Wpływ działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach na kształtowanie kultury organizacyjnej Policji oraz kreowanie jej medialnego wizerunku

Author: Kornela Oblińska
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2476-6081
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 92-99
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CEJSS.2023109
PDF: cejss/1/cejss109.pdf

The Impact of the Activities of the Foundation for Aid to Widows and Orphans of Fallen Police Officers on Shaping the Organizational Culture of the Police and the Creation of its Media Image

The article aims to present the activities of the Foundation for Aid to Widows and Orphans of Fallen Police Officers (FPWiSPP) in terms of shaping organizational culture and creating the media image of the Police, taking into account theoretical aspects, the practical dimension and the effects of cooperation. Organizational culture and media image are of particular importance for the Police, both in terms of internal and external audiences. Very consistently and laboriously built can collapse in an instant as a result, for example, of a one-time crisis in the formation, both organizational and image. The reasons for the negative effects can vary, from improper selection of personnel and the training system, through unprofessional and irresponsible actions by male and female officers, to ill-considered and in autonomous decisions by the police management. Confidence in the service, its operating principles, and the values that should guide it, including equality before the law and principles, are crucial. Equally important should be the public perception of the formation, including in the media area, acting as a signpost for police managers, both in the service and civilian dimensions. Similarly, in the situation of undertaking indispensable cooperation with social organizations, associations and foundations, where cooperation with the FPWiSPP should undoubtedly play a special role.

Artykuł ma na celu przedstawienie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach (FPWiSPP) w aspekcie kształtowania kultury organizacyjnej oraz kreowania medialnego wizerunku Policji, z uwzględnieniem aspektów teoretycznych, wymiaru praktycznego oraz efektów współpracy. Kultura organizacyjna oraz wizerunek medialny mają szczególne znaczenie dla Policji, zarówno w kontekście odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Bardzo konsekwentnie i z mozołem budowane mogą w jednej chwili runąć w wyniku np. jednorazowego kryzysu w formacji, zarówno organizacyjnego, jak i wizerunkowego. Przyczyny negatywnych skutków mogą być różne, od niewłaściwego doboru kadrowego oraz systemu szkolenia począwszy, poprzez nieprofesjonalne i nieodpowiedzialne działania funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, aż po nieprzemyślane i nieautonomiczne decyzje kierownictwa Policji. Zaufanie do służby, jej zasad funkcjonowania, wartości, którymi powinna się kierować, w tym równości wobec prawa i zasad są kluczowe. Równie istotne powinno być społeczne postrzeganie formacji, także w obszarze medialnym, stanowiąc drogowskaz dla zarządzających Policją, zarówno w wymiarze służbowym, jak i cywilnym. Podobnie w sytuacji podejmowania nieodzownej współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami oraz fundacjami, gdzie współpraca z FPWiSPP niewątpliwie powinna odgrywać szczególną rolę.

REFERENCES:

Policja fundacja kultura organizacyjna wizerunek Police foundation organizational culture image

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart