Author: Mariusz Giełgut
E-mail: mariusz.gielgut@op.pl
Institution: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 131-144
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.03.05
PDF: ppk/43/ppk4305.pdf

The article deals with the issue of a newly formed formation called the State Protection Service, which was established in place of the Government Protection Bureau. The author of the text presents the tasks assigned to the formation and the privileges granted to perform these tasks. He draws attention to the extension of the competences of the formation with the possibility of conducting operational and reconnaissance activities. It presents the threats posed by the functioning of a number of services authorized to secretly obtain, process and transmit information and the impact of these activities on the constitutional rights and freedoms of the individual.

Funkcjonowanie Służby Ochrony Państwa a konstytucyjne gwarancje praw i wolności jednostki

Artykuł porusza zagadnienie nowo utworzonej formacji o nazwie Służba Ochrony Państwa, która powstała w miejsce Biura Ochrony Rządu. Autor tekstu przedstawia przypisane formacji zadania oraz przyznane uprawnienia, w celu realizacji tych zadań. Zwraca uwagę na rozszerzenie kompetencji formacji o możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przedstawia zagrożenia, jakie niesie za sobą funkcjonowanie szeregu służb uprawnionych do niejawnego uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji oraz wpływ tych czynności na konstytucyjne prawa i wolności jednostki.

REFERENCES:

Literature:

  • Jałoszyński K., Cymerski J., Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Biuro Ochrony Rządu wobec terroryzmu, Bielsko-Biała 2013.
  • Kaczyński J., Biuro Ochrony Rządu wobec współczesnych zagrożeń, Warszawa 2013.
  • Król A., Działalność operacyjna służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013.
  • Lipski J., Formy działania i zakres uprawnień BOR, [w:] Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz, red. K. Zeidler, Warszawa 2008.
  • Tomkiewicz M., Podsłuchy operacyjne w orzecznictwie sądowym, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart