Reforma konstytucyjna w Federacji Rosyjskiej w 2020 r.

Author: Rafał Czachor
Institution: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5929-9719
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 261-276
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.17
PDF: ppk/61/ppk6117.pdf

Russia’s Constitutional Reform of 2020

In 2020 took place the most serious constitutional reform in the Russian Federation. The amendments result in the strengthening of the President in the political system, enable V. Putin to maintain power until 2034 and introduce some other significant changes. The aim of the following paper is to present the circumstances of the reform, the contents of the amendments, and their overall summary. Particular attention was paid to the following issues: relations among main institutions of state power, the place of international law in the sources of Russia’s law and other amendments related to constitutional identity and axiology. The reform results in strengthening the position of the President, even though still within the semi-presidential model of the political system, the diminished role of the Parliament, local self-government and deprivation of the autonomy of the judiciary.

W 2020 r. miała miejsce najpoważniejsza jak do tej pory nowelizacja ustawy zasadniczej Federacji Rosyjskiej. Doprowadziła ona do wzmocnienia pozycji prezydenta w systemie władzy publicznej, umożliwiła W. Putinowi rządzenie do 2034 r. oraz wprowadziła szereg innych istotnych zmian. Celem poniższego artykułu jest omówienie okoliczności nowelizacji, treści zmian oraz dokonanie ich wstępnej oceny. Charakterystyki nowelizacji dokonano w ujęciu tematycznym, skupiając się na: relacjach wzajemnych organów władzy publicznej, miejscu prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa Rosji oraz innych poprawkach o charakterze tożsamościowym i aksjologicznym. Skutkiem reformy jest wzmocnienie pozycji ustrojowej prezydenta, nawet przy formalnym utrzymaniu modelu semiprezydenckiego, ograniczenie roli parlamentu, samorządu lokalnego, a także pozbawienie autonomii władzy sądowniczej.

REFERENCES:

Literature:

 • Czachor R., Instytucja „lidera narodu” w republikach Azji Środkowej. Analiza prawno-porównawcza, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2019, nr 10.
 • Czachor R., Reformy konstytucyjne w państwach Azji Środkowej. Analiza porównawcza, „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych” 2019, nr 12.
 • Elkins Z., Ginsburg T., Melton J., The Content of Authoritarian Constitutions, [w:] Constitutions in Authoritarian Regimes, red. Ginsburg T., Simpser A., Cambridge 2014.
 • Geddes B., Wright J., Frantz E., How Dictatorships Work, Cambridge 2018.
 • Landau D., Abusive Constitutionalism, „UC Davis Law Review” 2013, vol. 47.
 • Partlett W., Russia’s 2020 Constitutional Amendments: A Comparative Perspective, „Melbourne Legal Studies. Research Paper Series” 2020, nr 887.
 • Zaleśny J., O władzy wykonawczej Prezydenta Federacji Rosyjskiej, „Ius Novum” 2017, nr 1.
 • Zaleśny J., Zasady podziału władzy w Rosji, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, t. 2, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
 • Болдырев О.Ю., Поправки к Конституции России: решение старых проблем или создание новых?, „Конституционный вестник” 2020, но. 5 (23).
 • Современный конституционализм: вызовы и перспективы, red. Зорькин В.Д.,Москва 2014.
 • Краснов М., Постсоветские государства: есть ли зависимость политического режима от конституционного дизайна?, „Сравнительное конституционное обозрение” 2014, но. 2 (99).
 • Краснов М.А., Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа, Москва 2006.
 • Медушевский А., Конституционная реформа в России: содержание, направления и способы осуществления, „Общественные науки и современность” 2020, но. 1.
 • Медушевский А.Н., Возрождение Империи? Российская конституционная реформа 2020 на фоне глобальных изменений, „Вестник Европы” 2020, т. 53.
 • Румянцев О.Г., Конституционная реформа-2020 в Российской Федерации: пристрастная оценка, „Конституционный вестник” 2020, но. 5 (23).

constitutional amendments constitutionalism autorytaryzm nowelizacja konstytucji Federacja Rosyjska konstytucjonalizm Russian Federation authoritarianism

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart