Electoral strategies of the Union of Freedom and the Democratic Party demokraci.pl

Author: Dominik Szczepański
Institution: University of Rzeszow
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 201-214
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.06.12
PDF: ppk/28/ppk2812.pdf

The aim of the article was to present the electoral strategy of the Freedom Union and The Democratic Party demokraci.pl. Strategies that were used during the parliamentary and the government elections were analyzed. In the first case a way of expressing major purposes that both the UW and the PD wanted to achieve by gaining parliamentary representation was discussed. In the second case the way of conducting self-government campaign, which was carried out usin slightly different electoral strategies was discussed. It involved the possibility of joining electoral coalition and gaining seats in local provinces, districts councils, municipal councils and offices of mayors and presidents of cities. The thing that was characteristic of the UW and the PD in the electoral strategies was inefficiency in terms of activities.

Strategie wyborcze Unii Wolności oraz Partii Demokratycznej demokraci.pl

Celem artykułu było przedstawienie strategii wyborczych Unii Wolności oraz Partii Demokratycznej demokraci pl. Analizie poddano te strategie, które wykorzystywano w trakcie wyborów parlamentarnych oraz samorządowych. W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z przedstawieniem sposobów artykułowania głównych celów, które zarówno UW i PD chciały osiągnąć poprzez zdobycie parlamentarnej reprezentacji. Natomiast w drugim omówiono sposoby prowadzenia kampanii samorządowych, za pomocą których realizowano nieco odmienne strategie wyborcze. Złożyły się na nie możliwość zawarcia koalicji wyborczej i zdobycia mandatów w sejmikach województw, radach powiatów, radach gmin oraz urzędów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To, co charakteryzowało UW i PD w zakresie realizowanych strategii wyborczych była nieefektywność w zakresie prowadzonych działań.

REFERENCES:

Literature:

 • Abramczyk G.S., Szkic ogólnej strategii wyborczej UW, [b.m.w.] 1996.
 • Alberski T., Kampania wyborcza Partii Demokratycznej – demokraci.pl w 2005 r., czyli strategia bez strategii, [in:] Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa, ed. M. Jeziński, Toruń 2006.
 • Archiwum Partii Demokratycznej demokraci.pl w Warszawie, Lewica i Demokraci: szkic do strategii marki, Warszawa 2007.
 • Archiwum Partii Demokratycznej demokracji.pl w Warszawie, Demokraci.pl_Wybory 2005, Warszawa 2005.
 • Archiwum Partii Demokratycznej demokracji.pl w Warszawie, Lewica i Demokraci: kampania wyborcza 2007, Warszawa 2007.
 • Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., Teoria partii politycznych. Lublin 1997.
 • Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków 2007.
 • Geremek B., P.T. Posłowie, Senatorowie, Przewodniczący Regionów Unii Wolności, Warszawa 30.04.2001, “Biuletyn UW” 2001, nr 23.
 • Kaszkur A., Rola Partii Demokratycznej – demokratów.pl na polskiej scenie politycznej, [in:] Partie i system partyjny III RP: stan i perspektywy, eds. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007.
 • Nikolski L., Lewica i Demokraci w wyborach parlamentarnych 2007, Warszawa 2008.
 • Nikolski L., Wybory do sejmików województw – 2006 r., Warszawa 2006.
 • Piasecki A.K., Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie (1989–2002), Toruń 2004.
 • Pietrzak H., Gawroński J., Psychologia polityki, Rzeszów 2012.
 • Program dla mieszkańców miast i miasteczek, “Polska Scena Polityczna” 2001, nr 7.
 • Rzecz o... Klubie Parlamentarnym Unia Demokratyczna, Warszawa 1993.
 • Silna klasa średnia to szansa dla każdego, Warszawa 2001.
 • Szczepański D., Strategie aktywizacji elektoratu wiejskiego w kampaniach wyborczych ugrupowań liberalno-demokratycznych w Polsce (1993–1997), “Myśl Ludowa” 2012, nr 4.
 • Szczepański D., Unia Wolności: założenia programowe i  działalność (1994–2005), Rzeszów 2013.
 • Tomczak Ł., Ugrupowania lewicy i centrolewicy w wyborach parlamentarnych 2007 roku, “Przegląd Humanistyczny. Pedagogika, Politologia, Filologia” 2008, nr 1.
 • Unia Wolności: podstawowe informacje. Nasze abc..., Warszawa 1999.
 • Wincławska M., Unia Wolności: partia polityczna w okresie transformacji, Warszawa 2010.
 • Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w  systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa 2000.
 • Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój. Program Unii Wolności, Warszawa 1997.
 • Wystąpienie przewodniczącego Unii Wolności Bronisława Geremka, Warszawa 20.01.2001, “Polska Scena Polityczna” 2000, nr 2.
 • Żmigrodzki M., Pojęcie, geneza i badania partii politycznych, [in:] Współczesne partie i systemy partyjne: zagadnienia teorii i praktyki politycznej, eds. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.

Democratic Party demokraci.pl Union of Freedom Electoral strategies elections political parties

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart