Mediation as an Instrument of Social Dialogue

Author: Aneta Kowalczyk
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5029-863X
Author: Przemysław Maj
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5151-5464
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 567-576
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.45
PDF: ppk/64/ppk6445.pdf

Disputes are inherent in social relations, so the role of the legislator is to introduce rules under which they can be resolved. The methods that make it possible to resolve them include ADR methods. Mediation as an alternative form of dispute resolution has been known since antiquity, nowadays its precursor is the United States of America, where at the turn of the 1970s and 1980s alternative methods of conflict resolution were developed. Mediation, next to bargaining and social arbitration, is one of the peaceful methods of solving collective labour disputes. It should be stressed that as a peaceful method of resolving collective disputes, it can be treated as one of the instruments of social dialogue. Dialogue is an inmamental feature of dispute resolution regardless of its typology, and in the case of collective disputes it can be a guarantor of the preservation of social peace. Hence, it is very important to create a legal framework and introduce instruments to increase its effectiveness.

Mediacja jako instrument dialogu społecznego

Spory są wpisane w stosunki społeczne, zatem rolą ustawodawcy jest wprowadzenie przepisów, w oparciu o które mogą byś rozwiązywane. Metodami umożliwiającymi ich rozwiązywanie, są między innymi metody ADR. Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów znana była już w starożytności, współcześnie za jej prekursora uznaje się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. rozwinęły się alternatywne metody rozwiązywania konfliktów. Mediacja obok rokowań i arbitrażu społecznego jest jedną z pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych pracy. Należy podkreślić, że jako pokojowa metoda rozwiązywania sporów zbiorowych, może być traktowana jako jeden z instrumentów dialogu społecznego. Dialog jest inmamentną cechą rozwiązywania sporów niezależnie od ich typologii, a w przypadku sporów zbiorowych może być gwarantem zachowania pokoju społecznego. Stąd też bardzo duże znaczenie ma stworzenie ram prawnych i wprowadzenie instrumentów zwiększających jego skuteczność.

REFERENCES:

 • Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), ed. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013.
 • Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, Rzeszów 2009.
 • Bieliński A., Uwagi wstępne na temat mediacji [in:] Sądy polubowne i mediacja, ed. J. Olszewski, Warsaw 2008.
 • Cudowski B., Model rozwiązywania sporów zbiorowych [in:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, ed. G. Goździewicz, Toruń 2000.
 • Cudowski B., Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Białystok 1998.
 • Doherty N., Guyler M., Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Warsaw 2010.
 • Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce, Warsaw 2006.
 • Kalisz A., Zienkiewicz A, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warsaw 2009.
 • Kamiński J., Negocjacje - techniki rozwiązywania konfliktów, Warsaw 2003.
 • Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.
 • Kowalczyk A., Mediacja i arbitraż jako pokojowe metody rozwiązywania sporów zbiorowych pracy [in:] Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, Rzeszów 2009.
 • Kowalczyk A., Mediacja jako przykład pokojowej metody rozwiązywania sporów zbiorowych [in] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), ed. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013.
 • Kowalczyk A., Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim, Rzeszów 2017.
 • Kowalczyk A., Rola mediatora w sporach zbiorowych [in] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, ed. G. Uścińska, Warsaw 2013.
 • Masewicz W., Ustawa o związkach zawodowych. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Warsaw 1998.
 • Masewicz W., Zatarg zbiorowy pracy, Bydgoszcz 1994.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej teorii i filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warsaw 1999.
 • Morek R., Razem czy osobno: uwagi o znaczeniu pojęć mediacji i koncyliacji [in:] Sądy polubowne i mediacja, ed. J. Olszewski, Warsaw 2008.
 • Pisarczyk Ł., Spory zbiorowe [in:] System prawa pracy, t. V: Zbiorowe prawo pracy, ed. K.W. Baran, Warsaw 2014.
 • Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, ed. G. Uścińska, Warsaw 2013.
 • Sądy polubowne i mediacja, ed. J. Olszewski, Warsaw 2008.
 • System prawa pracy, t. V: Zbiorowe prawo pracy, ed. K.W. Baran, Warsaw 2014.
 • Świątkowski A.M., Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [in:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, eds. J. Wratny, K. Walczak, Warsaw 2009.
 • Wach A. Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warsaw 2005.
 • Wach A., Delimitacja mediacji i koncyliacji jako samodzielnych form ARD, “Radca Prawny” 2005, No. 2.
 • Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, ed. G. Goździewicz, Toruń 2000.
 • Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, ed. J. Wratny, K. Walczak, Warsaw 2009.
 • Żurawska A., Mediacja jako nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy [in:] Sądy polubowne i mediacja, ed. J. Olszewski, Warsaw 2008.

porozumienie mediator mediacja pokojowe metody rozwiązywania sporów Spór zbiorowy agreement mediation peaceful dispute resolution methods Industrial dispute

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart