• facebook

Russian economic nationalism and the vectors of Russian foreign policy

Author: Rafał Lisiakiewicz
Institution: Cracow University of Economics
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8649-6518
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 109-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223306
PDF: npw/33/npw3306.pdf

Russian economic nationalism and the vectors of Russian foreign policy

In this article, the author wants to test the impact of economic nationalism on the change in Russia’s foreign policy. The author will refer to neoclassical realism, which shows how to combine the issues of power distribution in international relations with the influence of the domestic level of the state on the process of creation of the foreign policy. In terms of neoclassical realism, economic nationalism is a variable that shapes the perception of the economic challenges facing Russia. The author also points out that economic nationalism is also related to the protectionist policy of the Russian Federation. Thus, it influences the shaping of processes within and outside the country. The author recognizes that in the process of creating the Russian foreign policy decisions, economic nationalism should be linked to other factors, especially security issues and Russia’s general strategic culture, in order to obtain the final set of premises that will determine Russia’s shifts in foreign policy. The tensions related to the role of the EU and NATO in the countries of Eastern Europe clearly influenced the level of cooperation between Russia and the West. Nevertheless, economic issues in this regard were also extremely important. Russia’s power position was based on the economic potential.

Русский экономический национализм и векторы российской внешней политики

В этой статье автор хочет проверить влияние экономического национализма на изменения во внешней политике России. В своем анализе он обратится к неоклассическому реализму, который показывает, как сочетать вопросы распределения силы в международных отношениях с влиянием внутреннего уровня государства на формирование внешней политики. С точки зрения неоклассического реализма, экономический национализм это переменная, которая формирует восприятие экономических вызовов, с которыми сталкивается Россия. Автор показывает также, что экономический национализм связан с протекционистской политикой Российской Федерации. Таким образом, он влияет на формирование процессов внутри страны и за ее пределами. Автор признает, что в процессе формирования российских внешнеполитических решений экономический национализм должен быть cвязан с другими факторами, прежде всего с вопросами безопасности и общей стратегической культурой России, чтобы получить окончательный набор предпосылок, определяющих сдвиги России во внешней политике. Напряженность, связанная с ролью ЕС и НАТО в странах Восточной Европы, явно повлияла на уровень сотрудничества между Россией и Западом. Тем не менее экономические вопросы в этом отношении также были крайне важны. Силовое положение России основывалось на экономическом потенциале.

REFERENCES:

 • Åslund, A. (2012). Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Warsaw.
 • Bäcker, R. (2007). Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydentury Putina. Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun.
 • Bäcker, R. (2014). Stabilność reżimów autorytarnych. In: J. Diec, A. Jach (eds.). Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, part 2: Kontekst polityczny i gospodarczy. Krakow: Księgarnia Akademicka.
 • Bergsten, F., Keohane, R., Nye, J. (1975). International economics and international politics: a framework for analysis. In: C.F. Bergsten, L.B. Krause (eds.). World Politics and International Economics. Washington D.C.: The Brookings Institution.
 • Bieleń, S. (2013). Rosja jako uczestnik procesów globalizacyjnych. In: S. Bieleń (ed.). Rosja w procesach globalizacji. Warsaw.
 • Blanchard, J.M.F., Ripsman, N.M. (2013). Economic Statecraftand Foreign Policy. Sanctions, incentives, and target state calculations. Routledge.
 • Bodio, T., Marszałek-Kawa, J. (red.) (2020). Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Broome, A. (2014). Issues & Actors in the Global Political Economy. New York: Palgrave McMillan.
 • Czaputowicz, J. (2014). Mapa współczesnego realizmu: realizm klasyczny, neorealizm, realizm neoklasyczny. In: E. Haliżak, J. Czaputowicz (eds.). Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze. Warsaw: Rambler.
 • Diec, J. (2013). Konserwatywny nacjonalizm. Studium doktryny w świetle myśli politycznej Igora Szfarewicza. Księgarnia Akademicka: Krakow.
 • Gazprom 2019a. Retrieved from: https://www.gazprom.com/about/marketing/europe/.
 • Gazprom 2019b. Retrieved from: https://www.gazprom.com/about/marketing/.
 • Gazprom Annual Report 2020, Gazprom. Retrieved from: https://www.gazprom.com/about/marketing/china/.
 • Gilpin, R. (1987). The political economy of international relations. Princeton, Guildford: Princeton University Press.
 • Guriev, S., Tsyvinski, A. (2010). Challenges Facing the Russian Economy after the Crisis. In: A. Ǻslund, S. Guriev, A. Kuchnis (eds.). Russia After the Global Economic Crisis. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, Center for Strategic and International Studies New Economic School.
 • Haliżak, E. (2006). Współzależność polityki i ekonomii w stosunkach międzynarodowych. In: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba, Stosunki Międzynarodowe w XXI wieku, Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Hosking, G. (1998). Russia: People and Empire, 1552‒1917. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Jędrzejowska, K. (2014). Merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny: perspektywa realistyczna w międzynarodowej ekonomii politycznej. In: E. Haliżak, J. Czaputowicz (eds.). Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze. Warsaw: Rambler.
 • Kłosinski, K., Wancio, A. (2011). Inwestycje zagraniczne w Rosji. Rocznik Ekonomii i Zarzadzania, 3 (39).
 • Klychevsky, V. (2011). Kurs Russkoy Istorii (The course of Russian history).
 • Levada Center (2021a). Retrieved from: https://www.levada.ru/2020/09/23/ksenofobiya-i-natsionalizm-2/.
 • Levada Center (2021b). Retrieved from: https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2021/09/A2oRB-.png.
 • Levada Center (2021c). Retrieved from: https://www.levada.ru/2021/06/15/glavnye-druzhestvennye-i-nedruzhestvennye-strany/.
 • Lipatow, A. (2003). Historia władzy a historia kultury (Droga rosyjska). In: R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (eds.). Zrozumieć politykę: główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej. Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Liuhto, K. (2008). Genesis of Economic Nationalism in Russia. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/264922831_Genesis_of_Economic_Nationalism_in_Russia.
 • Pipes, R. (2009). Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy. Studium kultury politycznej. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pipes, R. (1997). Russia Under the Old Regime, second edition. London: Penguin.
 • Ripsman, N.M., Taliaferro, J.W., Lobell, S.E. (2016). Neoclassical Realist Theory of International Politics. New York, NY: Oxford University Press.
 • Robinson, N. (2012), The Contexts of Russia’s Political Economy. Soviet Legacies and Post-Soviet Policies. In: N. Robinson (ed.). The Political Economy of Russia. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: ROWMAN & LITTLEFIELD Publisher, Inc.
 • Sułek, M. (2020). Measurement of national power -a powermetric model. Przegląd Geopolityczny, 32.
 • Toje, A., Kunz, B. (2012). Introduction: neoclassical realism in Europe. In: A. Toje, B. Kunz (red.). Neoclassical realism in Europe. Bringing power back in. Manchester: Manchester University Press.
 • Trade Map 2021. Retrieved from: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c4%7c1%7c1.
 • Trenin, D. (2011). Post-imperium. A Eurasian Story. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
 • Włodkowska-Bagan, A. (2013). Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim. Warsaw: Difin.
 • World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, UNCTAD. Retrieved from: https://unctad.org/en/Pages/Publications/WorldInvestmentReports.aspx.
 • Глазьев, С. (2018). Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. Москва: Книжный мир.
 • Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год, Федеральная антимонопольная служба Москва 2019. Retrieved from: https://fas.gov.ru/documents/685117.
 • Инвестиции в России 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, Rostat. Retrieved from: https://gks.ru/folder/210/document/13238.
 • Инвестиции в России 2019, Rostat. Retrieved from: https://gks.ru/folder/210/document/13238.
 • Иноземцев, В. (2018). Несовременная страна. Россия в мире XXI века. Москва: Альпина, с. 8-21.
 • Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по экономическим и географическим зонам1,2,3, 2021. Retrieved from: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/.
 • Рар, А. (2012). Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой. Москва: ОЛМА Медиа Групп.
 • Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Retrieved from: http://www.kremlin.ru/acts/bank/27332/page/1.
 • World Bank. Retrieved from: https://databank.worldbank.org/.
 • CBR. Retrieved from: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/.
 • Index of Economic Freedom. Retrieved from: https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=russia|poland&src=ranking.
 • Россия и страны мира-2010г. Retrieved from: https://gks.ru/bgd/regl/B10_39/Main.htm.
 • Trade Map. Retrieved from: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c%7c20%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c4%7c1%7c1.

Российская внешняя политика Russian foreign policy nationalism economy

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart