Ombudsman Institutions and the Judiciary in Sweden and Finland

Author: Piotr Mikuli
Institution: Jagiellonian University in Cracow
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 37-48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.02
PDF: ppk/40/ppk4002.pdf

The short article discusses the competences of ombudsmen in Sweden and Finland in relation to the judiciary. These institutions have controlling and supervisory powers in relation to courts of law, including the determination of the accountability of judges and typical competences of a prosecutor. The Author points out the necessity to read provisions of the constitutions and acts regulating the discussed competences in the light of the principle of the judiciary’s independence. Still, the supervisory rights of ombudsmen in Sweden and Finland are very well developed and may refer to issues approaching closely the sphere of jurisdiction. When assessing the solutions presented, the Author points out the fact that the ombudsmen in both countries have worked out respective practices aimed at such use of available means of control so they cannot be accused of a reasonable and too extended interference with the judiciary sphere.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich i sądownictwo w Szwecji i Finlandii

W artykule omówione zostały kompetencje ombudsmanów w Szwecji i Finlandii w odniesieniu do władzy sądowniczej. Instytucje te posiadają pewne uprawnienia kontrolno- nadzorcze nad sądami, w tym również w zakresie pociągania sędziów do odpowiedzialności a także kompetencje typowo prokuratorskie. Autor wskazuje na konieczność odczytywania przepisów konstytucji i ustaw regulujących opisywane kompetencje w świetle zasad niezależności władzy sądowniczej. Niemniej uprawnienia nadzorcze ombudsmanów w Szwecji i Finlandii mają charakter rozbudowany i mogą dotyczyć kwestii bardzo zbliżonych do sfery orzekania. Oceniając przedstawiane rozwiązania, Autor zwraca uwagę, że w obydwu państwach ombudsmani wypracowali odpowiednią praktykę prowadzącą do takiego stosowania dostępnych im środków kontroli, aby nie narażać się na zarzut nieuzasadnionej i zbytnio rozszerzonej ingerencji w sferę aparatu sądowego.

REFERENCES:

Literature:

  • Eklundh C., Supervision of the Courts by the Ombudsman, http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/word/Mednarodna_porocila/Relationship_between_Ombudsmen_and_Judicial_Bodies/Svedska_-_zadnja_verzija_.doc
  • Kucia B, Mikuli P., Źródło inspiracji instytucji ombudsmana – rozwiązania skandynawskie, [in:] Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Warszawa 2017.
  • Kucsko-Stadlmayer G., The Legal Structures of Ombudsman – Institutions in Europe – Legal Comparative Analysis, [in:] European Ombudsman – Institutions: A comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea, ed. G. Kucsko-Stadlmayer, Wien 2008.
  • Kucsko-Stadlmayer G., Relations between Ombudsmen and the Courts: The viewpoint of the Venice Commission, “Round Table with the Russian Commissioners for Human Rights” 22/23 November 2011, Samara Region.
  • Lindström L., Supervision of the Courts by the Swedish Parliamentary Ombudsmen, TAIEX multi-country seminar, Stockholm, 12 September 2012, http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/create_speech.jsp?speechID=25633&key=8694d04ff5ce8ad1bbfea1f2df9bb2f3
  • Mikuli P., Skargi na działalność sądów: kilka uwag o polskich rozwiązaniach na tle porównawczym, [in:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. K. Skotnicki, K. Składkowski, A. Michalak, Łódż 2016.
  • Mikuli P., Powoływanie Sędziów w Zjednoczonym Królestwie, [in:] Wybrane problemy prawa konstytucyjnego, Warszawa 2017.
  • Rowat D.C., Why an Ombudsman to Supervise the Courts? [in:] The International Ombudsman Anthology, ed. L.C. Reif, Kluwer Law International, 1999.
  • Stern J., Sweden, [in:] European Ombudsman – Institutions: A comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea, ed. G. Kucsko-Stadlmayer, Wien 2008.

sądy niezależność sądownictwo Finlandia Szwecja courts judiciary Finland Sweden ombudsman independence

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart