Historia Czeczenii. Od podbojów mongolskich (1221 r.) po obecność armii rosyjskiej (1918 r.)

Author: Kamil Pietrasik
Institution: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 68-84
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2015205
PDF: so/8/so805.pdf

The history of Chechnya. From the Mongol invasions (1221) the presence of the Russian army (1918)

The article presents the prehistory of the Chechen people. The author tried to present the most important aspects of Chechnya in order to thoroughly understand the origin and cause of the conflict between Russia and Chechnya, which took place in the eighteenth century and early nineteenth century, and already in the twentieth century.

История Чечни. От монгольских завоеваний (1221) присутствие российской армии (1918)

Статья представляет пред-Историю чеченского народа. Автор попытался представить наиболее важные аспекты ЧечнИ для того, чтобы полностью понять происхождение и причину конфликт ОВ между Россией и Чечней, которыЕ состоялИсЬ в восемнадцатом веке и В начале девятнадцатого века, а ТАКЖЕ в ХХ веке.

REFERENCES:

 • Adger-Adajew I., Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów, tłum. K. Brodacka, Warszawa 2005.
 • Andrusiewicz A., Iwan Groźny, Warszawa 2006.
 • Bańbor J., Berny J., Kuziel D., Konflikty na Kaukazie, Łódź 1997.
 • Britton F., Za plecami komunizmu, tłum. F. Szary, Wrocław 1996.
 • Ciesielski S., Rosja–Czeczenia: powstanie Szamila, [w:] Studia z dziejów Europy Wschodniej, t. 1, red. S. Ciesielski, Wrocław 2002.
 • Evangelista M., The Chechen Wars. Will Russia Go the Way of the Soviet Union?, Waszyngton 2002.
 • Gmaj K., Wprowadzenie w zagadnienia migracji i integracji, [w:] Od migracji do integracji. Vademecum, red. A. Chmielecka, Warszawa 2012.
 • Grochmalski P., Czeczenia. Rys prawdziwy, Wrocław 1999.
 • Grochmalski P., Islam in Chechnya, [w:] Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR, red. P. Grochmalski, Toruń 2010.
 • Grochmalski P., Rosja i Czeczenia – stulecia nienawiści, [w:] Czeczenia– Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006.
 • Historia nowożytna krajów Azji i Afryki od połowy XVII w. do ostatniego ćwierćwiecza XIX w., cz. 1, tłum. J. Borowicz, Warszawa 1980.
 • Ibragimova Z., Chechentskiy Narod v Rossiyjskoy Imperii: adaptatsionnyi period, Moskwa 2006.
 • Jaimoukha A., The Chechens. A handbook, Londyn–Nowy Jork 2005.
 • Kopeček V., Welcome to My Neighbour’s Funeral: Pankisi Kists and International Tourism, [w:] In The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century, Ostrava 2011, http:// conference.osu.eu/globalization/publ2011/157–165_Kopecek.pdf.
 • Kościoły, wyznania, kulty, sekty, nowe ruchy religijne, red. Z. Drozdowicz, Z. Stachowski, Poznań 2002.
 • Kuleba M., Forecki M. et al., Niezłomna Czeczenia, Kraków 1997.
 • Kuleba M., Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 1994–1996, Warszawa 1998.
 • Kuleba M., Szamil Basajew: Rycerski etos a powinność żołnierska, Warszawa 2007.
 • Matuszek E., Narody Północnego Kaukazu: historia – kultura – konflikty (1985–1991), Toruń 2007.
 • Miłosz G., Miłosz A., Kaukaz, Warszawa 1979.
 • Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN, red. B. Kaczorowski, Warszawa 2007.
 • Rawita-Gawroński F., Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII-go wieku. Zarys polityczno-historyczny, Warszawa 1922, https://archive.org/details/kozaczyznaukrainOOrawi.
 • Roshchin M., Iz istorii islama v Chechne, [w:] Islam na Severnom Kavkaze, red. I. Tekushev, K. Shevchenko, Praga 2011.
 • Seely R., Russo-Chechen conflict 1800–2000: A deadly embrace, Portland 2001.
 • Serczyk W., Iwan IV Groźny, Wrocław 1977.
 • Strumiński B., Czeczenia-Iczkeria i Czeczeńcy okiem językoznawcy: esej naukowo-polityczny, Warszawa 2005.
 • Szmyd Z., Republika Czeczeńska w walce o niepodleglość, „Studia i Materiały CBW UW” 2000, nr 82.
 • Tołstoj L., Hadżi-Murat i opowiadania wybrane, tłum. C. Jastrzębiec-Kozłowski, Warszawa 1965.

война Кавказский the Stalinist deportations Imam Shamil War Caucasian Чечня Россия Chechnya Russia

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart