The Council of Europe’s Attitude Towards New Challenges for Democracy, the Rule of Law and the Protection of Human Rights

Author: Jerzy Jaskiernia
Institution: Jan Kochanowski University in Kielce
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9401-5999
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 223-235
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2023.03.16
PDF: ppk/73/ppk7316.pdf

The Council of Europe plays a special role in promoting democracy, the rule of law and the protection of human rights. The events of recent years, and especially Russia’s aggression against Ukraine, have significantly changed the conditions for the implementation of the Council of Europe’s mission. The author analyzed, based on the resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 2473 (2022) “Strengthening the role of the Council of Europe as a cornestone of the European political architecture”, the activities of the Council of Europe aimed at seeking its role in the emerging new political architecture of Europe. Russia’s aggression against Ukraine may create conditions for a new look at the opportunities offered by the Council of Europe for European development and create a climate for intensifying forms of cooperation between European international organizations in the event of new threats to European development.

Stosunek Rady Europy do nowych wyzwań w dziedzinie demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka

Rada Europy odgrywa szczególną rolę w zakresie promowania demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka. Wydarzenia ostatnich lat, a zwłaszcza agresja Rosji na Ukrainę, w sposób istotny zmieniły uwarunkowania realizacji misji Rady Europy. Autor poddał analizie, w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2473 (2022) „Wzmocnienie roli Rady Europy jako kamienia węgielnego europejskiej architektury politycznej” działania Rady Europy ukierunkowane na poszukiwanie jej roli w kształtującej się nowej architekturze politycznej Europy. Agresja Rosji na Ukrainę może stworzyć warunki do nowego spojrzenia na szanse, jakie oferuje Rada Europy dla rozwoju Europy oraz stworzyć klimat do intensyfikacji form współpracy między europejskimi organizacjami międzynarodowymi w przypadku pojawienia się nowych zagrożeń dla rozwoju Europy.

REFERENCES:

 • Arato A., Cohen J.L., Populism and Civil Society: the Challenge to Constitutional Democracy, New York 2022.
 • Bisztyga A., Europejski Trybunał Praw Człowieka, Katowice 1997.
 • Brummer K., Enhancing Intergovermentalism: the Council of Europe and Human Rights, “The International Journal of Human Rights” 2010, no. 2.
 • Carey H., Mitchell S.M., Legalization of international law and politics: multi-level governance of human rights and aggression: Multi-Level Governance of Human Rights and Aggression, Cham 2023.
 • Djeric V., Admission to Membership of the Council of Europe and Legal Significance of Commitments Entered by New Member States, “Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” 2000, no. 3–4.
 • Fazal T.M., The Return of Conquest? Why the Future of Global Order Hinges on Ukraine, “Foreign Affaiirs” 2022, no. 3.
 • Fris P.L., Medytskyi I.B., Mykutyn Y., Shipilarevich V.A., The Annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the Armed Conflict in Eastern Ukraine as a Crime of Aggression by the Russian Federation against Ukraine, “Journal of advanced research in law and economics” 2019, no. 1.
 • Galeotti M., Russian Political war: Moving Beyond the Hybrid, London 2019.
 • Genessus J., Jessberger F., Russian aggression and the war in Ukraine: An introduction, “Journal of International Criminal Justice” 2022, no. 4.
 • Gridina I., Bulyk M., Russian-Ukrainian war: the way how the “gray war” in the east of Ukraine turned into a large-scale “black” one, “Buletinul Științific al Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul: Științe Sociale” 2022, no. 1.
 • Haller B., The Assembly for Europe: the Council of Europe’s Parliamentary Assembly 1949– 1989, Strasbourg 2007.
 • Izdebski H., Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warsaw 1996.
 • Jaskiernia J., Actual challenges for the implementation of judgments of the European Court of Human Rights, “Review of European and Comparative Law” 2022, vol. 48, no. 1, https://doi.org/10.31743/recl.12447.
 • Jaskiernia J., 70 lat Rady Europy. Nowe wyzwania w obszarze demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka, “Państwo i Prawo” 2020, no. 3.
 • Jaskiernia J., Propozycja zwołania IV Szczytu Rady Europy dla potwierdzenia europejskiej jedności oraz obrony i promowania bezpieczeństwa demokratycznego [in:] Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań, eds. P. Majdan, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska, Warszawa 2018.
 • Jaskiernia J., Rada Europy jako „organizacja wartości”, “Studia Politologiczne”, vol. 17, Warszawa 2010.
 • Jaskiernia J., Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Warsaw 2002.
 • Kloza D., Terzis G., Kużelewska E., Trottier D., Disinformation and digital media as a challenge for democracy, Cambridge 2020.
 • Kranz J., Russian aggression in Ukraine: Demons in the War for »Peace« or Crime without Punishment?, “Archiv des Völkerrechts” 2022, no. 3.
 • Kuzio R., Russian nationalism and the Russian-Ukrainian War: autocracy-orthodoxy- -nationality, New York 2022.
 • Kwiecień R., Aggression and Responsibility Under International Law – A Case of the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine, “Osteuropa-Recht” 2022, no. 2.
 • Petaux J., L’Europe de la démocratie et des droits de l’homme: l’action du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2009.
 • Pratchett L., Lowndes V., Developing Democracy in Europe: an Analytical Summary of the Council of Europe, Strasbourg 2004.
 • Salari A., Russia’s Attack on Ukraine: A Review of the International Criominal Court’s Cpacity to Examine the Criome of Aggression, “Access to Justice in Eastern Europe” 2023, no. 1
 • Schmid U., Ukraine: contested nationhood in a European context, Abington-New York 2019.
 • Populism and contemporary democracy in Europe: old problems and new challenges, eds. A.M. Simonelli, J.M. Castellà Andreau, Cham 2022.
 • Sloss D.L., Dickinson L.A., The Russia-Ukraine War and the Seeds of a New Liberal Plurilateral Order, “The American Journal of International Law” 2022, no. 4.
 • Starski P., Amdt F., The Russian Aggression against Ukraine – Putin and His ‘Legality Claims’, “Max Planck Yearbook of United Nations Law” 2022, no. 1.
 • de Vel G., The Committee of Ministers of the Council of Europe, Strasbourg 1995.
 • Wallace S., The application of the European Convention on Human Rights to military operations, Cambridge 2019
 • Wassenberg B., History of the Council of Europe, Strasbourg 2013.
 • Winkler G., The Council of Europe: Monitoring Procedures and the Constitutional Autonomy of the Member States: a European Law Study, based upon Documents and Commentaries, Illustrated by the Council of Europe’s Actions Against the Constitutional Reform in Liechtenstein, Wien-New York 2006.
 • Zięba R., Politics and Security of Central and Eastern Europe: Contemporary Challenges, Cham 2023.

human rights Russia Ukraine Council of Europe democracy rule of law Ukraina Rosja prawa człowieka demokracja Rada Europy praworządność

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart