Соціальний аспект працеохоронної підготовки майбутніх учителів

Author: Юлія Глінчук
Institution: Рівненський державний гуманітарний університет
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3328-5594
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 102-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ve.2022.03.11
PDF: ve/3/ve311.pdf

Social Aspect of Work Protection Training for Future Teachers

Attention is drawn to the unsatisfactory state of health of Ukrainians against the background of low demographics, unfavorable socio-economic situation, pandemic of coronavirus COVID-19 and the consequences of hostilities. It is noted that this threatens the future of the Ukrainian nation. The urgency of the problem of poor health and high levels of injuries in general secondary education is emphasized. It is claimed that there is a relationship between the health of teachers and the health of students in general secondary education. Data on the unsatisfactory state of health of Ukrainian teachers are given. Based on the analysis of recent research and publications on this issue, it is concluded that modern teachers are not ready to create safe and healthy conditions during the educational process, that is their incompetence in the field of labor protection, based on misunderstanding of its social significance. It calls for integration into the European community, where the occupational safety training of future specialists is a priority, and the level of labor protection is identified with the level of development of the state. Based on the theoretical and methodological analysis of the research problem, it is noted that, despite the presence of certain developments, the social context of occupational training of future teachers is insufficiently covered. It is emphasized that the direct reflection of social demands and challenges are legislative documents. It was found that the need to strengthen measures to preserve the health of minors is stated in the leading documents of the international, national and sectoral levels. It is argued that social challenges and demands are reflected in scientific publications. It has been studied that leading scientists have an important role of general secondary education institution in creating a safe and healthy environment and the need for appropriate training of future teachers. It was found that, despite the provisions of leading documents and the beliefs of scientists, in practice, the loss of health by students of general secondary education is characterized by a tendency to deteriorate. This has prolonged catastrophic consequences, as applicants for general secondary education move into the category of workers in 1015 years. And workers are practically the only category of the population that fills the state budget, while other categories require public spending. Loss of health at the stage of general secondary education will inevitably have a negative impact on the further health and efficiency of workers. Accordingly, the state will suffer economic losses related to the payment of sick leaves, loss of working time, interruptions in production activities, medical expenses, etc. The conclusion is made about the importance and strategic nature of occupational training of future teachers in the context of ensuring sustainable development of society.

Звертається увага на незадовільний стан здоров’я українців на тлі низьких демографічних показників, несприятливої соціально-економічної ситуації, пандемії коронавірусу COVID-19 та наслідків воєнних дій. Зазначається, що це загрожує майбутньому української нації. Підкреслюється актуальність проблеми незадовільного стану здоров’я та високого рівня травматизму здобувачів загальної середньої освіти. Стверджується про взаємозалежність між здоров’ям вчителя та здоров’ям здобувачів загальної середньої освіти. Наводяться дані про незадовільний стан здоров’я українських учителів. На основі аналізу останніх досліджень та публікацій з означеної проблематики робиться висновок про неготовність сучасних учителів до створення безпечних і здоров’язберігальних умов під час освітнього процесу, тобто про їх некомпетентність в галузі охорони праці, першоосновою чого є нерозуміння її соціальної значущості. Апелюється до інтеграції в європейське співтовариство, де працеохоронна підготовка майбутніх фахівців має пріоритетне значення, а рівень охорони праці ототожнюється з рівнем розвитку держави. На основі теоретико-методологічного аналізу досліджуваної проблеми зазначається, що, не дивлячись на наявність певних напрацювань, соціальний контекст працеохоронної підготовки майбутніх учителів висвітлений недостатньо. Акцентується, що безпосереднім відображенням соціальних запитів і викликів є законодавчі документи. Виявлено, що необхідність посилення заходів щодо збереження здоров’я неповнолітніх декларована у провідних документах міжнародного, національного та галузевого рівнів. Стверджується, що соціальні виклики та запити знаходять відображення в наукових публікаціях. Досліджено, що провідними науковцями доводиться вагома роль закладу загальної середньої освіти у створенні безпечного та здоров’язберігального середовища й необхідність відповідної підготовки майбутніх учителів. Виявлено, що, не дивлячись на положення провідних документів та переконання науковців, на практиці втрата здоров’я здобувачами загальної середньої освіти характеризується тенденцією до стрімкого погіршення. Це має пролонговані катастрофічні наслідки, адже здобувачі загальної середньої освіти через 10–15 років переходять в категорію працівників. А працівники – це практично єдина категорія населення, що наповнює бюджет держави, в той час як інші категорії потребують державних видатків. Втрата здоров’я ще на етапі здобуття загальної середньої освіти неминуче негативно відбиватиметься на подальшому здоров’ї й ефективності трудової діяльності працівників. Відповідно, держава нестиме економічні збитки, пов’язані з оплатою лікарняних листів, втратою робочого часу, перервами у виробничій діяльності, видатками на медичне обслуговування тощо. На основі викладеного робиться висновок про значущість і стратегічність працеохоронної підготовки майбутніх учителів у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.

REFERENCES:

 • Бельорін-Еррера О.М. Необхідність підготовки май­бутнього вчителя основ здоров’я до створення здоров’яорієнтованого навчально-виховного се­редовища загальноосвітнього навчального за­кладу. Вісник Харківського національного уні­верситету імені В.Н. Каразіна. Серія: Валеологія: сучасність і майбутнє, 2012. № 1016. Вип. 13. С. 89–92.
 • Бережна Т.І. Здоров’язбережувальне середовище у навчальному закладі – шлях збереження і зміц­нення здоров’я учнів. Інтеграція освітньо-ви­ховної та оздоровчої діяльності в навчальних закладах України: Всеукраїнська науково-прак­тична конференція. Кіровоград, 2012. С. 13–18.
 • Білик В.Г. Науково-теоретичне підґрунтя форму­вання готовності майбутніх учителів до здо­ров’яформувальної діяльності у початковій школі. Вісник Харківського національного уні­верситету імені В. Н. Каразіна. Серія: Валеоло­гія: сучасність і майбутнє, 2014. № 1139, Вип. 18. С. 76–81.
 • Білик Р.М. Теорія і методика навчання майбутніх учителів технологій з питань безпеки та охоро­ни праці: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 183 с.
 • Божик М. Компоненти готовності майбутніх учи­телів до забезпечення розвитку культури здо­ров’я учнів загальноосвітньої школи. Актуаль­ні аспекти фізичного виховання, спорту і здо­ров’я людини, 2013. С. 76–82.
 • Гвоздій С.П. Теоретичні і методичні засади підго­товки майбутніх фахівців соціономічних спеці­альностей до безпеки життя і професійної ді­яльності: монографія. Одеса: Одеський націо­нальний університет, 2016. 320 с.
 • Данилова Г. Соціально-терапевтична функція осві­ти як чинник забезпечення здоров’я суспільства. Рідна школа. 2001. № 1. С. 12–15.
 • Долинський Б.Т. Теоретико-методичні засади під­готовки майбутніх учителів до формування здо­ров’язбережувальних навичок і вмінь у молод ших школярів у навчально-виховній діяльно­сті: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Південноу­країнський національний педагогічний універ­ситет ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2011. 549 с.
 • Зоріна М.О. Професійне здоров’я вчителя як важ­лива складова його діяльності. Педагогіка фор­мування творчої особистості у вищій і загаль­ноосвітній школах. 2013. Вип. 33 (86). С. 175–179.
 • Єфімова В. Здоров’язбережувальна діяльність у школах здоров’я: зарубіжний досвід. Порів­няльно-педагогічні студії. 2012. № 3. URL: http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2012/2012_3_16.pdf (дата звернення: 1.11. 2020).
 • Калиниченко І.О., Стеценко О.В., Стеценко Н.М., Стефаник Т.В. Оцінка стану здоров’я школярів загальноосвітніх навчальних закладів різного типу. Вісник СумДУ. Серія: «Медицина». 2012. № 1. С. 172–177.
 • Кочерга О.М. Педагогічні умови формування со­ціальної відповідальності майбутнього вчите­ля. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-пе­дагогічні науки. 2012. № 7. С. 1–7.
 • Ландо О. Здоров’язберігальна компетентність майбутніх учителів початкових класів: поняття і структура. Педагогіка вищої та середньої шко­ли. 2013. Вип. 39. С. 56–68.
 • Мешко Г.М., Мешко О.І. Професійне здоров’я пе­дагога як умова ефективної виховної діяльно­сті. Вісник Житомирського державного універ­ситету імені Івана Франка. 2005. Вип. 24. С. 94– –96.
 • Няньковський С.Л., Яцула М.С., Чикайло М.І., Па­сечнюк І.В. Стан здоров’я школярів в Україні. Здоровье ребенка. 2012. № 5 (40). URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/32962 (дата звер­нення: 2.12.2021).
 • Поліщук Л.М., Радаєва І.М., Устянська О.В. Аналіз профілактичних заходів щодо зниження шкіль­ного травматизму. Молодий вчений. № 11.1 (38.1). 2016. С. 81–85.
 • Тимощук О.С. Методика навчання охорони праці майбутніх вчителів технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. 20 с.
 • ТОП–10 питущих професій. Директор школи Укра­їни. 2010. № 5. С. 62.
 • Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та резуль­тати діяльності системи охорони здоров’я України. Київ: МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». 2015. 460 с.
 • Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та резуль­тати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 р. / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2017. 516 с.
 • Belorin-Errera, O.M. (2012). Neobkhidnist pidhotovky maibutnoho vchytelia osnov zdorovia do stvoren­nia zdoroviaoriientovanoho navchalno-vykhovno­ho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [The need to prepare future teachers of the basics of health to create a health-oriented educa­tional environment of a secondary school]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Valeolohiia: suchasnist i mai­butnie, 1016 (13), 89–92. [in Ukrainian].
 • Berezhna, T.I. (2012). Zdoroviazberezhuvalne sere­dovyshche u navchalnomu zakladi – shliakh zbere­zhennia i zmitsnennia zdorovia uchniv [A healthy environment is a way to preserve and enhance the health of students]. Intehratsiia osvitno-vykhovnoi ta ozdorovchoi diialnosti v navchalnykh zakladakh Ukrainy: Vseukrainska naukovo-praktychna konferen­tsiia [Integration of educational and health-improv­ing activities in educational institutions of Ukraine]. Kirovohrad, 2012. S. 13–18. [in Ukrainian].
 • Bilyk, V.H. (2014). Naukovo-teoretychne pidgruntia formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do zdoroviaformuvalnoi diialnosti u pochatkovii shkoli [Scientific and theoretical basis for the formation of the readiness of future teachers for health educa­tion activities in primary school]. Visnyk Kharkivs­koho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazi­na. Seriia: Valeolohiia: suchasnist i maibutnie, 1139 (18). 76–81. [in Ukrainian].
 • Bilyk, R.M. (2020). Teoriia i metodyka navchannia maibutnikh uchyteliv tekhnolohii z pytan bezpeky ta okhorony pratsi [Theory and methods of train­ing future teachers of technology in occupational safety and health]: monohrafiia. Kamianets-Po­dilskyi: TOV «Drukarnia «Ruta». [in Ukrainian].
 • Bozhyk, M. (2013). Komponenty hotovnosti maibut­nikh uchyteliv do zabezpechennia rozvytku kultury zdorovia uchniv zahalnoosvitnoi shkoly [Compo­nents of the readiness of future teachers to ensure the development of a culture of health of secondary school students]. Aktualni aspekty fizychnoho vyk­hovannia, sportu i zdorovia liudyny, 2013. 76–82. [in Ukrainian].
 • Hvozdii, S.P. (2016). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh spetsialnostei do bezpeky zhyttia i profesiinoi diialnosti [Theoretical and methodical classes of preparation of future specialists of socionomic spe­cialties for safety of life and professional activity]: monohrafiia. Odesa: Odeskyi natsionalnyi univer­sytet. [in Ukrainian].
 • Danylova, H. (2001). Sotsialno-terapevtychna funktsi­ia osvity yak chynnyk zabezpechennia zdorovia suspilstva [Socio-therapeutic function of educa­tion as a factor in ensuring public health]. Ridna shkola. 1. 12–15. [in Ukrainian].
 • Dolynskyi, B.T. (2011). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv do formuvannia zdoroviazberezhuvalnykh navychok i vmin u molodshykh shkoliariv u navchalno-vykhovnii diial­nosti [Theoretical and methodical bases of prepa­ration of future teachers for formation of health- -preserving skills and abilities at younger school­boys in educational activity]. Doktors’ka dysertat­siia [Doctoral dissertation]. Odesa: Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. K.D. Ushynskoho. [in Ukrainian].
 • Zorina, M.O. (2013). Profesiine zdorovia vchytelia yak vazhlyva skladova yoho diialnosti [Occupational health of a teacher as an important component of his activity]. Pedahohika formuvannia tvorchoi os­obystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 33 (86). 175–179. [in Ukrainian].
 • Iefimova, V. (2012). Zdoroviazberezhuvalna diialnist u shkolakh zdorovia: zarubizhnyi dosvid [Health ac­tivities in health schools: foreign experience]. Porivnialno-pedahohichni studiі, 3. Retrieved from http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2012/2012_3_16.pdf. [in Ukrainian].
 • Kalynychenko, I.O., Stetsenko, O.V., Stetsenko, N.M., Stefanyk, T.V. (2012). Otsinka stanu zdorovia shko­liariv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv riznoho typu [Assessment of the state of health of students of secondary schools of various types]. Visnyk SumDU. Seriia: «Medytsyna». 1. 172–177. [in Ukrainian].
 • Kocherha, O.M. (2012). Pedahohichni umovy formu­vannia sotsialnoi vidpovidalnosti maibutnoho vchytelia [The pedagogical conditions of formation of social responsibility of the future teacher]. Nau­kovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho univer­sytetu im. Mykoly Hoholia. Psykholoho-pedahohich­ni nauky. 7. 1–7. [in Ukrainian].
 • Lando, O. (2013). Zdoroviazberihalna kompetentnist maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv: poni­attia i struktura [Health-preserving competence of future primary school teachers: concept and struc­ture]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly. 39. 56–68. [in Ukrainian].
 • Meshko, H.M., Meshko, O.I. (2005). Profesiine zdoro­via pedahoha yak umova efektyvnoi vykhovnoi di­ialnosti [Professional health of a teacher as a condi­tion for effective educational activities]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. 24. 94–96. [in Ukrainian].
 • Niankovskyi, S.L., Yatsula, M.S., Chykailo, M.I., Pa­sechniuk, I.V. (2012). Stan zdorovia shkoliariv v Ukraini [The state of health of schoolchildren in Ukraine]. Zdorove rebenka. 5 (40). Retrieved from: http://www.mif-ua.com/archive/article/32962 (data zvernennia: 2.12.2021). [in Ukrainian].
 • Polyshchuk, L.M., Radaieva, I.M., Ustianska, O.V. (2016). Analiz profilaktychnykh zakhodiv shchodo znyzhennia shkilnoho travmatyzmu [Analysis of preventive measures to reduce school injuries]. Molodyi vchenyi. 1 (38.1). 81–85. [in Ukrainian].
 • Tymoshchuk, O.S. (2016). Metodyka navchannia ok­horony pratsi maibutnikh vchyteliv tekhnolohii [Methods of teaching labor protection of future teachers of technology]. Avtoreferat kandydats’koi dysertatsii [Abstract of thesis candidate’s disserta­tion]. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova. [in Ukrainian].
 • TOP–10 pytushchykh profesii [TOP–10 drinking pro­fessions] (2020). Dyrektor shkoly Ukrainy. 5. 62. [in Ukrainian].
 • Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemiolohichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy (2015) [Annual report on the state of health of the population, sanitary and epidemiological situation and the results of the health care system of Ukraine]: MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy». [in Ukrainian].
 • Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemiolohichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2017 r. (2017). [Annual report on the state of health of the population, sanitary and epidemiological sit­uation and the results of the health care system of Ukraine. 2017 y.]. MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy». Kyiv. [in Ukrainian].

здоров’я health safety society general secondary education teachers occupational safety training

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart