Допитливість як етап пізнавальної активності дітей дошкільного віку

Author: Оксана Кузіна
Institution: Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2139-9412
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 96-101
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ve.2022.03.10
PDF: ve/3/ve310.pdf

Inquisitiv as a Stage of Cognitive Activity of Children of Preschool Age

The article considers the essence of the concept of «curiosity » of preschool children. The theoretical and methodological substantiation of the researched problem is determined. The analysis of the works of scientists allowed to emphasize the need to cover this issue. Emphasis is placed on the process of cognition, which has several stages and it begins with the innate curiosity of the child. Under the guidance of an adult, whether in a preschool or with parents at home, curiosity is formed, which later grows into cognitive interest. The formation and improvement of cognitive interest, which generates cognitive activity, which is the culmination of the development and formation of the personality of a preschool child, is highlighted. It was found that curiosity is a source of cognitive interest of the preschooler, as well as the processes underlying the cognitive activity of older preschool children. The structure of the child’s curiosity development is clarified, which is formed on the basis of elementary curiosity and with further guidance develops on the basis of children’s natural cognitive needs. The process of cognition is full of emotions caused by the process of intellectual work and the perspective that arises in the course of cognition. Signs of preschooler’s curiosity are expressed, which are expressed in cognitive issues, desire to find solutions to problems, to gain new knowledge, inner openness to people, phenomena, the world, sincere desire to meet cognitive needs and gain new experiences or impressions. The conditions of successful development of curiosity in preschool children are characterized: creation of cognitive environment (fullness of zones, centers), encouragement of manifestations of independence in solving problems, in various activities, providing information that determines children’s social experience, holistic view of the environment, a variety of ways of activity and is actualized as cognitive activity. The connection between curiosity and its importance, which will be needed in the further school stage of life, is considered, because it is the basis on which the process of formation and development of independent cognitive activity of a senior preschooler is built. It is proved that successful mastering of experience, effective development of personality occurs only in active activity, in purposeful efforts to obtain the planned result. Much depends on the human environment: understanding, stimulation, support, communication are important in the formation of personality and education of curiosity. Further ways of research of a problem of development of cognitive activity are defined: comparison of all components, stages in their similarities and differences.

У статті розглянуто сутність поняття «допитливість» дітей дошкільного віку. Визначено теоретико-методичне обґрунтування досліджуваної проблеми. Аналіз праць науковців дозволив підкреслити необхідність висвітлення даного питання. Акцентується увага на процесі пізнання, у якому є кілька етапів і починається він з вродженої цікавості дитини. Під керівництвом дорослого, чи то у закладі дошкільної освіти чи з батьками вдома, формується допитливість, яка згодом переростає у пізнавальний інтерес. Висвітлено формування і удосконалення пізнавального інтересу, що породжує пізнавальну активність, яка є апогеєм розвитку і формування особистості дитини дошкільного віку. З’ясовано, що допитливість є джерелом пізнавального інтересу дошкільника, а також процесів, що лежать в основі пізнавальної активності дитини старшого дошкільного віку. Уточнено структуру розвитку допитливості дитини, яка формується на основі елементарної цікавості та з подальшим керівництвом розвивається на основі природної пізнавальної потреби дітей. Процес пізнання сповнений емоціями, що викликані процесом інтелектуальної праці та перспективою, яка постає в ході пізнання. Сформульовано ознаки прояву допитливості дошкільника, що виражаються у пізнавальних питаннях, бажанні самостійно знаходити рішення до поставлених задач, до отримання нових знань, внутрішня відкритість до людей, явищ, навколишнього світу, щире прагнення задовольнити пізнавальні потреби та отримати новий досвід чи враження. Схарактеризовано умови успішного розвитку допитливості у дітей дошкільного віку: створення пізнавального середовища (наповненість зон, осередків), заохочення до проявів самостійності у вирішенні завдань, в різних видах діяльності, надавання інформації, що зумовлює засвоєння дітьми соціального досвіду, накопиченого людством, цілісного уявлення про довкілля, різноманітність способів діяльності й актуалізується в якості пізнавальної діяльності. Розглянуто зв’язок між допитливістю і її важливістю, що знадобиться у подальшому шкільному етапі життя, адже вона є тим підґрунтям, на якому будується процес формування і розвитку самостійної пізнавальної активності старшого дошкільника. Доведено, що успішне оволодіння досвідом, ефективний розвиток особистості відбувається лише в активній діяльності, в цілеспрямованих зусиллях для отримання запланованого результату. Багато що залежить від оточення людини: розуміння, стимулювання, підтримка, спілкування мають велике значення у становленні особистості та вихованні допитливості. Визначено подальші шляхи дослідження проблеми розвитку пізнавальної активності: порівняння всіх складових, етапів у їхніх подібностях і відмінностях.

REFERENCES:

  • Базовий компонент дошкільної освіти ( Держав­ний стандарт дошкільної освіти) затверджений наказом МОН від 12.01.2021 № 33. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернен­ня: 21.12.2021).
  • Костюк Г. І. Навчально-виховний процес і психіч­ний розвиток особистості / ред. Л. Проколієн­ко. Київ: Рад.шк., 1989. 608 с.
  • Рубинштейн А.С. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2000. 444с.
  • Ткачук Т.А. Розвиток пізнавальної активності ді­тей дошкільного віку у спілкуванні з виховате­лем: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2004. 23 с.
  • Товкач І. Є. Індивідуальні особливості пізнаваль­ної активності старших дошкільників: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2017. 216 с.
  • Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (2021) [The ba­sic component of preschool education] (Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity) zatverdzhenyi naka­zom MON vid 12.01.2021 № 33. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20kom­ponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf [accessed 20 December 2021].
  • Kostiuk H.I. (1989) Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [Educational process and mental development of personality] / red. L. Prokoliienko. Kyiv: Rad. shk. [in Ukrainian]
  • Rubinshtein A.S. (2000) Osnovy obshchei psykholohyy [Foundations of general psychology]. SPb:Piter. [in Ukrainian].
  • Tkachuk T.А. (2004) Rozvytok piznavalnoi aktyvnosti ditei doshkilnoho viku u spilkuvanni z vykhovatelem [Development of cognitive activity of preschool children in communication with the educator] (PhD Thesis) Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University.
  • Tovkach, I. Ye. (2017). Indyvidualni osoblyvosti pizna­valnoi aktyvnosti starshykh doshkilnykiv [Individu­al features of cognitive activity of senior preschool­ers] (PhD Thesis) Kyiv: Kostyuk Institute of Psy­chology, NAPS of Ukraine.

цікавість curiosity inquisitive interest preschooler development personality process cognition

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart