Флоркросинг: особливості партійних перестрибувань в Україні

Author: Марія Розік
Institution: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0974-8985
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 56-70
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2022403
PDF: so/24/so2403.pdf

Floor-crossing: peculiar features of party switching in Ukraine

The paper considers the meaning of the term “floor-crossing”, its basic kinds, legislative regulation and features of party switching in Ukraine since its independence. It has been found out that crossing the floor, change of political orientations and, as a consequence, adjustment of pre-election promises, the reality the Ukrainian politician face. Floor crossing in the Ukrainian Parliament has become a phenomenon that altered coalitions, generated opportunism and political corruption. It has been established that in modern practice there are two possible ways of influencing the process of inter-party switching: a legislative ban or a purely formal condemnation of the deputy’s/party’s actions on the part of the electorate and party members. To reduce the number of switching between factions, Ukraine has a so-called imperative mandate (a special version of it). It applies only to the deputies who are elected from the lists of political parties. Consequently, the problem lies in the partial legislative regulation of the problem of “floor-crossing”, which should be enshrined in new regulations /normative acts/. This acquires particular significance in the context of Russian military aggression and possible subversive activity of pro-Russian politicians, whose activities should be ruled out by such legislative acts. Any attempts to discredit the country on the part of deputies, making advances to the aggressor, should have legal consequences and the possibility for the electorate to influence the politician being elected. It has been found that frequent party switching discredits electoral and parliamentary system and shows flaws in the selection of personalities and why they go into politics; in addition, it can also indicate the strength or weakness of political parties. It has been proven that excessive and nontransparent motivated floor-crossing of deputies is becoming rarer with each new convocation, indicating a positive trend in the qualitative selection of candidates for deputies among party members. The final consolidation of the proportional system with open lists in the Electoral Code and the legislative regulation of inter-party/inter-factional switching should be the basis of qualitative deputy composition and commitment to declared political ideas.

Флоркросинг: особливості партійних перестрибувань в Україні Резюме

В статті розглянуто значення терміну «флоркросинг», його основні види, законодавче регулювання та особливості партійних перестрибувань в Україні часів незалежності. З’ясовано, що перехід з однієї партії в іншу, зміна політичних орієнтацій та як наслідок коригування передвиборчих обіцянок, реальність з якою стикається український політикум. Флоркросинг в українському Парламенті стало явищем, що перекроювало коаліції, породжувало опортунізм та політичну корупцію. Виявлено, що в сучасній практиці існує два можливих варіанти впливу на процес міжпартійних переходів: законодавча заборона або суто формальне засудження дій депутата/партії з сторони електорату та партійців. Для зменшення кількості переходів між фракціями в Україні діє так званий імперативний мандат (особливий його різновид). Він стосується лише депутатів, які обираються за списками політичних партій. Відтак, проблема криється у частковому законодавчому регулюванні проблеми «партійних перестрибувань», що слід закріпити новими нормативними актами. Це набуває особливого значення в умовах російської воєнної агресії та можливої диверсійної роботи проросійських політиків, діяльність яких такі законодавчі акти мали б унеможливлювати. Будь які спроби дискредитації країни з боку депутатів, загравання з агресором, повинні мати юридичні наслідки та можливість електорату вплинути на політика, якого обирали. З’ясовано, що часті партійні перестрибування дискредитують виборчу та парламентську систему та свідчать про вади відбору особистостей і того, чому вони йдуть у політику, до того ж це може свідчити і про силу чи слабкість політичних партій. Доведено, що надмірні та непрозоро мотивовані переходи депутатів з кожним новим скликанням зменшуються, що говорить про позитивну динаміку якісного вибору претендентів у депутати серед членів партій. Остаточне закріплення Виборчим Кодексом пропорційної системи з відкритими списками та законодавче врегулювання міжпартійних/міжфракційних стрибків повинно стати основою якісного депутатського складу та відданості задекларованим політичним ідеям.

REFERENCES:

 • Бучин М. Механізми активізації електоральної участі громадян. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2013. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2013_5_25.
 • Верховна Рада у 2013: відібрані мандати, тушки та блокування. Український тиждень. 2014. URL: https://tyzhden.ua/News/98270 (дата звернення: 13.01.2022).
 • Верховна Рада України IX скликання сформувала депутатські фракції і групи. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/ Novyny/179632.html (дата звернення: 29.11.2021).
 • Заборонити перехід з однієї партії в другу партію на певний термін. Гецко Дмитро Дмитрович №22/007075-еп від 13 вер. 2015 р. Електронні петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://petition.president.gov.ua/ petition/7075 (дата звернення: 22.01.2022).
 • Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 160 с.
 • Олійник, Повалій і ще 18 регіоналів залишили фракцію ПР. Український тиждень. 2014. URL: https://tyzhden.ua/News/111362 (дата звернення: 09.01.2022).
 • Парламентські вибори–2007 роки в соціологічниму вимірі. Інформаційно-аналітичні матеріали для дискусії. Фонд демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва. URL: https://dif. org.ua/article/parlamentski-vibori2007-roki-v-sotsiologichnimu-vimiri-informatsiynoanalitichni-materiali-dlya-diskusii (дата звернення: 21.12.2021).
 • Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо організації роботи Верховної Ради України № 2300 від 04 квіт. 2015 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54270 (дата звернення: 11.01.2022).
 • Проект Закону України Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо приведення Закону України «Про статус народного депутата України» у відповідність із Конституцією України) N 1038 від 29 сер. 2019 р.: Закон України. Законодавство України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ JI00028I?an=7 (дата звернення: 22.01.2022).
 • Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо приведення у відповідність із Конституцією України № 1045-1 від 6 вер. 2019 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=66727 (дата звернення: 25.01.2022).
 • Рада під контролем. Чому мажоритарники вигідні владі. Громадський рух ЧЕСНО. Офіційний веб-сайт. URL: https://www.chesno.org/post/557/ (дата звернення: 29.01.2022).
 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України N 11-рп/2010 від 6 кв. 2010 р.: Закон України. Законодавство України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KS10031?an=60 (дата звернення: 21.01.2022).
 • Хоменко С. Спроба номер сім: історія коаліцій по-українськи. ВВС Україна. 2014. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/11/141106_coalition_history_sx (дата звернення: 17.12.2021).
 • Центральна Виборча Комісія. Підсумки голосування по партіях (виборчих блоках партій) 2002 р. Офіційний веб-сайт. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/ WEBPROC15V?kodvib=400 (дата звернення: 10.01.2022).
 • Чим запам’ятається Верховна Рада 7-го скикання (інфографіка). Громадський рух ЧЕСНО. Офіційний веб-сайт. URL: https://www.chesno.org/post/2022/ (дата звернення: 10.01.2022).
 • Чи позбавлять Разумкова депутатського мандату? Інтрига зберігіється. Made for minds. 2021. URL: https://www.dw.com/uk/chy-pozbavliat-razumkova-deputatskohomandata-intryha-zberihaietsia/a-59517015 (дата звернення: 21.01.2022).
 • Floor-сrossing. The electoral Knowledge Network. URL: https://aceproject.org/ace-en/topics/ pc/pcd/pcd03/mobile_browsing/onePag (дата звернення 03.12.2021).
 • UK Parliament. Crossing the floor. The official website of the United Kingdom Papliament. URL: https://www.parliament.uk/site-information/glossary/crossing-the-floor/ (дата звернення 04.12.2021).
 • Buchyn M. (2013). Mekhanizmy aktyvizatsii elektoralnoi uchasti hromadian. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury. Retrieved from: nbuv.gov.ua/UJRN/ filipol_2013_5_25.
 • Verkhovna Rada u 2013: vidibrani mandaty, tushky ta blokuvannia. (2014, 5 Jan). Ukrainskyi tyzhden. Retrieved from: https://tyzhden.ua/News/98270.
 • Verkhovna Rada Ukrainy IX sklykannia sformuvala deputatski fraktsii i hrupy. (2019, 29 Aug). Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: https://www.rada. gov.ua/news/Novyny/179632.html.
 • Zaboronyty perekhid z odniiei partii v druhu partiiu na pevnyi termin. Hetsko Dmytro Dmytrovych №22/007075-ep (2015). (2015, 13 Sep). Elektronni petytsii. Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. Retrieved from: https://petition.president. gov.ua/petition/7075.
 • Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 cherv. 1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. 160 s.
 • Oliinyk, Povalii i shche 18 rehionaliv zalyshyly fraktsiiu Partii Rehioniv. (2014, 3 Jan). Ukrainskyi tyzhden. Retrieved from: https://tyzhden.ua/News/111362.
 • Parlamentski vybory–2007 roky v sotsiolohichnymu vymiri. Informatsiino-analitychni materialy dlia dyskusii. (2007, 27 Okt). Fond demokratychni initsiatyvy im. I. Kucheriva. Retrieved from: https://dif.org.ua/article/parlamentski-vibori2007-roki-vsotsiologichnimu-vimiri-informatsiyno-analitichni-materiali-dlya-diskusii.
 • Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo orhanizatsii roboty Verkhovnoi Rady Ukrainy № 2300 vid 04 bereznia 2015 r. (2015, 04 Mar). Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54270.
 • Proekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro status narodnoho deputata Ukrainy №1038» (2019, 28 Aug). Zakonodavstvo Ukrainy. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/JI00028I?an=7.
 • Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Rehlamentu Verkhovnoi Rady Ukrainy shchodo pryvedennia u vidpovidnist iz Konstytutsiieiu Ukrainy № 1045-1 (2019, 06 Sep). Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66727.
 • Rada pid kontrolem. Chomu mazhorytarnyky vyhidni vladi (2019, 25 Jun). Hromadskyi rukh ChESNO. Ofitsiinyi veb-sait. Retrieved from: https://www.chesno.org/post/557/.
 • Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy N 11-rp/2010. (2010, 06 Apr). Zakonodavstvo Ukrainy. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/KS10031?an=60.
 • Khomenko S. Sproba nomer sim: istoriia koalitsii po-ukrainsky (2014, 07 Nov). ВВS Ukraina. Retrieved from: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/11/141106_coalition_ history_sx.
 • Tsentralna Vyborcha Komisiia. Pidsumky holosuvannia po partiiakh (vyborchykh blokakh partii) (2002, 15 Sep). Ofitsiinyi veb-sait. Retrieved from: https://www.cvk.gov.ua/pls/ vd2002/WEBPROC15V?kodvib=400.
 • Chym zapamiataietsia Verkhovna Rada 7-ho skykannia (infohrafika) (2019, 19 Aug). Hromadskyi rukh ChESNO. Ofitsiinyi veb-sait. Retrieved from: https://www.chesno.org/ post/2022/.
 • Chy pozbavliat Razumkova deputatskoho mandatu? Intryha zberihiietsia (2021, 18 Okt). Made for minds. Retrieved from: https://www.dw.com/uk/chy-pozbavliat-razumkovadeputatskoho-mandata-intryha-zberihaietsia/a-59517015.
 • Floor-сrossing. (2021). The electoral Knowledge Network. Retrieved from: https://aceproject. org/ace-en/topics/pc/pcd/pcd03/mobile_browsing/onePag.
 • UK Parliament. Crossing the floor. (2022). The official website of the United Kingdom Papliament. Retrieved from: https://www.parliament.uk/site-information/glossary/ crossing-the-floor/.

флоркросинг party-switchers party affiliation parliamentary faction floor-crossing party switching coalition Ukraine Україна

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart