Medycyna naturalna a Kościół katolicki – wątpliwości i uwagi o charakterze biopolitycznym

Author: Kamila Rezmer-Płotka
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1458-5076
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 157-165
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2021210
PDF: so/20/so2010.pdf

Natural Medicine and Catholic Church – Comments and Biopolitical Remarks

Currently, we observe a significant increase in interest in Eastern practices in the West, including natural medicine. In this context, it is important that in 1979 the World Health Organization (WHO) recognized Ayurveda as the oldest health-care system. Ayurveda has also become an object of interest of the Catholic Church. The article examines the institutions’ attitude toward Ayurveda and determines the nature of doubts and reservations that arise around it. To this end, an analysis of the document of the Pontifical Council of Culture – The Pontifical Council for Interreligious Dialogue Jesus Christ the Giver of the Water of Life. Christian reflection on the New Age was carried out. Subsequently, the statements of selected representatives of the Catholic Church were included in the analysis. The following hypothesis has been verified: the Catholic Church’s doubts and objections to Ayurveda are of biopolitical nature. Based on the analysis of the document, it can be concluded that Catholic Church treats and interprets Ayurveda activities as biopolitical practices.

Натуральная медицина а католическая церковь – сомнения и замечания о биополитическом характере

В настоящее время на Западе наблюдается явный рост интереса к восточным практикам, в том числе к натуральной медицине. В этом контексте примечательно, что в 1979 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Аюрведу старейшей системой здравоохранения. Аюрведа также стала объектом интереса католической церкви. В статье предпринята попытка изучить отношение этого института к Аюрведе и определить характер возникающих сомнений и оговорок. С этой целью был проведен анализ документа Папского совета по культуре – Папского совета по межрелигиозному диалогу Иисус Христос, Податель воды жизни. Христианские размышления о Новой Эре. Затем в качестве вспомогательной части анализа были включены высказывания избранных представителей Католической церкви. Подтверждена также следующая гипотеза: сомнения и оговорки католической церкви по отношению к Аюрведе носят биополитический характер. На основании анализа документа можно сделать вывод, что католическая церковь трактует и интерпретирует действия, предпринимаемые в рамках Аюрведы, как биополитические практики.

REFERENCES:

 • Abp Hoser: dobra medycyna ma charakter holistyczny, https://ekai.pl/abp-hoser-dobra-medy­cyna-ma-charakter-holistyczny/.
 • Chauhan P., Ajurweda i piękno, Warszawa 2017.
 • Foucault, M., Nadzorować i karać, Warszawa 1998.
 • Lemke L.J., Textual politics. Discourse and Social Dynamics, London 2005.
 • Lindloff K., Naturalny sposób na dobre samopoczucie, Warszawa 2005.
 • Papieska Rada Kultury – Papieska Rada Do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus Dawcą Wody Życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age.
 • Patynowska M., Inicjacja lucyferyczna na wakacjach, https://www.fronda.pl/a/inicjacja-lucy­feryczna-na-wakacjach,30336.html.
 • Płotka B., Myśl biopolityczna w Polsce w latach 1989–2015, rozprawa doktorska obroniona na WPiSM UMK, Toruń (w druku).
 • Ptaszek T.R., Badania nad New Age w Polsce, [w:] Badania religiologiczne w Polsce, red. Z. Ku­pisiński, Lublin 2011.
 • Rezmer K., Wschodnie praktyki na rzecz świadomego życia rozpowszechniane w Polsce: na przy­kładzie „Projektu Egoistka” Dagmary Skalskiej, [w:] Azja, kultura, społeczeństwo i edukacja, red. J. Marszałek-Kawa, K. Kakareko, Toruń 2018.
 • Rezmer-Płotka K., Sińczak T., Majewski P., Studia nad geopolityką i biopolityką wybranych państw azjatyckich, Toruń 2020.
 • Siekierzyńska K., Ajurweda – największy skarb Kerali, https://readandfly.pl/ajurweda-najwie­kszy-skarb-kerali/.
 • Pawlik M.Z. OP, Masaż Shantala, https://www.miesiecznikegzorcysta.pl/drogowskazy/item/670-masaz-shantala.
 • Walczak A., Korzenie i współczesna medycyna ajurwedyjska – wybrane zagadnienia, „Hygeia Public Health” 2013, nr 48 (3).

Ayurveda catholic church biopolitics Eastern practices natural medicine аюрведа

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart