Status prawny wyborcy niepełnosprawnego

Author: Monika Florczak-Wątor
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 109-136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.03.06
PDF: ppk/07/ppk706.pdf

Legal status of a disabled voter

The Election Code passed on 5 January 2011 contains comprehensive regulation on the legal status of a disabled voter. For the first time the term of a disabled voter has been defined in Polish law. The Election Code provides for a variety of ways to cast a ballot by such voters. They can vote in person by ballot paper at a polling station on election day. They may, upon request, be assisted in voting by another person who is not a member of a ward electoral commission or a poll observer authorized by the candidates. The disabled and elderly (over 75 years) voters have the possibility to cast their ballots by proxy. A recent amendment of the Election Code provides for the disabled voters the right to cast a vote by postal ballot. The main goal of this article is the analysis of those new legal regulations and the assessment of the practice of their application during the 9 October 2011 parliamentary elections.

Status prawny wyborcy niepełnosprawnego

Kodeks wyborczy w sposób kompleksowy uregulował status prawny wyborcy niepełnosprawnego. Ustawodawca zdefiniował pojęcie wyborcy niepełnosprawnego oraz przyznał mu szereg praw w procesie wyborczym, takich jak prawo do otrzymania informacji o wyborach, prawo do korzystania z pomocy innej osoby w trakcie głosowania, prawo do korzystania z nakładek do głosowania w alfabecie Braille’a, prawo do głosowania w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, prawo do głosowania przez pełnomocnika oraz prawo do głosowania korespondencyjnego. Celem artykułu jest szczegółowa analiza nowych regulacji prawnych w kontekście praktyki ich stosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, które miały miejsce 9 października 2011 r. 

REFERENCES:

Literature:

 • Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, J. Kucharczyk i J. Zbieranka, Warszawa 2006
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998
 • Czaplicki K.W., Alternatywne sposoby głosowania (Zarys problemów), [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, pod red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2007
 • Czaplicki K.W., Głosowanie elektroniczne (e-voting) – wybrane zagadnienia [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, pod red. F. Rymarza, Warszawa 2005
 • Filip J., Alternatywne sposoby głosowania i głosowanie korespondencyjne, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, pod red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2007
 • Gapski M.P., Nowe techniki głosowania w świetle zasady bezpośredniości wyborów, „Przegląd Sejmowy”, 2009, nr 2
 • Garlicki L., Art. 96 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. 1, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1999
 • Gebethner S., Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do ustawy o wyborze Prezydenta RP, Warszawa 2000
 • Kubas S., Aktualne dylematy parlamentarnego prawa wyborczego (wybrane zagadnienia), „Przegląd Sejmowy”, 2010, nr 5
 • Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Projekty, Warszawa 1992
 • Rakowska A., Skotnicki K., Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez kodeks wyborczy, „Przegląd Sejmowy”, 2011, nr 4
 • Skotnicki K., Głosowanie przez pełnomocnika [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, pod red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Rzeszów 2007
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Kraków 2004
 • Winczorek P., Bezpośredniość wyborów, „Rzeczpospolita” nr 58/2009
 • Wojtyczek K., Konstytucyjna regulacja systemu wyborczego w III Rzeczypospolitej [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), pod red. F. Rymarza, Warszawa 2000
 • Zbieranek J., Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, pod red. K. Skotnickiego, Warszawa 2011
 • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart