Konstytucyjne prawo do bezpieczeństwa w świetle wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi

Author: Wojciech Wróblewski
Institution: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3415-9485
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 535-544
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.42
PDF: ppk/63/ppk6342.pdf

The constitutional right to security with regards to initiation of the state of emergency on the border of the Republic of Poland and the Republic of Belarus

The article has been prepared to present the constitutional approach to the security problem with regards to the initiation of the state of emergency on the border of the Republic of Poland and the Republic of Belarus. The publication indicates the relationship between security regulations and constitutional regulations, makes a preliminary analysis of actions taken by the Republic of Belarus, and also indicates a cause-and-effect relationship in the context of regulating the introduction of a state of emergency in a situation of a special security threat.

Artykuł został opracowany w celu ukazania konstytucyjnego ujęcia problemu bezpieczeństwa w świetle wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. W publikacji wskazano związek zachodzący pomiędzy bezpieczeństwem a uregulowaniami konstytucyjnymi oraz przeprowadzono wstępną analizę działań ze strony Republiki Białoruskiej a także wskazano na związek przyczynowo- -skutkowy w kontekście regulacji wprowadzenia konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego w sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa.

REFERENCES:

 • Bień-Kacała A., Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1977 r. - wstępna diagnoza, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015 nr 2.
 • Boć J., O bezpieczeństwie wewnętrznym, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, red. Chajbowicz A., Kocowski T., Wrocław 2009.
 • Cieszyński, Stany nadzwyczajne, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Witkowski Z., Toruń 2002.
 • Complak K., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2013.
 • Eckhardt K., Stany nadzwyczajne, [w:] Prawo konstytucyjne RP (wybrane aspekty), wydanie jedenaste poszerzone i uaktualnione, red. J. Buczkowski, Rzeszów-Przemyśl 2013.
 • Gebethner S., Stany szczególnego zagrożenia jako instytucja prawa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1982, nr 8.
 • Grabowska S., Bezpieczeństwo państwa, [w:] Leksykon wiedzy politologicznej, red. J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, Toruń 2018.
 • Karpiuk M., Działanie organów administracji publicznej w czasie stanów nadzwyczajnych, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, nr 4.
 • Marczak J., Bezpieczeństwo narodowe, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, red. R. Jakubczak, J. Marczak, Warszawa 2011.
 • Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów. Na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.
 • Paździor M., Kompetencje konstytucyjnych organów władzy wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa państwa, [w:] Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Warszawa 2012.
 • Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Białystok 2005.
 • Szulc B.M., Bezpieczeństwo a obronność (dylematy ontologiczno-epistemologiczne), [w:] Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, red. M. Kubiak, S. Topolewski, Siedlce 2016.
 • Wołpiuk W., Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Warszawa 2002.
 • Zięba-Załucka H., Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22.

Constitution state of emergency material law safety konstytucja stany nadzwyczajne stan wyjątkowy bezpieczeństwo

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart