Key Systemic Changes in the Amendment to the Russian Constitution of March 14, 2020

Author: Jarosław Matwiejuk
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6346-330X
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 107-118
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.08
PDF: ppk/64/ppk6408.pdf

The 1993 Russian constitution has been amended many times. The largest amendment was carried out on March 14, 2020. However, this is not a revision of the Constitution. The amendment includes changes strengthening the constitutional position of the President of the Russian Federation, correcting the federal system and the legal status of the bicameral Parliament and the Government of the Russian Federation. A new constitutional body was introduced, the State Council of the Russian Federation, and, for the first time, a provision on faith in God was introduced. Russia’s right not to recognize rulings and decisions of international bodies contrary to the Russian Constitution and the right to support compatriots living abroad in the exercise of their rights to protect their interests were enshrined. The amendment to the Russian Constitution is of fundamental importance for the policy pursued and the implementation of Russia’s national security strategy.

Kluczowe zmiany ustrojowe w nowelizacji Konstytucji Rosji z 14 marca 2020 r.

Konstytucja Rosji z 1993 r. była wielokrotnie zmieniana. Największa nowelizacja została przeprowadzona 14 marca 2020 r. Nie jest to jednak rewizja ustawy zasadniczej. Nowelizacja zawiera zmiany wzmacniające pozycję konstytucyjną Prezydenta FR, korygujące ustrój federalny oraz status prawny dwuizbowego parlamentu i Rządu FR. Wprowadzono nowy organ konstytucyjny Radę Państwową FR oraz po raz pierwszy zapis o wierze w Boga. Zapisano prawo Rosji do nieuznawania orzeczeń i decyzji organów międzynarodowych sprzecznych z Konstytucją FR oraz prawo wspierania rodaków mieszkających za granicą w wykonywaniu ich praw w celu zapewnienia ochrony ich interesów. Nowelizacja Konstytucji FR ma zasadnicze znaczenie dla prowadzonej polityki i realizowania strategii bezpieczeństwa narodowego Rosji.

REFERENCES:

nowelizacja konstytucji ustrój federalny Prezydent FR Rosja Federacja Rosyjska Ustawa Zasadnicza konstytucja amendment to the Constitution federal system President of the Russian Federation Russia Russian Federation basic law Constitution

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart