„Negatywna tożsamość” a rosyjskie myślenie polityczne

Author: Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
Institution: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4029-9900
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 29-43
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2020102
PDF: so/17/so1702.pdf

„Negative Identity” and Russian Political Thinking

The purpose of the article is to describe contemporary Russian political strategies revitalizing the image of an external enemy. Whereas, according to the concept of Carl Schmitt, the binary opposition „enemy-friend” is the essence of politics, it will be examined how the vision of the enemy in the form of the symbolic West helps the Rusisan ruling elite to mobilize society, unite it and gain public approval for their activities on the international arena.

«Негативная идентичность» и российское политическое мышление

Целью статьи является описание современных российских политических стратегий, оживляющих образ внешнего врага. Принимая во внимание, что (согласно концепции Карла Шмитта) бинарная оппозиция «друг-враг» является ядром политики, будет рассмотрено, как видение врага в форме символического Запада помогает правящей элите мобилизовать общество, объединить его и получить общественное одобрение своей деятельности на международной арене.

REFERENCES:

 • Afanasjew J., Groźna Rosja, Warszawa 2004.
 • Bryc A., Rosja w XXI wieku, Warszawa 2008.
 • Coser L.E., Konflikt z grupami zewnętrznymi a struktura grupowa, [w:] Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005.
 • Dmitrij Miedwiediew: system bezpieczeństwa międzynarodowego, mającego za pod­stawę jeden tylko biegun, nie jest zdolny do funkcjonowania, http://www.ruvr.ru/main.php?lng=pol&q=2281&cid=53&p=08.10.2008.
 • Geleb L., Na lewo, [w:] L. Geleb, Fraszki i zamyślenie, Łódź 2007.
 • Hobsbawm E., Nations and Nationalism Since 1870, Cambrige 1991.
 • http://bd.fom.ru/report/map/d083523, 14.01.2009.
 • Klebaniuk J., Orientacja na dominację i autorytaryzm w postrzeganie konfliktów mię­dzygrupowych. Doniesienie z badań, [w:] Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źró­dła i metody rozwiązywania, J. Wasilewski, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, Warszawa 2007.
 • Kłoczkowski J., Tożsamość, tolerancja, konflikt (próba analizy pojęć), [w:] Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, J. Kłoczkowski, S. Łukaszewicz, Lu­blin 1998.
 • Nadskakuła O., Kategorie swój i obcy w rosyjskim myśleniu politycznym, Kraków 2013.
 • Nowak P., Swój – obcy w językowym obrazie świata, Lublin 2001.
 • Reykowski J., Logika walki: szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce, War­szawa 1984.
 • Schmitt C., Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M.A. Cichocki, Kraków 2000,
 • Tischner J., Polski młyn, Kraków 1991.
 • Tismaneany W., Wizje zbawienia, Warszawa 2000.
 • Waldenfels B., Topografia obcego: Studia z fenomenologii, Warszawa 2002, s. 46.
 • Windisch E., Es liegt nicht an Tschetschenien, „Der Tagesspiegel”, 13.07.2009.
 • Владимир Путин в Мюнхене призвал Запад к ответу, http://www.postsoviet.ru/print.php?pid=111.
 • ВЦИОМ: Украина и Грузия попали в список недругов РФ, http://www.rosbalt.ru/2009/05/07/638859.html.
 • Градировский С., Масштаб национальной идентичности, „Georgian Times”, 3.09.2006.
 • Гудков Л., Идеологема врага. «Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции, [w:] Л. Гудков, Образ врага, Moskwa 2005.
 • Гудков Л., Структура и характер национальной идентичности в России, [w:] Негативная идентичность. Статьи 1997–2002, Москва 2004.
 • Отношение россиян к Америке (август 2008 г.).
 • Отношение россиян к НАТО, http://www.levada.ru/press/2009040104.html.
 • Покида Н., Чего опасаются россияне?, http://www.rosnation.ru/index.php?D=37&goto=211.
 • Проект новой военной доктрины РФ: США приравнены к террористам http://newsru.com/russia/19sep2006/doctrine.html.
 • Россияне о военной угрозе, http://www.levada.ru/press/2009030504.html.
 • Социолог Лев Гудков-об эффективности пропаганды в России, http://www.leva­da.ru/2015/12/16/lev-gudkov-ob-effektivnosti-propagandy-v-rossii.
 • Тимофеев М.Ю., Нациосфера. Опыт анализа семиосферы наций, Иваново 2005.
 • Шевцова Л., Россия и Зaпад: либеральный взгляд, http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/79587.htm.
 • «Холодная война»: прошлое, настоящее, будущее?http://bd.fom.ru/report/map/d083621.

political thinking правящая элита ruling elite enemy Russia identity

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart