• facebook

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako pionier w kształtowaniu polityki metropolitalnej w Polsce

Author: Beata Słobodzian
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0589-7879
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 131-144
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223406
PDF: npw/34/npw3406.pdf

Metropolis of Upper Silesia and Zagłębie as a pioneer in shaping the metropolitan policy in Poland

The phenomenon of incompatibility of the basic structure of territorial administration to dynamically progressing urbanisation is one of the problems of contemporary states. The public (and academic) discussion on how the state should support the development of metropolitan areas is quite vivid in Poland. However, Polish politics noticed the problem of territorial fragmentation in urbanised areas quite late compared to other European countries. Nevertheless in recent years successive Polish governments have taken up the issue. This has resulted in strategic documents and normative acts which task was to introduce new legal, financial and planning instruments for the development of cities and their functional areas, including metropolitan areas.

Горносленско-Загленбёвская метрополия как пионер в формировании метрополитальной политики в Польше

Неприспособление основной структуры территориальной администрации к динамически развиваемой урбанизации является одним из основных вопросов современных государств. Публичный дискурс (включая научный) по вопросом, как государство должно поддерживать развитие метрополитальных территорий, в Польше достаточно оживлённый. Польская политика заметила вопрос территориальной фрагментизации на сурбанизованных площадях достаточно поздно по сравнению с другими европейскими странами. В последнее время этот вопрос ставили очередные польские правительства. Ответом на него являются стратегические документы и правовые законы, на основании которых вводились новые правовые, финансовые и политические инструменты в направлении развития городов и их функциональных территорий, в т.ч. метрополитальных территорий.

REFERENCES:

 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U.1998, nr 96, poz. 603).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. 2015, poz. 1890).
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. 2020, poz. 730).
 • Ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 361).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, (Dz.U. 2017 poz. 1290).
 • Uchwała i stanowisko Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2008 r., nr 22 w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie (M.P. 2008, nr 8, poz. 99).
 • Uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Pobrane z: https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/102396/DS-909-17.pdf.
 • Dolnicki, B., Machraj R. (2017). Związek metropolitalny w województwie śląskim. Samorząd Terytorialny, 7–8.
 • Droga do metropolii. Pobrane z: https://metropoliagzm.pl/droga-do-metropolii/.
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia czy Silesia? Nie nazwa jest tu najważniejsza. Pobrane z: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/trzyletnia-gornoslasko-zaglebiowska-metropolia-czerpie-pomysly-od-100-letniej-metropolii-ruhry,178564.html.
 • Izdebski, H. (2021). Zadania metropolitalne i ich wykonywanie – obecne próby rozwiązywania kwestii metropolizacji. Samorząd Terytorialny, 7–8.
 • Kaczmarek, T., Mikuła, Ł. (2007). Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Poznań.
 • Kuć-Czajkowska, K. (2019). Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Lipowicz, T. (2021). Metropolie i aglomeracje w Polsce – między formami współpracy a reorganizacją samorządu terytorialnego. W: R. Mędrzycki (red.). Metropolie wobec wyzwań i problemów społecznych. Gdańsk: Instytut Metropolitalny.
 • MSWiA: Powstał projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (2016). Pobrane z: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C514486%2Cmswiapowstal-projekt-ustawy-o-zwiazku-metropolitalnym-w-woj-slaskim.html.
 • NIK (Najwyższa Izba Kontroli). (2022). Informacja o wynikach kontroli. Utworzenie i funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Warszawa
 • Pudlik, M., Garus, C. (2009). Jak feniks z popiołów. Rozwój struktur metropolitalnych w Zagłębiu Ruhry jako wzór dla rozwoju Górnego Śląska. Studia Regionalne i Lokalne, 1(35).
 • Słobodzian, B. (2011). Gmina – miasto na prawach powiatu – metropolia – w poszukiwaniu efektywnego modelu miast w Polsce. W: B. Nawrot, J. Pokładecki (red.). Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
 • Szlachetko, J. (2020). Normatywny model samorządu metropolitalnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Utworzenie i funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lka~p_21_068_202107141215541626257754~01,typ,kk.pdf.

metropolis metropolitan policy Metropolis of Upper Silesia and Zagłębie мегаполис

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart