Zmiana zasad tworzenia okręgów wyborczych w wyborach samorządowych w nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2018 r.

Author: Ryszard Balicki
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 57-69
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.04
PDF: ppk/44/ppk4404.pdf

Change of rules of constituency creation for local government elections in the Election Code Amendment of 2018

The article presents changes of rules of constituency creation. Purposefulness of the analysis occurred due to the Election Code Amendment of 2018. Changes introduced by the Amendment are very thorough and, at their final stage, will take away communes’ right to create the constituencies, since according to the act of 11 January 2018, since 1 January 2019 right of division of local government units into constituencies and of making changes in this area will become a sole competency of a Election Committee Head. The article also analyses the created legal circumstances in regards to their constitutionality.

W artykule przedstawione zostały zmiany zasad tworzenia okręgów wyborczych. Celowość analizy tytułowej kwestii powstała w związku z nowelizacja Kodeksu wyborczego z 2018 r. Zmiany wynikające z przeprowadzonej nowelizacji są bardzo głębokie, a w końcowym etapie odbierają gminom prawo do kształtowania okręgów wyborczych. Zgodnie bowiem z ustawą z 11 stycznia 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. uprawnienie w zakresie podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze oraz możliwość dokonywania zmian w tym zakresie ma stać się wyłączną kompetencją komisarza wyborczego. W artykule poruszono także kwestię zgodności tak ukształtowanego stanu prawnego z Konstytucją.

BIBLIOGRAFIA:

 • Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.
 • Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Bąkiewicz M., System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europej­skim, Toruń 2008.
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998.
 • Dauter B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Diamond L., Is the Third Wave Over?, ”Journal of Democracy” 1996, vol. 7, no. 3.
 • Flis J., Stolicki D.¸ Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 4(34).
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2016.
 • Glejt P., Uziębło P., Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na po­ziomie samorządowym, [w:] Dookoła Wojtek... Księga pamiątkowa poświęcona Dokto­rowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
 • Gutman A., Demokracja, [w:] Przewodnik po współczesnej myśli politycznej, red. R.E. Go­odin, F. Pettit, Warszawa 2002.
 • Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
 • Jakubowski P., Cisza legislacyjna – zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4.
 • Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych. Wytyczne i raport wyjaśniający, Rada Europy, Opinia Nr 190/2002, Strasburg 2003.
 • Patrzałek A., Skrzydło W., Cele i zasady kodyfikacji prawa wyborczego w Polsce, „Prze­gląd Sejmowy” 1997, nr 2.
 • Rakowska-Trela A., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie syg. akt. 5/14, „Studia Wyborcze” 2016, t. 22.
 • Rakowski M., Okręgi wyborcze w miastach na prawach powiatu, „Studia Wyborcze” 2013, t. 15.
 • Schumpeter J.A., Socjalizm. Demokracja, Warszawa 1995.
 • Skotnicki K., Przebieg prac nad kodeksem wyborczy, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna oce­na, K. Skotnicki, Warszawa 2011.
 • Skotnicki K., Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys pro­blematyki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2.
 • Sokala A., Niektóre kwestie prawa wyborczego do rad gmin. Uwagi de lege lata i de lege fe­renda, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3.
 • Świeca J., Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna, „De Doctrina Europea. Rocz­niki Instytutu Europeistyki” 2008, vol. V.
 • Uziębło P., Realizacja zasady równości wyborów do organu stanowiącego miast na pra­wach powiatu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.
 • Zakaria F., Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.
 • Zakaria F., The Rise of Illiberal Democracy, „Foreign Affairs” 1997, vol. 76, no. 6.

tworzenie okręgów wyborczych samorząd kodeks wyborczy wybory

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart