WAŻNE:

 • Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: pawel[at]marszalek.com.pl.
 • Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego [wzór oświadczenia do pobrania].
 • W procesie wydawniczym stosowana jest zapora ghostwriting i guest authorship.
 • Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
 • WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA.
 • Wersja elektroniczna publikowana jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

Załączniki:

OGÓLNE INFORMACJE EDYTORSKIE:

 • Język publikacji: polski, angielski, rosyjski
 • Objętość tekstu: 12-16 stron (wraz z przypisami) dla artykułu, 4-6 stron dla sprawozdania/recenzji
 • Format pliku: doc; docx
 • Format tekstu: A4; Marginesy: 2,5 cm
 • Czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: tekst główny - 12, przypisy - 10
 • Interlinia: tekst główny - 1,5 wiersza, przypisy - 1,0
 • Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany
 • Rodzaj przypisów: dolne, numerowane cyframi arabskimi
 • Śródtytuły: nienumerowane
 • Wyróżnienie cytatów: cudzysłów
 • Wyróżnienie kluczowych słów/terminów/definicji (fakultatywnie): pogrubienie

BUDOWA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW:

 1. informacje ogólne:
  • tytuły dzieł oraz artykułów należy zapisywać kursywą,
  • tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie,
  • nie należy podawać nazw wydawnictw,
  • należy stosować łacińskie skróty (bez kursywy): ibidem, idem, eadem, op.cit. (bez spacji), passim,
  • pozostałe skróty: red. (redakcja), tłum. (tłumaczenie), oprac. (opracowanie), nr (numer), t. (tom), z. (zeszyt), R. (rocznik), tab. (tabela), rys. (rysunek), fot. (fotografia). UWAGA! Przy zapisie czasopism obcojęzycznych można stosować skróty charakterystyczne dla danego języka (np. Vol., No., H. itp.),
  • jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, należy zaznaczyć to następującymi skrótami: [b.m.w.] (bez miejsca wydania), [b.r.w.] (bez roku wydania), [b.m. i r.w.] (bez miejsca i roku wydania).
 2. wzory przypisów:
  • książka: R. Polak, Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego, Lublin 2001, s. 42-45.
  • praca zbiorowa: Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, red. K. Szafraniec, Toruń 2011, s. 12.
  • artykuł w pracy zbiorowej: K. Mannheim, Problem młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, red. K. Szafraniec, Toruń 2011, s. 17-20.
  • artykuł w czasopiśmie:
   • M. Kowalski, Białorusini w Polsce według spisu 2002, „Czasopis” 2004, nr 6, s. 43-44.
   • U. Eco, Czy komputer pożre książkę?, „Gazeta Wyborcza”, 24-25.02.1996, s. 5.
  • publikacja elektroniczna: K. Mill, Bez przemocy, bez rewolucji, bez ryzyka, s. 12, http://www.przekroj.pl/artyku­l/815910,863753-Bez-przemocy-bez-rewolucji-bez-ryzyka.html?p=4 [dostęp: 13.09.2012].
  • przy kolejnym bezpośrednim odwołaniu do tego samego dzieła należy zapisać: Ibidem, s. 60.
  • przy kolejnym odwołaniu do cytowanego dzieła należy je zapisać w formie skróconej, np.:
   R. Polak, op.cit., s. 49.
  • jeśli w artykule cytowanych jest kilka prac tego samego autora, dla rozróżnienia należy dodać fragment tytułu, np.:
   R. Polak, Cywilizacje a moralność…, op.cit., s. 49.
   R. Polak, Religia rzymskokatolicka…, op.cit., s. 34.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. do wszystkich tekstów:
  • informacja o Autorze zawierająca: miejsce pracy, aktualny i dokładny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej – jest to warunek otrzymania egzemplarza autorskiego np.
   Joanna Marszałek-Kawa
   Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Stefana Batorego 39L, 87–100 Toruń, Poland
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
 2. do artykułu:
  • bibliografia,
  • dwa abstrakty (o objętości maks. 0,5 strony) w językach angielskim i rosyjskim (razem z tytułem),
  • dwa tłumaczenia tytułu w językach angielskim i rosyjskim,
  • słowa klucze (5–8 słów) w językach angielskim i rosyjskim,
  • do wszelkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele) uzupełniających tekst główny powinny być dołączone tytuły i źródła
 3. do recenzji:
  • recenzja musi być odpowiednio zatytułowana:
   • Roger Crowley, Morskie imperia. Batalia o panowanie na Morzu Śródziemnym 1521–1580, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012, ss. 403.
   • Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 368.
  • bibliografia,
  • dwa tłumaczenia tytułu recenzowanej książki w językach angielskim i rosyjskim,
 4. do sprawozdań:
  • sprawozdanie musi być odpowiednio zatytułowane:
   • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej”, Toruń, 14 maja 2012 roku.
  • dwa tłumaczenia tytułu w językach angielskim i rosyjskim.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart