• facebook

Przywłaszczenie historii jako sposób walki informacyjno-psychologicznej Rosji przeciwko Ukrainie

Author: Olga Wasiuta
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0481-1567
Author: Sergiusz Wasiuta
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3402-963X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 21-44
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223302
PDF: npw/33/npw3302.pdf

History usurpation as a method of the information and psychological fight of Russia against Ukraine

In the article, the authors analyze the activities of Russian Federation, which falsifies, rewrites, substitutes concepts, deals with the heroization and deheroization of some outstanding historical figures and appropriates the historical past of the Ukrainian nation, arguing that Ukraine is an integral part of Russia’s history and its cultural space. The aim of the article is to analyze the usurpation and falsification of history as a means of war, including information war of Russia against Ukraine.

Присвоение истории как способ информационно-психологической борьбы России против Украины

В статье авторы анализируют деятельность Российской Федерации, которая фальсифицирует, переписывает, подменяет понятия, занимается героизацией и дегероизацией некоторых выдающихся исторических деятелей, присваивает историческое прошлое украинской нации, утверждая, что Украина является неотъемлемой частью истории России и ее культурного пространства. Цель статьи - проанализировать присвоение и фальсификацию истории как средство ведения войны, в том числе информационной, между Россией и Украиной.

REFERENCES:

 • Andrusiewicz, A. (2005). Cywilizacja rosyjska. T. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Andrusiewicz, A. (1999). Dzieje wielkiej smuty. Katowice: Śląsk.
 • Andrusiewicz, A. (2009). Polska i jej wschodni sąsiedzi. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • de Custine, A. (2001). Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku. Gdańsk: Wydawnictwo TOWER PRESS.
 • Bączek, P. (2005). Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Chojnicka, K. (2001). Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej: Zoe Paleolog -między Bizancjum, Rzymem a Moskwą. Kraków: Wydawnictwo Collegium Columbinum.
 • Cohen, R. (2022). Making History: The Storytellers Who Shaped the Past Hardcover. NewYork: ‎ Simon & Schuster.
 • Grajewski, A. (1991). Rosja i krzyż: z dziejów Kościoła Prawosławnego w ZSRR. Katowice: Wydawnictwo „Gość Niedzielny”.
 • Kapuściński, R. (1993). Imperium. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik”.
 • Keenan, E.L. (1994). On Certain Mythical Beliefs and Russian Behaviors. W: S. Frederick Starr (red.). The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia. New York and London: Armonk.
 • de Lazari, A. (opr.) (1995). Mentalność rosyjska. Słownik. Katowice: Wydawnictwo LAYOUT & DESIGN.
 • Propaganda historyczna Rosji w latach 2004-2009 (2009). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Russia’s border doesn’t end anywhere, Vladimir Putin says. (2016, 24.11). Pobrane z: https://www.bbc.com/news/world-europe-38093468.
 • Saifullayeu, A. (2015, 30 kwietnia). Imperium (kontr)atakuje czyli o języku, historii, religii i wojnie informacyjnej, http://www.eastbook.eu/2015/12/30/imperium-kontratakuje-czyli-o-jezyku-historii-religii-i-wojnie-informacyjnej.
 • Świadectwa Powstania Warszawskiego 1944 (1988). W: A. Gałka (red.). Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska.
 • The origins of the concept of a hybrid war (2015, 28 February). Electronic journal «The Bell». Pobrane z: http://www.thebellforum.com/showthread.php?t=130013.
 • Wasiuta, O. (2016). Geneza pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej w zachodnim dyskursie politycznym i wojskowym. Przegląd geopolityczny, Tom 17.
 • Wasiuta, O., Wasiuta, S. (2016). Russian mass-media manipulation of information in hybrid warfare against Ukraine. Security Dimensions. International and National Studies, 17(1).
 • Wasiuta, O. (2017). System symboliczny rosyjskich działań propagandowych. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини, випуск 41.
 • Wasiuta, O. (2017a). „Russkij mir” jako narzędzie imperialnej polityki Kremla. Przegląd Geopolityczny, Tom 21.
 • Wasiuta, O., Wasiuta, S. (2017). Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie. Kraków: Wydawnictwo Arcana.
 • Wasiuta, O., Wasiuta, S. (2017a). Propaganda rosyjska i dezinformacja jako narzędzie manipulacji w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie. W: O. Wasiuta, P. Mazur (red.). Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego. Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL.
 • Аверьянов-Минский, К., Мальцев, В. (2015). Белорусский национализм против русского мира. Итоговый доклад по деятельности националистических и экстремистских организаций в России и странах СНГ. Выпуск 2. Москва: Международная мониторинговая организация «CIS-EMO».
 • Андреев, А.И. (1962). Труды В.Н. Татищева по истории Росии. W: В.Н. Татищев,
 • История российская в семи томах. Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, т. 1.
 • Білінський, В. (2008-2009). Країна Моксель, або Московія. Роман-дослідження в 3 книгаx. Київ: Видавництво імені Олени Теліги.
 • Ващук, Р. (2016, 23 листопада). Україна ефективно бореться з пропагандою РФ. Pobrane z: http://ua.censor.net.ua/news/416265/ukrayina_efektyvno_boretsya_z_propagandoyu_rf_posol_kanady_vaschuk.
 • Відбувся круглий стіл «Історія як зброя у зовнішній політиці Росії» (2015, 19 березня). Pobrane z: http://www.ukma.edu.ua/index.php/news/1705-vidbuvsia-kruhlyi-stil-istoriia-iak-zbroia-u-zovnishnii-politytsi-rosii.
 • Війна і міф: невідома Друга світова (2016). В. В’ятрович, О. Зінченкo, М. Майоров (ред.). Харків: Видавництво Клуб Сімейного Дозвілля.
 • В России хотят создать единый учебник по истории для стран СНГ (2010, 17 ноября). Pobrane z: https://politics.segodnya.ua/politics/v-roccii-khotjat-cozdat-edinyj-uchebnik-po-ictorii-dlja-ctran-cnh-224581.html.
 • Галенко, О.І. (2010). Монгольска імперія. W: Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О. Київ: „Наукова думка”. Pobrane z: http://www.history.org.ua/?termin=Monholska_imp.
 • Геноцид України в ХХ столітті (2010). Mатеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: Prostir-M.
 • Дашкевич, Я. (2011). Учи неложними устами сказати правду. Київ: Видавництво Темпора.
 • Дашкевич, Я. (2011а). Як Московія привласнила історію Київської Русі. Журнал „Універсум”, 11-12. Pobrane z: http://universum.lviv.ua/journal/2011/6/dashk.htm.
 • Дашкевич, Я. (2013). Як Московія привласнила історію Київської Русі. W: О.К. Глушко, B.O. Карпенко (упоряд.). Українські реалії: негаразди, загрози, надії: публіцистика. Київ: Університет «Україна».
 • Дяківський С., Семенюк С., Штепа П., (2009). МОСКАЛІ -НЕ «рускіє» і НЕслов’яни. Львів: Благодійний фонд «Україна-Русь».
 • Кінан, Е. (2001). Російські історичні міфи. Київ: «Критика».
 • Книгу маркіза Кюстіна росіяни називали рекордсменом світової русофобії (2013, 13 травня). Pobrane z: http://gazeta.ua/articles/history/_knigu-markiza-kyustina-rosiyani-nazivali-rekordsmenom-svitovoyi-rusofobiyi/496727.
 • Комментарий Департамента информации и печати МИД России к публикации указа В.А.Ющенко «О дополнительных мерах по признанию украинского освободительного движения XX века» (2009, 25 листопада). Pobrane z: http://www.mid.ru/web/guest/kommentarii_predstavitelya/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/272206.
 • Костюк, Б. (2017). Відкриття архівів НКВД-КДБ: Українці мають знати правду. Pobrane z: http://www.memory.gov.ua/news/vidkrittya-arkhiviv-nkvd-kdb-ukraintsi-mayut-znati-pravdu.
 • Кунгуров, А. (2015). Киевской Руси не было. О чём молчат историки. Москва: Издательство Litres.
 • Малая Советская Энциклопедия. (1930). Том 7: Пр—Ск. Москва: Акционерное общество «Советская Энциклопедия».
 • Обращение Президента Российской Федерации (2022, 21 лютого). Pobrane z: http://kremlin.ru/events/president/news/67828.
 • Підручник зі спільної історії України та Росії українською мовою надрукували за 300 тис. грн. (2013, 14 лютого). Pobrane z: https://tyzhden.ua/News/72235.
 • Покровский, М.Н. (1933). Историческая наука и борьба классов. Выпуск I. Pobrane z: http://pokrovsky.newgod.su/books/istoricheskaya-nauka-i-borba-klassov-1/.
 • Полный текст поправок к Конституции: что меняется? (2020, 14.03). Pobrane z: http://duma.gov.ru/news/48045/.
 • Порошенко, П. (2015). Російська агресія проти України -це війна світоглядів. Pobrane z: http://ua.112.ua/polityka/poroshenko-rosiiska-ahresiia-proty-ukrainy-tse-viina-svitohliadiv-280710.html.
 • Про додаткові заходи щодо визнання українського визвольного руху XX століття. Указ Президента України (2009, 19 листопада). Pobrane z: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/946/2009.
 • Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Закон України (2015). Відомості Верховної Ради (ВВР), 26, ст. 218.
 • Пу та його бандерлоги. Лінгвістична війна проти української державності (2015). Pobrane z: http://www.ukrop-ua.net/publications/society/966-pu-ta-yogo-banderlogi.-lngvstichna-vyna-proti-ukrayinskoyi-derzhavnost.html.
 • Путин В., (2021, 12 июля). Об историческом единстве русских и украинцев. Pobrane z: http://kremlin.ru/events/president/news/66181.
 • Путин одобрил запрет публичного отрицания роли СССР в победе над нацизмом, (2021, 1 июля). Pobrane z: https://www.interfax.ru/russia/774772.
 • 15 міфів російської історії -правда і брехня. Альтернативна історія Русі (2016, 15 листопада). Pobrane z: http://goruzont.blogspot.com/2016/11/15_29.html.
 • Ростов, В. (2013, 1 октября). Фальсификация истории России. Pobrane z: http://patent.net.ua/intellectus/inteligibilisation/facts/1875/ua.html.
 • Рябчук М. (1998). Імперський виклик, націоналістична відповідь: протистояння двох Міфологій. Дух і Літера, nr 3-4.
 • Снайдер, Т. (2014, 23 квітня). Фашизм повертається в країну, яку колись зруйнував. Pobrane z: http://www.istpravda.com.ua/columns/2014/05/23/142887.
 • Уголовный кодекс Российской Федерации (1996, 24 мая); от 04.03.2022 № 32-ФЗ, от 06.03.2022 № 38-ФЗ, от 09.03.2022 № 49-ФЗ, от 25.03.2022 № 63-ФЗ. Pobrane z: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891&fbclid=IwAR0pcNjQOworPts6bX2dwPeBJvbsk3dd102YqfyOXLrZEqWdmTIYsjf4LKE.
 • Указ о Федеральном архивном агентстве. (2016,4 апреля). В. Путин подписал Указ «О Федеральном архивном агентстве», которым устанавливается, что руководство деятельностью Федерального архивного агентства осуществляет Президент Российской Федерации. Pobrane z: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51636.
 • Цапенко, Н. (1976). Способы дезинформации противника. Зарубежное военное обозрение, 7.
 • Червак, Б. (2017, 2 січня). Провокація проти України. Повчальна історія з пам’ятником Олені Телізі. Pobrane z: http://www.radiosvoboda.org/a/28210123.html.
 • Шапталов, Б. (2016). Изнанка российско-украинского конфликта, или Как поссорились соседи. Москва: Издательство Litres.

Россия «русский мир» Russia Russian world (Russkiy mir) Russian historical propaganda disinformation techniques

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart