• facebook

Głos w dyskusji na temat relatywizmu kulturowego praw człowieka

Author: Jolanta Behr
Institution: Uniwersytet Wrocławski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2688-2836
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 191-202
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181912
PDF: npw/19/npw1912.pdf

Голос в дискуссии на тему культурного релятивизма прав человека

A voice in the debate on cultural relativism of human rights

RECENZJA

BIBLIOGRAFIA:

 • Awramik, E. (2016). Cywilizacyjna, kulturowa i religijna różnorodność Azji a ochrona praw człowieka. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (181–190). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bebyk, V. (2016). Конфуций и Платон: социалъные модели и права еловека. W: J. Ja­skiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (86–94). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bisztyga, A. (2016). Dekalogi europejskiej i islamskiej koncepcji praw człowieka. W: J. Ja­skiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (95–104). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Buchalska, J. (2016). Ochrona własności intelektualnej w Chinach – prawa człowieka a koncepcja wartości azjatyckich. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie sys­temy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (702–715). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Бусурманов, Ж.Д. (2016). Потенциал Евразийской концепции прав человека: новый взгляд на проблемы демократии и права человека. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwer­salna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (381–393). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Chiam, S. (2009). Asia’s experience in the quest for a regional human rights mechanism. Victoria University of Wellington Law Review, 40(1), 127.
 • Čáky, M. (2016). Human Rights from the Viewpoint of China and in Comparison of the Western and Asian Models. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – ba­riery realizacyjne. T. II (158–180). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Fukukawa, K. (red.). (2014). Corporate Social Responsibility and Local Community in Asia. London: Routledge.
 • Hanlon, R.J. (2014). Corporate Social Responsibility and Human Rights in Asia. London, New York: Taylor & Francis Group.
 • International Federation for Human Rights. (2015). Demystifying Human Rights Protec­tion in Asia. Pobrane z: http://www.refworld.org/docid/5672d3604.html.
 • Jaskiernia, J., Spryszak, K. (red.). (2016a). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. In­spiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jaskiernia, J., Spryszak, K. (red.). (2016b). Europejski system ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. III. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jaskiernia, J., Spryszak, K. (red.). (2016c). Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. T. I. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jaskiernia, J., Spryszak, K. (red.). (2016d). Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski. T. IV. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kalina-Prasznic, U. (red.). (2000). Encyklopedia prawa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Masek, C.M. (2016). Wolność sumienia i wyznania a zjawisko prozelityzmu na przy­kładzie Azji. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (191–204). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Muntanbhorn, V. (1997). Regional Protection of Human Rights in Asia. Pobrane z: https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/1997/12/regional-protection-of-hu­man-rights-in-asia.html.
 • Piechowiak, M. (1999). Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich mię­dzynarodowej ochrony. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Piotrowicz, J. (2016). Kobieta bez twarzy – prawa kobiet w Afganistanie. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwer­salna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (807–819). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pomykało, W. (2016). Europejsko-atlantyckie i chińsko-azjatyckie wartości oraz koncepcje praw człowieka jako fundamentalna podstawa funkcjonowania współczesnego świata, ale też kreowania wizji nadchodzącego świata. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowa­nia kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (128–157). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Potulski, J. (2016). Problemy stanowienia regionalnego systemu ochrony praw człowieka w Azji Południowo-Wschodniej. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie sys­temy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (247–292). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Prada, de A. (2016). Confucianism and Human Rights: A Syntesis. W: J. Jaskiernia, K. Spry­szak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (68–85). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Raport Roczny Amnesty International 2016/2017 Sytuacja praw człowieka na świe­cie. (2017). Pobrane z: https://www.amnesty.org/download/Documents/POL­1048002017POLISH.PDF.
 • Suska, M. (2016). Corporate Social Responsibility on Asia: Asian vision vs. American vision. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowie­ka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (220–244). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Svák, J., Balog, B. (2016). The Art as a Mediator od Understanding of the Way of the Pro­tection of Human Rights in European and Asian Culture. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwa­runkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (205–212). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Symonides, J. (2016). „Wartości azjatyckie” a prawa człowieka. W: J. Jaskiernia, K. Spry­szak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (44–67). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Шарunoв, А.К. (2016). Развитие человеческого капитала в среднеазиатском регионе. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw czło­wieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (213–219). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szreder, K. (2016). Prawa człowieka a islam – prawa człowieka w Koranie. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwer­salna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (105–116). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sztumski, J. (2016). Rozważania wokół wpływu zachodnich i dalekowschodnich wartości na proces kształtowania się idei praw człowieka. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowa­nia kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (117–127). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Tokarczyk, R.A. (2016). Istota i komparatystyka europejskich i azjatyckich uwarunkować systemów ochrony praw człowieka. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. T. II (13–43). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wojtczak, D. (2015). Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. Warszawa, 13–15 kwietnia 2015 r. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 4(26).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart