Author: Elżbieta Kużelewska
E-mail: e.kuzelewska@uwb.edu.pl
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 35-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.01.02
PDF: ppk/41/ppk4102.pdf

The article discusses the use of the Czechs one of the most significant forms of direct democracy – the referendum. The Czechs are not supporters of national popular vote. They still have not worked out a law on a national referendum. Only once a referendum was held at the national level – the EU accession referendum. The citizens of the Czech Republic and the ruling parties are supporters of representative democracy. The situation is slightly different at the local level, where statistics on the numer of organized local referenda are much richer, and the results of the popular vote show the systematically increasing public awareness of the citizens.

Referendum w systemie prawnym Republiki Czeskiej

Artykuł porusza kwestię odwoływania się Czechów do jednej z najbardziej znaczących form demokracji bezpośredniej – referendum. Czesi nie są zwolennikami głosowania ludowego na poziomie ogólnokrajowym. W dalszym ciągu nie wypracowali ustawy o referendum ogólnokrajowym. Tylko raz przeprowadzone zostało referendum na poziomie ogólnokrajowym w prawie przystąpienia do UE. Obywatele Czech, jak i partie rządzące, są zwolennikami demokracji przedstawicielskiej. Sytuacja nieco inaczej wygląda na poziomie lokalnym, gdzie statystyka dotycząca zorganizowanych referendów lokalnych jest znacznie bogatsza, a wyniki głosowania świadczą o systematycznie rosnącej świadomości społecznej obywateli.

REFERENCES:

Literature:

 • Baun M., Dür J., Marek D., Šaradín P., The Europeanization of Czech Politics: The Political Parties and the EU Referendum, „Journal of Common Market Studies” 2006, vol. 44 (2).
 • Blokker P., New Democracies in Crisis? A Comparative Constitutional Study of the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia, New York 2014.
 • Bookman M.Z., War and Peace: The Divergent Breakups of Yugoslavia and Czechoslovakia, „Journal of Peace Research” 1994, vol. 31 (2).
 • Konstytucja Republiki Czeskiej z dn. 16.12.1992 r., tłum. i wstęp M. Kruk, [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.
 • Hanley S., Referendum Briefing No. 6. The Czech EU Accession Referendum 13–14 June 2003, https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-ref-no-6.pdf&site=266 (12.07.2017).
 • Holy L., The Little Czech and the Great Czech Nation. National Identity and the Post-Communist Social Transformation, Cambridge 1996.
 • Jirásková V., Skotnicki K., Parlament Republiki Czeskiej, Warszawa 2009.
 • Kużelewska E., Referendum in the Czech Republic and Slovakia, „Annales UMCS, Sectio K: Politologia” 2014, vol. 21 (1).
 • Kużelewska E., How Far Can Citizens Influence the Decision-Making Process? Analysis of the Effectiveness of Referenda in the Czech Republic, Slovakia and Hungary in 1989–2015, „Baltic Journal of European Studies” 2015, vol. 5 (2).
 • Marek D., Baun M., The Czech Republic and the European Union, London-New York 2010.
 • Matula P., Slovak-Polish Relationship in 1938–1947 in the Context of Border Disputes, „Studia Humanistyczne AGH” 2013, vol. 12 (1).
 • Mendez F., Mendez M., Triga V., Referendums and the European Union. A Comparative Inquiry, Cambridge 2014.
 • Nový M., Explaining turnout in local referenda in the Czech Republic: does a NIMBY question enhance citizen engagement? „East European Politics” 2016, vol. 32 (4), http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21599165.2016.1183486?needAccess=true (20.07.2017).
 • Nyzio A., Instrumenty demokracji bezpośredniej na przykładzie Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej, „Zeszyty polityczne. Zeszyty naukowe Koła Nauk Politycznych
  UJ” 2013, nr 9.
 • Pechanec P., Přímá demokracie v České republic, Praha 2011.
 • Perottino M., The Czech accession referendum: ‘yes’, but no passion, [w:] European Union Accession Referendums, red. J.-M. de Waele, Brussels 2005.
  Rytel-Warzocha A., Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011.
 • Skotnicki K., System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000.
 • Smith M.L., The uneasy balance between participation and representation: local direct democracy in the Czech Republic, [w:] Local Direct Democracy in Europe, red. T. Schiller, Springer 2011.
 • Vachudová M.A., The Czech Republic, [w:] Democratic Consolidation in Eastern Europe, vol. 2, red. J. Zielonka, A. Pravda, Oxford University Press 2001.
 • Valach M., Czech Republic, [w:] Direct Democracy in Europe. A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in Europe, red. B. Kaufmann, M.D. Waters, Durham 2004.
 • Vojtechova H., The role of local referenda, http://www.argonaproject.eu/docs/argona-del-16a-the-role-of-local-referenda.pdf (21.07.2017).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart