• facebook

O "Nowej Polityce Wschodniej"

Misja:

Kwartalnik „Nowa Polityka Wschodnia” (NPW) ukazuje się systematycznie od 2011 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Adam Marszałek, Bakijski Uniwersytet Słowiański i Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmaty, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich oraz Towarzystwem Azji i Pacyfiku. Pismo afiliowane jest przy Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Nowa Polityka Wschodnia” to prestiżowe czasopismo, ujęte na liście parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nieprzerwanie od 2013 roku. Kwartalnik jest obecny w najważniejszych międzynarodowych i krajowych bazach indeksacyjnych, m.in.: BazHum, CEEOL, CEJSH, Electronic Journals Library, Google Scholar, Index Copernicus oraz POL-Index (PBN).

„Nowa Polityka Wschodnia” jest czasopismem o charakterze interdyscyplinarnym, powstałym z inicjatywy badaczy zajmujących się szeroko pojętym Wschodem, obejmującym swoim zasięgiem zarówno kraje byłego Związku Radzieckiego, jak i kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

NPW jest platformą do prezentacji wyników badań oraz dyskusji naukowców reprezentujących następujące dyscypliny:

 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o bezpieczeństwie,
 • nauki socjologiczne,
 • historię,
 • nauki o kulturze i religii
 • ekonomię i finanse.

Jednej lub kilku pokrewnym dyscyplinom dedykowany jest oddzielny dział tematyczny (Polityka, Bezpieczeństwo, Kultura i społeczeństwo, Historia, Gospodarka i migracje), tworzony przez niezależny zespół redaktorski. Nadesłane materiały są weryfikowane na wielu poziomach, a warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych rezultatów zewnętrznej i podwójnie anonimowej recenzji (double-blind review). Nad jakością publikowanych treści nadzór sprawuje Rada Naukowa, w której większość stanowią międzynarodowi eksperci.

Wszystkie najnowsze oraz archiwalne numery czasopisma dostępne są on-line w ramach wolnego dostępu na platformie internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek. Zapraszamy badaczy afiliowanych zarówno w krajowych, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych i instytutach badawczych do nadsyłania artykułów korespondujących z powyższymi zagadnieniami, a także sprawozdań i recenzji. Praktyką redakcji jest publikowanie materiałów w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Pamiętaj, że dziennik nie ma opłat za przetwarzanie artykułów (APC) ani opłat za przesyłanie artykułów. Czasopismo wykorzystuje POL-index jako politykę archiwizacji cyfrowej.

Prawa autorskie i uprawnienia:

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 4.0.

Redakcja „Nowej Polityki Wschodniej” wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej NPW oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Redakcja czasopisma naukowego „Nowa Polityka Wschodnia” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Powołując się na nasze czasopismo:

Przywołując jakiekolwiek materiały opublikowane w „Nowej Polityce Wschodniej” prosimy o podanie następujących informacji:

 • Tytuł czasopisma
 • Numer tomu
 • Numer wydania
 • Numer strony
 • Rok publikacji

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart