Bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów konstytucyjnych i ustawowych

Author: Monika Wojakowska
Institution: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6201-9124
Author: Barbara Szykuła-Piec
Institution: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4533-232X
Author: Klaudia Madej-Węgier
Institution: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0892-2918
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 327-337
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.06.24
PDF: ppk/70/ppk7024.pdf

Safety of People with Special Needs in the Light of Constitutional and Statutory Regulations

Constitutional law, as a catalog of principles, doctrines and practices governing the activities of communities, has a guiding idea, that the state must protect the fundamental rights of the individual. The article is about the safety of people with special needs in the context of the constitutional principle of equality, dignity and the common good. The aim of the article is to emphasize the necessity to enable people with special needs not only to fully participate in the use of security as a common good, but also to participate in the creation of normative acts resulting from the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. Nobody may be discriminated against in political, social and economic life for any reason. In line with this principle and the constitutional principle of human dignity and the common good, multi-dimensional approaches to the issue of security have been shown and free use of public and social goods of people with special needs in the light of applicable norms and legal regulations.

Prawo konstytucyjne jako katalog zasad, doktryn i praktyk rządzących działaniem wspólnot posiada przewodnią ideę, że państwo musi chronić podstawowe prawa jednostki. Artykuł traktuje o bezpieczeństwie osób ze szczególnymi potrzebami w kontekście konstytucyjnej zasady równości, godności i dobra wspólnego. Celem artykułu jest podkreślenie konieczności umożliwienia osobom ze szczególnymi potrzebami nie tylko pełnej partycypacji w korzystaniu z bezpieczeństwa jako dobra wspólnego, ale także uczestnictwa w tworzeniu aktów normatywnych wynikających z przepisów Konstytucji RP. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W myśl tej zasady oraz konstytucyjnej zasady godności ludzkiej i dobra wspólnego, ukazano wielowymiarowe podejście do kwestii bezpieczeństwa i swobodnego korzystania dóbr publicznych i społecznych osób ze szczególnymi potrzebami w świetle obowiązujących norm i uregulowań prawnych.

REFERENCES:

  • Arystoteles, Polityka, t. 7, Warszawa 1964.
  • Frankiewicz-Bodynek A., Realizacja zasady równości w zakresie dostępu do dóbr kultury narodowej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 5.
  • Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 111/2018/P/17/094/LPO „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych”, Najwyższa Izba Kontroli, 15 października 2018 r., https://www.nik.gov.pl/plik/id,18229,vp,20827.pdf
  • Krąpiec M., Państwo, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lubin 2006.
  • Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995.
  • Szmitkowski P., Ochrona osób z niepełnosprawnościami w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń, Siedlce 2020.
  • Szykuła-Piec B., Bezpieczeństwo jako dobro publiczne w świetle prawa konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 5.
  • Wojakowska M., Komunikowanie społeczne jako istotny komponent kształtowania bezpieczeństwa, [w:] A. Majkowska, I. Grabowska-Lepczak, M. Wojakowska, Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa, Warszawa 2019.
  • Wojakowska M., Konstytucyjne prawo jednostki do ochrony wolności i praw człowieka a kształtowanie bezpieczeństwa indywidualnego – interdyscyplinarne ujęcie problemu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 5.

bezpieczeństwo prawo konstytucyjne dostępność osoby ze szczególnymi potrzebami niepełnosprawność safety common good constitutional right to equality accessibility people with special needs

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart