• facebook

Międzynarodowy Dzień Kobiet - relikt socjalizmu czy symbol walki o równouprawnienie płci?

Author: Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-9280
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 9-30
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223201
PDF: npw/32/npw3201.pdf

International Women’s Day - a relic of socialism or a symbol of the struggle for gender equality?

March 8 as International Women’s Day is the consequence of the work of labor movements in North America and Europe. The holiday, established in 1910 during the 8th Congress of the Second International in Copenhagen, was to promote the idea of women’s rights and build support for universal suffrage of women. The first celebration of the International Women’s Day was held on 19 March 1911 in Western Europe to commemorate the 1848 March Revolution. In Russia, and then the USSR, it was decided to organize it on the anniversary of women’s participation in the demonstration in Petrograd (now St. Petersburg) on 8 March (23 February - according to the Julian calendar) 1917. In the interwar period in Poland (on the initiative of the PPS) Women’s Day was celebrated on 19 June, commemorating the abolition of slavery in the United States. In 1972, the UN General Assembly, on the wave of efforts to change its policy towards women, proclaimed 1975 the International Women’s Year. Until 1977 - when the UN General Assembly recognized 8 March as the International Day of Women’s Rights and International Peace, which could be celebrated on a day chosen according to the tradition of a given country - this holiday was mainly celebrated in socialist countries.

Международный женский день - пережиток социализма или символ борьбы за гендерное равенство?

8 Марта, как Международный женский день - это результат рабочего движения в Северной Америке и Европе. Праздник, учрежденный в 1910 году во время 8-го Конгресса II Социалистического интернационала в Копенгагене, был предназначен для пропаганды идей прав женщин и для оказания поддержки для получения ними всеобщих избирательных прав. Впервые Международный женский день отмечался 19 марта 1911 года в Западной Европе в ознаменование мартовской революции 1848 года. В свою очередь в России, а в последствии в СССР, было принято решение отмечать его в годовщину участия женщин в демонстрации в Петрограде (сегодняшнем Санкт-Петербурге) 8 марта (23 февраля по юлианскому календарю) 1917 года. В межвоенный период в Польше (по инициативе PPS) Праздник женщин отмечался 19 июня, то есть в день памяти об отмене рабства в Соединенных Штатах Америки. В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН, на волне своих усилий по изменению политики в отношении женщин, объявила 1975 год Международным годом женщин. До 1977 года, когда Генеральная Ассамблея ООН признала 8 марта Международным днем прав женщин и мира во всем мире, который можно праздновать в любой день, выбранный в соответствии с традициями данной страны, этот праздник отмечался в основном в социалистических странах.

REFERENCES:

 • Bielecki, Z. (1953, 8 marca). Nasze radzieckie siostry. Przyjaciółka, 10, s. 6.
 • Bidwell, G. (1972). Bunt długich spódnic. Katowice: Śląsk.
 • Calendar of Public Holidays in March 2022. (2022, 8 March). Pobrane z: https://www.officeholidays.com/calendars/2022/03.
 • Piotrowska, J., Sosińska, A. (red.). (2013). Całej pensji i połowy władzy. Warszawa: Fundacja Feminoteka.
 • Centrala Tekstylno-Odzieżowa. (1971, 7 marca). Tylko dla panów! Na dzień kobiet oprócz kwiatka także prezent tekstylny! Przekrój, 1352, s. 11.
 • Chrzanowski, R. (oprac.). (2021, 8 marca). Międzynarodowy Dzień Kobiet w świetle dokumentów z Archiwum IPN w Gdańsku. Pobrane z: https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/139724,Miedzynarodowy-Dzien-Kobiet-w-swietle-dokumentow-z-Archiwum-IPN-w-Gdansku.html.
 • Duda, A. (2021, 8 marca). Życzenia z okazji Dnia Kobiet. Pobrane z: https://www.prezydent.pl.
 • Domagała-Szymonek, K. (2017, 6 marca). Dzień Kobiet w PRL: przodowniczki pracy, szykujcie się na 8 marca. Pobrane z: https://polskatimes.pl/dzien-kobiet-w-prl-przodowniczki-pracy-szykujcie-sie-na-8-marca/ar/3775281.
 • Dulębianka, M. (1908). Polityczne stanowisko kobiety. Warszawa: Skład Główny w Administracyi „Steru” Boduena 2.
 • Furgał, E. (oprac.). (2017). Stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce. Terminarz historyczny 2018. Kraków: Fundacja Przestrzeń Kobiet.
 • Goworko-Składanek, B. (2017). Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w Rosji w latach 1913-1991. Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2(3), 60-67.
 • Henzler, M. (2010, 27 marca). Sejm pisze historię. Polityka, 13, s. 23-25.
 • History of International Women’s Day. (2021, 7 marca). Pobrane z: https://www.internationalwomensday.com/Activity/15586/The-history-of-IWD.
 • Jaczynowska, M. (1990). Religie świata rzymskiego. Warszawa: PWN.
 • Kacprzak, M. (1933). Badania nad rozrodczością w Polsce. Warszawskie Czasopismo Lekarskie, 1933, 35-36.
 • Kern, L. (1982, 7 marca). À propos Dnia Kobiet. Przekrój, 1917, s. 24.
 • Kłuszyńska, D. (1952, 9 marca). W Kopenhadze. Przyjaciółka, 10, s. 11.
 • Komunikat z Badań Centrum Badania Opinii Społecznej. (1993, grudzień). Święta, Święta i… Barbórka. BS/182/147/93. Warszawa: CBOS, 1-5.
 • Komunikat z Badań Centrum Badania Opinii Społecznej. (1995, kwiecień). Rocznice i święta ważne dla Polaków. BS/91/77/95. Warszawa: CBOS, 1-5.
 • Komunikat z Badań Centrum Badania Opinii Społecznej. (2002, luty). O walentynkach i innych świętach, BS/27/2002. Komunikat z Badań Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa: CBOS, 1-5.
 • Kopciewicz, L. (2009). Czerwony tulipan czy goździk? Polaryzacja ideologiczna 8 marca w Polsce. W: L. Kopciewicz (red.). Dzień Kobiet w mediach. Międzynarodowe studium porównawcze (142-154). Łódź: Wschód-Zachód.
 • Kopciewicz, L. (2011). W dniu ich święta. Przemoc symboliczna, media i podmiot kobiecy w świadomości grup pokoleniowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Krajewski, A. (2021, 6 marca). 8 marca -najbardziej kłopotliwy dzień w roku. Pobrane z: https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8113893,8-marca-historia-kultura-protest-szwaczek.html.
 • Kwiatek dla Ewy (2011). W: M. Walczak-Kowalska, J. Talacha (red.). Życie PRL: Praca-Rozrywka-Ludzie. Ilustrowana Encyklopedia PRL (62-65). Warszawa: Demart.
 • Leszczyńska, K. (2020, 6-8 listopada). Demonstracje, walki z policją, podpalenia, bomby. Tak kobiety walczyły o swoje prawa. Kurier Lubelski, 218, s. 12-13.
 • Leśnikowski, Z. (1974, 9 marca). Marcowy kwiatek dla Nataszy. Trybuna Ludu, 68, s. 6.
 • Łódź-Centrum, Stary Widzew. Księży Młyn, Ulica Tymienieckiego Wincentego, bp. Dawniej: Św Emilii, Ochotników Wojennych, 8 marca. Pobrane z: https://fotopolska.eu/Lodz/u46461,ul_Tymienieckiego_Wincentego_bp.html.
 • Madejska, M. (2018). Aleja włókniarek. Wołowiec: Czarne.
 • Migawki z przeszłości. (1981, 8 marca). 8 marca -Wizyta premiera Wojciecha Jaruzelskiego w szwalni Zakładów „Feniks”. Pobrane z: https://vod.tvp.pl/video/migawki-z-przeszlosci,8-marca-wizyta-premiera-wojciecha-jaruzelskiego-w-szwalni-zakladow-feniks-1981-r,24342238.
 • Musiał-Karg, M. (2013). Prawa wyborcze oraz reprezentacja kobiet w organach legislatywy i egzekutywy Szwajcarii. W: M. Dajnowicz (red.). Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce (47-76). Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • 8 marca. Międzynarodowy Dzień Kobiet. (2020, 8 marca). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl.
 • Parnowska, K. (2011). Marcowy kwiatek. W: M. Walczak-Kowalska, J. Talacha (red.). Życie PRL: Praca-Rozrywka-Ludzie. Ilustrowana Encyklopedia PRL (62-65). Warszawa: Demart.
 • Pierwsza światowa konferencja w sprawie kobiet, Meksyk -1975. Pobrane z: http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/konf_123.php.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż -10 grudnia 1948 r. Pobrane z: https://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html.
 • Projekt uchwały Prezydium Sejmu z dnia 4 marca 2010 r. W sprawie uczczenia 100. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet (Druk Sejmu VII kadencji, nr 2830).
 • Projekt ustawy z dnia 1 marca 2012 r. O ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Kobiet Świętem Państwowym (Druk Sejmu VII kadencji, nr 324).
 • Purvis, J. (2002). Emmeline Pankhurst a biography. London-New York: Routledge.
 • Puškarieva, N. (2008). U źródeł rosyjskiego feminizmu. „Historia kobiet” w Rosji w XIX wieku i formy ich uczestnictwa w życiu społecznym. W: A. Janik-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc (red.). Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym) (221-238). Warszawa: Neriton.
 • Ratuszniak, J. (2019). Nowa kobieta. Aleksandra Kołłontaj, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Redakcja (1919, maj). Marya Dulębianka. Rzeczniczka etyki i równości kobiecej. Na posterunku, 4, s. 13.
 • Redakcja (1927, 18 czerwca). 19 czerwca Dzień Kobiet P.P.S. Łodzianin -tygodniowy organ Polskiej Partii Socjalistycznej, 25, s. 1.
 • Redakcja (1952, 9 marca). Życzenia-Bolesław Bierut. Przyjaciółka, 10, s. 4.
 • Redakcja (2020, 6 marca). Żona Korwin-Mikkego nie dostanie nic od męża! Szokująca decyzja polityka. Pobrane z: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/janusz-korwin-mikke-wyznaje-nic-nie-dam-zonie-na-dzien-kobiet-aa-9Qnb-6FyH-Uorv.html.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. W sprawie wprowadzenia togi i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach (Dz. U. Nr 104, poz. 872).
 • Różańska, D. (2017, 17 listopada). Dekomunizacyjne szaleństwo osiągnęło szczyt absurdu. Chcą zabrać się za ulicę 8 marca. Pobrane z: https://natemat.pl/223103,wojewoda-chce-zdekomunizowac-ulice-8-marca-8-marca-nigdy-czlowiekowi-nic-zlego-nie-zrobil-mowia-mieszkancy.
 • Rusinowa, I. (1994). Z dziejów amerykańskich partii politycznych. Warszawa: Egross.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 14 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (1919, 14 marca).
 • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Kobiet świętem państwowym (druk nr 324) (Druk Sejmu VII kadencji, nr 1064).
 • Strand, G. (2011). Feminizm amerykańskiej trzeciej fali -zmiana i kontynuacja. Przegląd Politologiczny, 2(16), 21.
 • Uchwała Sejmu RP z dnia 4 marca 2010 r. W sprawie uczczenia 100. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet (Dz. U. Nr 15, poz. 147).
 • UN General Assembly Resolution: A/RES/27/3010 (1972, 18 December). Pobrane z: https://digitallibrary.un.org/record/191761.
 • UN General Assembly Resolution: A/RES/32/142. (1977, 16 December) Pobrane z: https://digitallibrary.un.org/record/191761.
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28).
 • Wereszycki, H. (1986). Historia Austrii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Wystawa (2020, 10 marca). 60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie. Pobrane z: www.senat.gov.pl.
 • Zawistowska, K. (2020, 2 marca). Dzień Kobiet 2020. Dlaczego obchodzimy go 8 marca? Jaka jest historia tego święta? Pobrane z: https://wiadomosci.wp.pl/dzien-kobiet-2020-dlaczego-obchodzimy-go-8-marca-jaka-jest-historia-tego-swieta-6484528807315585a.
 • Zieliński, T. (2001). Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej. Toruń: Adam Marszałek.
 • Żuraw, M. (2014). Idiotyzmy feminizmu. Warszawa: Fronda.

8 марта борьба за гендерное равенство International Women’s Day 8 March Women’s Day in Poland International Women’s Year Women’s Rights and International Peace Day fight for gender equality women’s rights human rights

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart