• facebook

Instrukcje dla autorów

WAŻNE:

 • Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: redakcja.npw[at]gmail.com.
 • Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego [wzór oświadczenia do pobrania: .doc, .pdf].
 • W procesie wydawniczym stosowana jest zapora ghostwriting i guest authorship.
 • Redakcja nie przyjmuje kolejnego tekstu tego samego Autora dopóki nie zostanie zakończone postępowanie publikacyjne wcześniej zgłoszonego tekstu tegoż Autora. Opublikowanie tekstu w czasopiśmie uważa się za zakończenie postępowania publikacyjnego.
 • Po wstępnej ocenie przez Redakcję wszystkie artykuły są przekazywane do recenzji zewnętrznych. Publikowane będą teksty, które uzyskały pozytywne opinie recenzentów, zazwyczaj po naniesieniu przez Autora zmian i uzupełnień sugerowanych przez recenzentów i Redakcję.
 • Po zakwalifikowaniu do druku teksty opracowywane są stylistycznie i technicznie przez Redakcję, a istotniejsze zmiany są uzgadniane z Autorami.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
 • WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA.
 • Wersja elektroniczna publikowana jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

OGÓLNE INFORMACJE EDYTORSKIE:

 • Język publikacji: polski, angielski, rosyjski
 • Objętość tekstu:
  • artykuł: 20 000 – 40 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią)
  • sprawozdanie/recenzja: do 20 000 znaków ze spacjami
 • Format pliku: *.doc; *.docx
 • Format tekstu: A4;
 • Marginesy: 2,5 cm
 • Czcionka: Times New Roman;
 • Rozmiar czcionki:
  • tekst główny – 12
  • przypisy – 10
 • Interlinia:
  • tekst główny – 1,5 wiersza
  • przypisy – 1,0
 • Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany
 • Rodzaj przypisów:
  • bibliograficzne – tylko harwardzkie (śródtekstowe)
  • merytoryczne – przypisy dolne, numerowane cyframi arabskimi
 • Śródtytuły: nienumerowane
 • Wyróżnienie cytatów: cudzysłów
 • Wyróżnienie kluczowych słów/terminów/definicji (fakultatywnie): pogrubienie

BUDOWA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW:

 1. informacje ogólne:
  • bibliografię i przypisy należy przygotować według standardów APA (American Psychological Association),
  • skróty: red. (redakcja), tłum. (tłumaczenie), oprac. (opracowanie), t. (tom), tab. (tabela), rys. (rysunek), fot. (fotografia),
  • jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, należy zaznaczyć to następującymi skrótami: b.d. (bez daty), b.m.w. (bez miejsca wydania).
 2. wzory pozycji bibliograficznych:
  • książka: Nazwisko, X., Nazwisko, Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Np,
   • Polak, R. (2001). Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego. orlin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.
  • praca zbiorowa: Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Np,
   • Szafraniec K. (red.). (2011). Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
   • Šołta, J. i in. (red.). (1975). Stawizny Serbow. Cyłkowne předstajenje (т. 1–3). Budziszyn: Domowina.
  • artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo. Np,
   • Purat, A. (2014). Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki bezpieczeństwa Pakistanu na początku XXI wieku. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku(119–149). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • artykuł w czasopiśmie: Nazwisko, X., Nazwisko2, Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu.Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca. Np,
   • Kowalski M. (2005). Białorusini w Polsce według spisu 2002. Czasopis, 5(2), 43–44.
  • artykuł w gazecie: Nazwisko, X., Nazwisko2, Y., Nazwisko3, Z. (rok, dd miesiąc). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca. Np,
   • Eco, U. (1996, 24–25 lutego). Czy komputer pożre książkę?. Gazeta Wyborcza, s. 5.
  • publikacja elektroniczna: Nazwisko, X. (rok, dd miesiąc). Tytuł tekstu. Nazwa strony internetowej. Pobrane z: Name of Website. Retrieved from: http://www.address.com/url/ . Np,
   • Mill, K. (2012, 6 maja). Bez przemocy, bez rewolucji, bez ryzyka. Pobrane z http://www.przekroj.pl/artyku­l/815910,863753-Bez-przemocy-bez-rewolucji-bez-ryzyka.html?p=4
  • recenzja książki: Nazwisko, X. (rok). Tytuł [recenzja książki: Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, ss. liczba stron]. Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca. Np,
   • Gburzyńska, N. (2014). Rozumem Rosji nie zrozumiesz, i zwykłą miarą jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma – w Ruś można tylko wierzyć [recenzja książki: Włodarczyk B. (2013). Nie ma jednej Rosji. Kraków: Wydawnictwo Literackie, ss. 352]. Nowa Polityka Wschodnia, 7(2), 282–286.
   • Rak J. (2014). [Recenzja książki: Marszałek-Kawa, J. (red.) (2013). Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 410]. Nowa Polityka Wschodnia, 6(1), 293–297.
  • organizacja jako autor – w wypadku niektórych stron internetowych cytowany tekst może nie mieć podanego autora, w takich wypadkach jako autora można podać instytucję zamieszczającą tekst: Instytucja. (rok, dd miesiąc). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej. Np,
   • Transparency International. (2014). Global corruption barometer 2013: Ukraine. Pobrane z: http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=ukraine
  • publikacja bez autora: Tytuł książki. (rok). Miejsce wydania: Wydawnictwo. Np,
   • Heinrich Jordan (1841–1910). (1900). Pobrane z: http://de.wikipedia.org/wiki/Hendrich_Jordan#mediaviewer/Datei:Hendrich_Jordan.jpg
  • w przypadku kilku publikacji danego autora w jednym roku stosujemy zapis daty z dodaną literą (wedle kolejności alfabetu). Np,
   • Piechal, T. (2013a, 5 kwietnia). Kozły na życzenie. Pobrane z: http://www.new.org.pl/1247,post.html; Piechal, T. (2013b, 11 listopada). Razem, a jednak osobno. Pobrane z: http://www.new.org.pl/1488,post.html
  • Więcej informacji na temat standardów APA można znaleźć na stronie organizacji: http://www.apastyle.org/
 3. wzory przypisów bibliograficznych:
  • standardowy: (Nazwisko, rok) lub (Nazwisko, rok, s. strona). Np,
   • (Zientara, 1985)
   • (Materski, 2000, s. 110)
  • kilka prac różnych autorów: rozdzielamy średnikiem (Nazwisko1, rok1, s. strona1; Nazwisko2, rok2, s. strona2). Np,
   • (Zientara, 1985, s. 112; Tanty, Wasilewski, 1988, s. 19–20)
  • kilka prac tego samego autora: (Nazwisko, rok1; rok2). Np,
   • (Matelski 2000; 2013; w druku)
  • kilka prac tego samego autora w jednym roku: (Nazwisko, rok1, s. strona1; rok2, s. strona2). Np,
   • (Zientara, 1985a, s. 112; 1985b s. 120)
  • nazwisko autora/autorów występuje w tekście: nie dodajemy go w nawiasie. Np,
   • (…) jak wynika z ustaleń B. Zientary (1985a, s. 113–118)
   • (…) Cygański, Leszczyński (2002) ustalili (…)
  • bez autora: zamiast autora podajemy kursywą pierwsze słowo tytułu (lub więcej w przypadku możliwości pomylenia z inną publikacją): (Fragment tytułu…, rok, s. strona)
  • w przypisach harwardzkich: nie stosujemy skrótów łacińskich takich jak:
   • op. cit.
   • ibidem, idem, iidem, eadem, eidem itp.
  • ani też polskich:
   • dz. cyt.
   • tegoż, tenże, tejże, taż, tychże itp.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. do wszystkich tekstów:
  • informacja o Autorze zawierająca: miejsce pracy, aktualny i dokładny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej – jest to warunek otrzymania egzemplarza autorskiego np.
   Joanna Marszałek-Kawa
   Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Stefana Batorego 39L, 87–100 Toruń, Poland
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
 2. do artykułu:
  • dwa abstrakty (o objętości 150–250 słów) w językach angielskim i rosyjskim (razem z tytułem),
  • słowa klucze (5–8 słów) w językach angielskim i rosyjskim,
  • do wszelkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele) uzupełniających tekst główny powinny być dołączone tytuł i źródło
 3. do recenzji:
  • recenzja musi zostać odpowiednio zatytułowana. Np.
   Im bliżej Azji, tym więcej wyzwań dla bezpieczeństwa [recenzja książki Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa].

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart