Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta Ukrainy

Author: Marcin Gołębiowski
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 205-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.12
PDF: ppk/44/ppk4412.pdf

Constitutional responsibility of the President of Ukraine

This article presents issues pertaining to the constitutional responsibility acknowledged by the president of Ukraine. Under the Ukrainian law, the scope of responsibilities taken over by the president of Ukraine translates into his legal and system-related position. According to the Constitution of 26 June 1996, the duties and responsibilities may be attributed ex officio, under the procedure of impeachment. The aim of this article is also to present differences between the representatives of legal doctrines in terms of acknowledging the constitutional responsibility by the president of Ukraine. The article also specifies each stage of the procedure aimed at dismissing the president, provides a list of bodies authorised to commence and conduct the proceedings and making the final decision on the dismissal. Furthermore, the article also provides analysis of legal effects being exerted when the head of state was unconstitutionally dismissed by Viktor Yanukovych. The result of the analysis of legal acts was the formulation of de lege ferenda conclusions referring to/concerning the spectrum of entities authorized to initiate and conducting the impeachment procedure.

 Tematyka artykułu oscyluje wokół zagadnień związanych z zasadami ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej przez prezydenta Ukrainy. Na gruncie prawa ukraińskiego zakres odpowiedzialności wyznacza prawno-ustrojową pozycję prezydenta Ukrainy, który na podstawie przepisów Konstytucji z 26 czerwca 1996 r. może być złożony z urzędu w trybie procedury impeachmentu. W artykule przeprowadzono analizę stanowisk doktryny prawniczej dotyczących zakresu pojęciowego „odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy” oraz dokonano próby zdefiniowania odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy w świetle postanowień Konstytucji Ukrainy oraz wykładni legalnej dokonanej przez Sąd Konstytucyjny Ukrainy. W artykule przedstawiono również poszczególne etapy procedury mającej na celu złożenie głowy państwa z urzędu, wskazano organy uprawnione do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz podjęcia decyzji o odsunięciu z zajmowanego stanowiska prezydenta. Podjęto także próbę analizy skutków prawnych niekonstytucyjnego zwolnienia urzędu głowy państwa przez Wiktora Janukowycza. W wyniku przeprowadzonej analizy aktów prawnych skonstruowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do kręgu podmiotów uprawnionych do inicjowania i przeprowadzania procedury impeachmentu.

BIBLIOGRAFIA:

 • Banaszak B., Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
 • Batanowa N.M., Konstytucijno-prawowa widpowidalnist jak harnantija zabezpeczenna­ja derżawnoho suwerenitetu Ukrajiny, Jurydycznyji Wisnyk 2011, nr 3.
 • Batanowa N.M., Konstytucijno-prawowa widpowidalnist jak wyd konstytucijno-prawo­wyh widnosyn, „Czasopys Kyjiwskoho Uniwersytetu Prawa” 2009, nr 2.
 • Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschod­niej, Lublin 2003.
 • Fedorenko W.L., Konstytucijne Prawo Ukrajiny, Kyjiw 2016.
 • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
 • Konstytucija Ukraiini. Naukowo-praktycznyj Komentar, red. W.Ja. Tacij, Charkiw 2011.
 • Konstytucja RP. Tom II, Komentarz do art. 87–243, Safjan M., Bosek L., Warszawa 2016.
 • Kowalski G., Pozbawienie władzy prezydenta Ukrainy poprzez parlament w 2014 r. (ana­liza konstytucyjna), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 3.
 • Nalyvaiko L.R., Konstytutcjino-prawowa widpovidalnist: pytannia teorii ta praktyky: aw­toreferat dysertacji kandydata jurydycznych nauk, Kyiw 2000.
 • Olechno A., Instytucja Prezydenta w systemie konstytucyjnym organów Ukrainy (1996– –2005), Toruń 2009.
 • Skończyńska-Prokopowicz B., Luchakivska I., Prawo ukraińskie. Teksty – źródła – tłu­maczenia, Rzeszów 2015.
 • Sopilko I.M., Bezzubow D.O., Kornjejew Ju.W., Melnyk O.M., Konstytucija Ukrajini. Na­ukowo-praktycznyj Komentar, Kyjiw 2017.
 • Sowhyrja O.W. Szuklina N.H., Konstytucijine Prawo Ukrajiny. Pownyji Kurs, Kyjiw 2018.
 • Stec A., Pozycja ustrojowa Prezydenta w systemie Konstytucyjnym Ukrainy (1991–2012), Lwów 2014, s. 270.
 • Steciuk N., Odpowiedzialność konstytucyjno-prawna w kontekście zmian Ustawy Za­sadniczej Ukrainy z 1996 r., [w:] O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Przemyśl 2006.
 • Stelmach A., Legalność zmiany władzy na Ukrainie, „Środkowoeuropejskie Studia Poli­tyczne” 2015, nr 4.
 • Tkaczenko Ju.W., Osoblywosti Konstytucijno-prawowoji Widpowidalnosti, „Forum Praw” 2013, nr 3.
 • Tkaczenko Ju.W., Formy (Wydy) Konstytucijino-prawowoji widpowidalnosti, „Forum Praw” 2013, nr 2.
 • Todika Ju.N., Konstytucyja Ukraini: problemi teoryy i praktyky, Charkow 2000.
 • Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.

Constitution of Ukraine impeachment process president of Ukraine constitutional responsibility legal responsibility Ukrainian law procedura impeachmentu prezydent Ukrainy odpowiedzialność prawna system prawny Konstytucja Ukrainy Ukraina odpowiedzialność konstytucyjna legal system Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart