше действуют с 2001 года. В соответствии с Законом о муниципальном самоуправлении, они являются консультативными органами, которые, в частности, высказывают мнение по нормативным актам, издаваемым органами местного самоуправления. В статье представлены результаты исследования, проведенного в рамках проекта «От диалога к размышлению. Негосударственные организации как (не)присутствующие участники процесса принятия решений на местном уровне». Исследование касалось молодежных советов и участия этих структур в процессе принятия решений на местном уровне в Польше.

REFERENCES:

 • Augsberger, A., Collins, M.E., Gecker, W., Dougher, M. (2018). Youth Civic Engagement: Do Youth Councils Reduce or Reinforce Social Inequality? Journal of Adolescent Research, 187-208, DOI: 10.1177/0743558416684957.
 • Bącal, P. (2020). Status prawny młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów. Analiza porównawcza. W: K. Łukomiak (red.). Prawo w Polsce 2000-2020. Łódź: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph.
 • Bojarski, D. (2016). Młodzieżowa rada gminy jako przykład zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. W: K. Perużyńska (red.). XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych ,,Koła Naukowe -Szkołą Twórczego Działania”. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie.
 • Boratyn, D. (2019). Aktywność rad młodzieżowych na portalu społecznościowym Facebook -analiza porównawcza. Edukacja-Technika-Informatyka, 4(30), 192-197. DOI: 10.15584/eti.2019.4.25.
 • Boratyn, D. (2020a). Rola rad młodzieżowych w lokalnym życiu publicznym (wyniki badań empirycznych). Polityka i Społeczeństwo, 3(18), 48-62. DOI: 10.15584/polispol.2020.3.4.
 • Boratyn, D. (2020b). Charytatywna działalność gminnych rad młodzieżowych -analiza zagadnienia. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 3(16), 141-155. DOI: 10.15584/johass.2020.3.8.
 • Boratyn, D. (2021). Rola opiekuna w działalności rad młodzieżowych -wyniki badań empirycznych. Colloquium, 1(41), 19-33. DOI: http://doi.org/10.34813/02coll2021.
 • Brol, M. (2013). Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 10, 30-52.
 • Checkoway, B. (2011). What is youth participation? Children and Youth Services Review, 33, 340-345. DOI:10.1016/j.childyouth.2010.09.017.
 • Checkoway, B., Aldana, A. (2013). Four forms of youth civic engagement for diverse democracy. Children and Youth Services Review, 35, 1894-1899. DOI:10.1016/j.childyouth.2013.09.005.
 • Checkoway, B., Allison, T., Montoya, C. (2005). Youth participation in public policy at the municipal level. Children and Youth Services Review, 27, 1149-1162, DOI:10.1016/j.childyouth.2005.01.001.
 • Collins, M.E., Augsberger, A., Gecker, W. (2016). Youth councils in municipal government: Examination of activities, impact and barriers. Children and Youth Services Review, 65, 140-147. DOI:10.1016/j.childyouth.2016.04.007.
 • Ćwiklicki, M. (2013). Młodzieżowe Rady Gmin W: M. Ćwiklicki (red.). Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Furmankiewicz, M. (2013). Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania LEADER. Studia Regionalne i Lokalne, 1(51), 71-89. DOI: 10.7366/1509499515101.
 • Maciaszek, P. (2015). Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin -część I. Rocznik Samorządowy, 4, 258-273.
 • Maciaszek, P. (2016). Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin -część II. Rocznik Samorządowy, 5, 171-187.
 • Mik, D. (2018). Reprezentacje młodzieży w samorządzie terytorialnym oraz rola młodzieżowych organów doradczych w aktywizacji społecznej młodzieży. Pobrane z: http://tarnowskiedialoginaukowe.pl/wp-content/uploads/2018/12/06_Mik.pdf.
 • Napiontek, O., Pietrasik, J., Szaniawska, M. (2009). Młodzieżowa Rada Gminy Aktywność obywatelska młodzieży w społeczności lokalnej. Warszawa: Fundacja Civis Polonus.
 • Owczarek, M., Pietrasik, J., Radzewicz, J. (2012). Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin. Warszawa: Fundacja Civis Polonus.
 • Pawłowska, A. (2016). Governance jako podejście teoretyczne -kilka kwestii spornych. Polityka i Społeczeństwo, 3(14), 5-17. DOI: 10.15584/polispol.2016.3.1.
 • Pawłowska, A. (2020). Metodologia badań. W: A. Pawłowska, R. Kmieciak, A. Kołomycew, K. Radzik-Maruszak, P. Antkowiak (red.). Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Standardy funkcjonowania w Polsce młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatu przyjęte przez VI Zgromadzenie Ogólne Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych na podstawie Uchwały nr 32/VI/03 z dnia 27 kwietnia 2003 roku.
 • Statut Młodzieżowej Rady Krakowa. Pobrane z: http://mrk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/03/Statut.pdf.
 • Statut Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Pobrane z: http://www.sltzn.katowice.pl/images/news/2018/2018.01.18/statut.pdf.
 • Statut Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Pobrane z: http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/images/mlodziezowa_rada/statut_mrm.pdf.
 • Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Pobrane z: https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/Statut_ujednolicony_MRM_pdf.pdf.
 • Uchwała Nr LXXIV/2/2017 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania z dnia 14.11.2017 r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Radnego Miasta Poznania Tomasza Wierzbickiego w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu ,,Polityki dla młodych ludzi Miasta Poznania na lata 2019-2025”.
 • Uchwała Nr VI/29/2018 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wskazania kierunków wydatków Rady Miasta Włocławek -nadania budżetu Młodzieżowej Radzie Miasta Włocławek przez Radę Miasta Włocławek.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2001 nr 45 poz. 497.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U.2021.0.1372.
 • Wasilewski, P. i in. (2018). O Młodzieżowych Radach. Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce na rok 2018. Warszawa: Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.
 • Wyrzykowska, O., Zapolski-Downar, J. (2021). Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa. Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Ziółkowski, P. (2018). Aktywność obywatelska młodzieży i seniorów na rzecz rozwoju regionalnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 32(3), 211-227.
 • Znowelizowana Europejska Karta Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym, 2003. Pobrane z: https://rm.coe.int/16807038eb.

диалог Youth Councils местное самоуправление participation dialogue local government governance молодежные советы

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart