The Influence of New Technologies on the Election Process in Lithuania

Author: Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Institution: John Paul II Catholic University of Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5672-9613
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 175-188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.14
PDF: ppk/64/ppk6414.pdf

This article aims to analyze the use of new technologies (ICT) in the election process in Lithuania, understood as election procedures and electronic voting. While ICT is widely used in the registration of voters, calculating voting results, or announcing election results, so far, the concept of electronic voting in Lithuania raises many concerns. However, it is anticipated that due to the COVID-19 pandemic, new regulations may be adopted, and electronic voting will contribute to the modernization of election procedures and help maintain sanitary requirements in the current crisis. Based on the analysis of legal acts, reports of international organizations, and the results of academic research, the author proves that new technologies significantly affect the operation of the broadly understood electoral apparatus. They can also increase electoral accessibility and participation, improve electoral processes in the context of new challenges, and stimulate the international visibility of the state.

Wpływ nowych technologii na proces wyborczy na Litwie

Celem artykułu jest analiza zastosowania nowych technologii (ICT) w procesie wyborczym Litwy rozumianym jako procedury wyborcze, jak i głosowanie elektroniczne. Podczas gdy ICT stosowane są szeroko podczas rejestrowania wyborców, obliczania wyników głosowania czy ogłaszania wyników wyborów, do tej pory koncepcja głosowania elektronicznego na Litwie wywołuje wiele obaw. Przewiduje się jednak, że ze względu na pandemię Covid-19 przyjęte mogą być nowe regulacje, a głosowanie elektroniczne przyczyni się do modernizacji procedur wyborczych i pomoże zachować wymogi sanitarne w obecnej sytuacji kryzysowej. Wykorzystując analizę aktów prawnych, raporty organizacji międzynarodowych i rezultaty badań naukowych, autorka dowodzi, że nowe technologie znacząco wpływają na działalność szeroko rozumianego aparatu wyborczego, mogą zwiększać dostępność i uczestnictwo wyborcze, usprawniać procesy wyborcze w kontekście nowych wyzwań, a także stymulować międzynarodową widoczność państwa.

REFERENCES:

 • Balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepcija, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=wny8rn4cu&documentId=TAIS.280219&category=TAP.
 • Bochsler D., Can the internet increase political participation? An analysis of remote electronic voting’s effect on turnout, “DISC Working Paper Series 08”, Budapest 2009.
 • Brzostowski W., Prawo wyborcze w III RP (wyzwania, osiągnięcia, dylematy), [in:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, ed. M. Zubik, Warsaw 2012.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Rozwój nowoczesnych technologii w kontekście stanowienia prawa na przykładzie strategii AI, “Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2019, vol. XII, No. 2.
 • Cheeseman N., Lynch G., Willis J., Digital dilemmas: the unintended consequences of election technology, “Democratization” 2018, No. 25 (8).
 • Czaplicki K.W., Głosowanie elektroniczne (e-voting) - wybrane zagadnienia, [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, eds. M. Lisiak, K.W. Czaplicki, F. Rymarz, Warsaw 2005.
 • Degutis G., Tarcijonaitė M., IT įmonės: VRK sistemos klaidoms atskleisti neprireikė netikėtumų, “Verslo žinios”, 11 October 2016, https://www.vz.lt/sektoriai/informacines-technologijos-telekomunikacijos/2016/10/11/it-imones-vrk-sistemos-klaidomsatskleistineprireike-netiketumu
 • Diržinskaitė A., Apolitiška karta: kodėl jauniems Lietuvos žmonėms neįdomi politika, “Politologija” 2018, No. 4 (92).
 • Drapiński R., Zastosowanie techniki elektronicznej w procedurach wyborczych i referendalnych, [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warsaw 2005.
 • Flisak D., Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na proces stanowienia prawa w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej, “Zeszyty Prawnicze” 2019, No. 3 (63).
 • Jacobs B., Pieters W., Electronic Voting in the Netherlands: from early Adoption to early Abolishment, [in:] Foundations of Security Analysis and Design V, ed. A. Aldini, Springer Science & Business Media 2009.
 • Jaruga K., E-voting: nadzieje i rozczarowania współczesnego wyborcy, “Człowiek zalogowany” 2014, No. 3.
 • Kluonis M., 2009 metų Europos Parlamento rinkimų Lietuvoje rezultatai: aplinkybės ir prognozę, “Parlamento Studijos” 2009, No. 8, http://www.parlamentostudijos.lt/Nr8/8_politika_1.htm.
 • Kucharczyk M., Litwa rezygnuje z głosowania przez internet, Euractiv, September 30, 2019, https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/litwa-rezygnuje-z-glosowania-przez-internet.
 • Musiał-Karg M., Challenges of i-voting - practices, rules and perspectives. Examples from Estonia and Switzerland, “Przegląd Politologiczny” 2017, No. 4.
 • Piątek J., Technology “democratization”. Peacetech - new quality of security management, “Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecasts” 2018, No. 9.
 • Stancelis V., Balsavimo ir balsų skaičiavimo įranga: nuo popierinio biuletenio iki balsavimo internetu. Istorija galimybės, problemos ir spendimai, “Parlamento Studijos” 2016, No. 20.
 • Sześciło D., Mieszany system wyborczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warsaw 2016.
 • Szwed K., Głosowanie elektroniczne na Wyspach Alandzkich - idea bez pokrycia czy realny scenariusz?, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, No. 4 (50).
 • Szymanek J., Bezpieczeństwo procesów wyborczych (uwagi de lege lata i de lege ferenda na tle rozwiązań stosowanych w państwach demokratycznych), “Zeszyty Prawnicze BAS” 2017, No. 1 (53).
 • Šuminas A., 2019 m. Europos Parlamento rinkimų kampanija Lietuvoje ir kitose Europos sąjungos velstybės, “Parlamento Studijos” 2019, No. 27, http://www.parlamentostudijos.lt/Nr27/files/144-156.pdf.
 • Trechsel A., Potential and challenges of e-voting in the European Union, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs European Parliament, 2016, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556948/IPOL_STU(2016)556948_EN.pdf.
 • Vassil K., Weber T., A bottleneck model of e-voting: Why technology fails to boost turnout, “New Media & Society” 2011, No. 13 (8).

Lithuania electoral processes new technologies ICT electronic voting Litwa proces wyborczy nowe technologie głosowanie elektroniczne

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart