Myśl polityczna polskiego konspiracyjnego ruchu narodowego w czasie II wojny światowej

Author: mgr Piotr Kurzawa
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 324-354
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201716
PDF: siip/16/siip1616.pdf

Political thought of polish underground national movement during World War II

Nationalists were one of the numerous Polish political movements during World War II. Actively engaging in the fight against the occupying forces, they suffered heavy losses, but does not prevent them in the creation of significant heritage in the field of political thought. The aim of the article is to present the political thought of Polish national movement during the Second World War. Historical, qualitative and comparative methods were used. The whole has been divided into several parts,, in which author examines the with issues of political thought as: Polish war aims, vision of state borders, ratio to national minorities, vision of the political system, economic vision, vision of national security, education and upbringing. The whole article has to show how rich the heritage of those generations.

Narodowcy byli jednym z liczniejszych polskich ruchów politycznych w trakcie II wojny światowej. Czynnie angażując się w walkę z okupantem, ponieśli dotkliwe straty, jednak nie przeszkodziło im to w stworzeniu znacznego dorobku z dziedziny myśli politycznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie myśli politycznej polskiego ruchu narodowego w latach II wojny światowej. Zastosowane zostały metody historyczne, jakościowe oraz metoda porównawcza. Całość została podzielona na części, w których autor zajmuje się takimi zagadnieniami z myśli politycznej, jak: cele wojenne Polski, wizja granic państwa, stosunek do mniejszości narodowych, wizja ustroju politycznego, wizja gospodarki, wizja bezpieczeństwa kraju oraz oświata i wychowanie. Artykuł ma ukazać, jak bogaty jest dorobek tamtych pokoleń.

BIBLIOGRAFIA:

 • Adam z Iławy, Duch odradzającej się Armii Polskiej, „Nowa Polska” 10 lipca 1941.
 • Anna z Kercza, Udział kobiet w walce o Nową Polskę, „Nowa Polska” 20 maja 1942.
 • Antoszewski A., Ustrój Polityczny, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 2004.
 • Bębenek S., Wizja przyszłej Polski w programie grupy »Szaniec«, „Przegląd Historyczny” 1973, t. 64, nr 1.
 • „Biuletyn Informacyjny” październik 1942.
 • Bitwa o ziemię czerwińską, „Walka” 1 czerwca 1944.
 • Bolesław z Wolina, Kupiectwo do szeregów, „Do Broni!” 20 czerwca 1942.
 • Chrzanowski W., Pół wieku polityki, Warszawa 1997.
 • Dyktatura czy parlamentaryzm, „Młoda Polska” 10 maja 1943.
 • Dzisiejsze tło sprawy ukraińskiej, „Szaniec” 4 lipca 1943.
 • Faliński S., Ideologia Konfederacji Narodu, „Przegląd Historyczny” 1985, t. 76, nr 1.
 • Gołębiowski J. W., Sprawa nacjonalizacji przemysłu i odbudowy gospodarki narodowej w programach ważniejszych stronnictw politycznych podczas II wojny światowej, [w:] Wojna i okupacja na ziemiach polskich 1939–1945, red. W. Góra, Warszawa 1984.
 • Granice Polski, „Walka” 15 listopada 1940.
 • Gubernia Generalna – Paradisus Judaeorum, „Walka” 16 czerwca 1940.
 • Jacek z Winnicy, Do firmowych działaczy katolickich, „Fakty na Tle Idei” 1 grudnia 1941.
 • Jakubowski J., Problemy oświaty i wychowania w programach partii i organizacji konspiracyjnych (193901944), [w:] Wojna i okupacja na ziemiach Polskich 1939–1945, red. W. Góra, Warszawa 1984.
 • Jan z Chociebuża, Humań czy Hadziacz, „Biuletyn Słowiański” 30 czerwca 1943.
 • Jan z Chociebuża, Nowa granica zachodnia, „Biuletyn Słowiański” 20 lutego 1943.
 • Jan z Chociebuża, Sprawa słowacka, „Biuletyn Słowiański’ 15 maja 1943.
 • Jan z Humania, Realne postulaty Wsi, „Nowa Polska” 25 stycznia 1944.
 • Jesteśmy Armią Narodową, „Polak” 6 maja 1944.
 • Katolickie Państwo Narodowe – kwestia ustroju, „Młoda Polska” 24 maja 1943.
 • Kilka słów o przyszłym szkolnictwie średnim, „Wychowanie Narodu” styczeń 1944.
 • Kołomejczyk N., Partie i stronnictwa polityczne wobec spraw terytorialnych Polski w latach 1939-1945, [w:] Wojna i okupacja na ziemiach Polskich 1939–1945, red. W. Góra, Warszawa 1984.
 • Kornaś J., Stracone nadzieje Szkice z myśli społeczno-politycznej Stronnictwa Narodowego (1928–1945), Toruń 2009.
 • Na drodze do wielkości z V 1943, [w:] Wizje Polski programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1945, red. K. Przybysz, Warszawa 1992.
 • Na rozstajnych drogach, „Szaniec” 22 sierpień 1943.
 • Narodowa Siła Zbrojna, „Walka” 5 września 1941.
 • Nasza sprawa wewnętrzna, „Szaniec” 4 maja 1943.
 • Nasze cele wojenne z 20 XII 1940 r., [w:] Wizje Polski programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1945, red. K. Przybysz, Warszawa 1992.
 • Nasze cele wojenne, „Szaniec” 20 grudnia 1940.
 • Niech odejdą, „Szaniec” 24 grudnia 1941.
 • Niemcy a żydzi, „Szaniec” 16 listopada 1941.
 • Mikromania, „Wielka Polska” 4 maja 1944.
 • O co walczymy? Polska Trzech Mórz, „Walka” 19 września 1941.
 • O narodowy program gospodarczy, „Walka” 24 lutego 1944.
 • O przebudowie ustroju rolnego, „Walka” 9 marca 1944.
 • O zadania wychowawcze szkoły, „Młoda Polska” 4 sierpnia 1943.
 • Ogniem i mieczem, „Warszawski Głos Narodowy” 27 maja 1944.
 • Orlicki J., Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949, Szczecin 1983.
 • Orłowski M., Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939-1947, Poznań 2006.
 • Parę słów o Ukraińcach, „Obozowiec” 1942.
 • Pawlikowski G., Ukraińska mniejszość narodowa w powojennej Polsce w programach partii i organizacji konspiracyjnych (1939-1945), „Polityka i Społeczeństwo” 2010, nr 7.
 • Postawa rycerska, „Młoda Polska” 20 lutego 1943.
 • Przestrogi dla Polski, „Walka” 29 maja 1942.
 • Przybysz K., Imperium Słowiańskie Konfederacji Narodu- przyczynek do dziejów polskiej myśli politycznej, „ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Section K” 1999, vol. VI.
 • Przybysz K., Polska Myśl Polityczna 1939-1945, Warszawa 2000.
 • Ruch narodowy w czwartym roku wojny, „Walka” 2 czerwca 1943.
 • Skrót ideologii Konfederacji Narodu z X 1941 r., [w:] Wizje Polski programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1945, red. K. Przybysz, Warszawa 1992.
 • Terej J. J., Idee, mity, realia. Szkice do dziejów narodowej demokracji, Warszawa 1971.
 • Tezy programowe nowej Polski, „Nowa Polska” 15 maja 1944.
 • Trzecie Rozwiązanie, 1941.
 • Ustrój Narodowy, „Front Narodowy” 5 stycznia 1941.
 • W Polsce nie będzie anarchii, „Fakty na Tle Idei” 15 listopada 1941.
 • Wielka Polska to imperium, „Nowa Polska” 24 marca 1943.
 • Współokupanci Ukraińscy, „Walka” 22 listopada 1940.
 • Wychowanie i oświata, „Szaniec” 6 października 1943.
 • Wychowanie narodowe, „Myśl i Czyn” 12 listopada 1944.
 • Za surmą rycerzy, „Młoda Polska” 20 marca 1943.
 • Zadania polskiej polityki gospodarczej, „Warszawski Dziennik Narodowy” 27 marca 1943.
 • Zasada polityki polskiej, „Walka” 14 listopada 1941.

boundaries war aims conspiracy national movement wychowanie oświata bezpieczeństwo kraju gospodarka mniejszości narodowe granice cele wojenne konspiracja ruch narodowy myśl polityczna ustrój ethnic minorities upbringing political thought Education national security economy political system

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart