Zewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej Republiki Turcji

Author: Michał Dahl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 20-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2017202
PDF: so/12/so1202.pdf

External determinants of Turkish foreign policy

The main purpose of the paper was to present external (international) determinants influencing the shape of Turkish foreign policy. The structure of the work is based on the scheme developed by R. Zięba, illustrating factors shaping the foreign policy of the state. Due to volume restrictions, it was decided to analyze the following conditions: evolution of the geopolitical situation in the region, the position of the state in the system of international relations and roles, and the range of contractual international connections (objective external determinants), as well as international perception of a given country and nation, and expectations and requirements formulated towards them by other countries (subjective external determinants).

Внешние условия политики Турецкой Республики

Главной целью статьи является представление внешних, в том симысле международных, детерминантов, влияющих на форму внешней политики Турции. Структура работы основана на схеме, разработанной Р. Зибой, иллюстрирующей факторы, формирующие внешнюю политику государства. Из-за объемных ограничений было решено проанализировать следующие условия: эволюция геополитической ситуации в регионе, положение государства в системе международных отношений и ролей, и область договорных международных связей (объективные внешние условия), а также международное восприятие данной страны и нации, ожидания и требования, которые предъявляют этой стране другие государства (субъективные внешние условия).

BIBLIOGRAFIA:

 • Arslan R., Znaczenie Bliskiego Wschodu ze względu na jego cechy geopolityczne, geoekonomiczne i geokulturowe, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2014.
 • Będkowska J., Turcja a Unia Europejska w kontekście praw człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Toruń 2012.
 • Bocheńska J., Turecki proces akcesyjny widziany z kurdyjskiej perspektywy, [w:] Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, red. A. Szymański, Warszawa 2011.
 • Dahl M., Polityka zagraniczna Indii i Turcji pod rządami Narendry Modiego i Ahmeta Davutoğlu – podobieństwa, różnice, perspektywy rozwoju relacji bilateralnych, [w:] Bliski Wschód w procesie przemian, t. 1, red. A. Bryc, M. Dahl, M. Lewicka, Toruń 2015.
 • Dahl M., Polityka zagraniczna Turcji – uwarunkowania wewnętrzne obiektywne, „Studia Orientalne” 2017, nr 1 (11).
 • Hale W., Turkish Foreign Policy since 1774, London 2012.
 • Jankowski D., Turcja jako mocarstwo regionalne, http://geopolityka.org/analizy/455-turcja-jako-mocarstwo-regionalne.
 • Misiągiewicz J., Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Toruń 2009.
 • Misiągiewicz J., Turcja w późnowestfalskim systemie międzynarodowym, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Lublin 2008.
 • Osiewicz P., Turkey and Its Position on the Cyprus Question Since 1974, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2017, nr 7.
 • Szymański, Turkey’s potential added value to the EU: resolution of regional conflicts, „Turkish Policy Quarterly” 2009, No. 3.
 • Szymański A., Religia jako nieoficjalne kryterium członkostwa w Unii Europejskiej – przypadek Turcji, [w:] Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, red. A. Szymański, Warszawa 2011.
 • Turkey Central Bank Independence under Threat, http://www.geopoliticalmonitor.com/turkey-central-bank-independence-threat-4973/.
 • Turkey International organization participation, http://www.indexmundi.com/turkey/international_organization_participation.
 • Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.
 • Yıldırım M., Życie codzienne w Stambule, Warszawa 2014.
 • Zięba R., Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004.

Турция external determinants of foreign policy Turkish foreign policy Turkey

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart