assimilation

The Process of Social Reintegration of Convicts on the Background of World Penitentiary System. The Analytical and Synthetic Outline of the Issue

Author: Kazimierz Pierzchała
Institution: School of National Economy in Kutno (Poland)
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 154-170
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2015012
PDF: ppsy/44/ppsy2015012.pdf

The following text shortly outlines some basics terms and difficulties connected with social rehabilitation term of some people who had a staying in the prison; beginning from the short explanation of the term, through highlighting the characteristic of reintegration process, to main problems which a person has when comes back to the society and also some ways of solving them. 

Динамика численности этнических украинцев в УССР: на основе итогов Всесоюзных переписей населения 1959 г., 1970 г. и 1979 г.

Author: Надежда Киндрачук
Institution: Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7505-0668
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 40-53
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192003
PDF: npw/20/npw2003.pdf

Динамика численности этнических украинцев в УССР: на основе итогов Всесоюзных переписей населения 1959 г., 1970 г. и 1979 г.

В статье исследованы Всесоюзные переписи населения 1959 г., 1970 г., 1979 г. как основной источник для комплексного изучения динамики численности и территориального размещения украинцев в разных регионах УССР в течение 1960-х – 1970-х гг.; охарактеризовано национальную политику советской власти, которая руководствовалась приоритетом государственного общенационального единства всего «советского народа» и презирала ценность этнической нации. Выяснено, что Украина была одним из центров аккумулирования эмиграционных потоков в Советском Союзе, из-за чего многонациональное общество УССР, основу которого составляли украинцы, постепенно превращалось в двунациональное, где украинское большинство сосуществовало рядом с непрерывно растущим русским меньшинством. Такие переселения проводились прежде всего по политическим соображениям и были направлены на то, чтобы коренной народ терял свои национальные особенности – язык, культуру и тому подобное.

Polityka edukacyjna Turcji wobec mniejszości religijnych i językowych

Author: Wiktor Rabczuk
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 98-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.05
PDF: em/7/em705.pdf

Autor wskazuje, że w Turcji asymilacyjną, ultranacjonalistyczną politykę edukacyjną wobec mniejszości religijnych i etnicznych determinuje szereg czynników, m.in.: restrykcyjne interpretowanie przez Turcję postanowień Traktatu z Lozanny z 1923 roku, tj. uznanie wyłącznie za mniejszości religijne wspólnot należących do Kościoła obrządku greckiego i ormiańskiego oraz Żydów, z wyłączeniem jakichkolwiek muzułmańskich mniejszości religijnych; specyficznie rozumiana zasada laickości państwa, nakładająca na szkoły obowiązek prowadzenia lekcji „kultury religijnej i etyki”, które w praktyce sprowadzają się do nauki islamu obrządku sunnickiego i budzą protest alawitów; konstytucyjna zasada, zgodnie z którą w placówkach kształcenia i nauczania obywatele tureccy mogą być nauczani jedynie języka tureckiego jako języka ojczystego, skutkiem czego tylko tzw. mniejszości uznane w Traktacie z Lozanny mają prawo zakładania szkół prywatnych z ojczystym językiem nauczania, podczas gdy mniejszości językowe muzułmańskie mają tylko prawo organizowania w weekendy i w czasie wakacji lekcji „różnych języków i dialektów używanych przez obywateli tureckich w życiu rodzinnym”. Tak więc, np. Kurdowie stanowiący około 15% ludności Turcji nie mają możliwości kultywowania swojego języka. Autor wymienia przykłady pozytywnych zmian władz tureckich w stosunku do mniejszości językowych i religijnych, upatrując ich źródeł w dążeniu Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej oraz w tendencji Turcji do doceniania wieloetniczności i wielokulturowości imperium osmańskiego.

Izolacjonizm mniejszości, hybrydyzacja tożsamości i dylematy edukacji międzykulturowej

Author: Zbyszko Melosik
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7802-3152
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 37-55
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.02
PDF: em/15/em1502.pdf

Artykuł poświęcony jest współczesnym dylematom edukacji międzykulturowej związanym z przemianami zarówno globalnej rzeczywistości, jak i tożsamości. Po omówieniu głównych idei edukacji międzykulturowej autor rekonstruuje zjawiska odnoszące się do asymilacji i izolacjonizmu mniejszości rasowych oraz etnicznych we współczesnych wielokulturowych społeczeństwach. Przywołuje różne konteksty enklawizacji, samowykluczania się i mniejszościowego etnocentryzmu oraz esencjalizmu, także w szkolnictwie, prowadzące do potwierdzania reprodukcji ekonomicznej i kulturowej. Pokazuje, w jaki sposób izolacjonizm mniejszości utrudnia realizację celów edukacji międzykulturowej. Następnie przedstawia przemiany współczesnej tożsamości, odnoszące się do procesów jej hybrydyzacji i wewnętrznej kulturowej heterogeniczności. Rekonstruuje wynikające z niej nurty krytyki edukacji międzykulturowej, dotyczące w szczególności idei dialogu między kulturami. Prezentuje różnorodne dylematy wynikające z „uwikłania” edukacji międzykulturowej w przemiany współczesnej wielokulturowej rzeczywistości. Przedstawia również wyzwania dla tej edukacji związane z pandemią Covid-19. W konkluzji autor przedstawia pozytywny potencjał dynamiki rozwojowej współczesnej edukacji międzykulturowej.

The Impact of Government Social Policy on the Roma Community in Czecho-Slovakia from 1948 to the Present with Comparison of Contemporary Research about Social Pathology

Author: Łukasz Kwadrans
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6102-2308
Author: René Lužica
Institution: Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5417-6007
Author: Ivan Rác
Institution: Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8957-215X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 162-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.10
PDF: kie/136/kie13610.pdf

The authors aim to draw attention to underestimating and disinterest in conducting a social study on the Roma population in socialism, which was carried out only in the early 1970s. The study on social and pathological phenomena focused on the impacts on the overall societal scale. The researchers did not perform studies in Roma communities and families. The state-controlled blanket assimilation was expected to automatically arouse positive changes in Roma families. Research into social pathology in Roma communities and families was launched only in the second half of the 1990s, mainly after the millennium. The study points to the authors’ archival qualitative research at the turn of 2020 and 2021 in the Slovak National Archives in Bratislava. The second part of the article presents qualitative research on violence against Romani women in connection with the presented effects of not addressing this negative phenomenon. The main goal of the research is to show the extent of interest in the social situation of the Roma during the communist regime and to point out the main problems in the present day.

Ethnodemographic policy of the CPSU – CPU of the 1960’s – 1970’s: on the example of the Ukrainian ethnic group

Author: Nadia Kindrachuk
Institution: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7505-0668
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 61-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2022304
PDF: rop/21/rop2104.pdf

The article analyzes the ethno-demographic policy of the CPSU – CPU of the 60’s – 70’s of the twentieth century, which was guided by the priority of national unity of the entire Soviet people and neglected the value of the Ukrainian ethnic group and its national development. The state command-administrative system under the slogans of “proletarian internationalism”, “prosperity and rapprochement of nations in the USSR”, “formation of a new historical community – the Soviet people” pursued a policy of assimilation of the titular nation of the Ukrainian SSR. Demographic, economic and social processes that took place in the society of that time, especially decreased in some regions of the republic the number of indigenous peoples. The correlation of macro-processes (intra-republican and inter-republican migration) with internal micro-processes in Ukraine (enhanced russification, interethnic marriages, etc.) promoted assimilation, depopulation of Ukrainians and threatened their national future. The paper finds that in the conflict of unfavorable circumstances resulting from the Soviet assimilation policy, the number of the Ukrainian nation in the USSR slowed down, difficult, but did not grow in both quantitative and qualitative terms.

Nomadowie w przestrzeni mongolskiej

Author: Marian Tadeusz Mencel
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 174-192
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201513
PDF: cip/13/cip1313.pdf

Nomads in Mongolian space

Since the down of time, the Mongolian space has been fulfilled with the nomadic people activity, the reality of whom was generally focused on breeding pigs and the nomadic activity of many tribes. Boundaries of their expansion were set by natural conditions and, to much extent, Chinese agriculture that was better developed. Cultural differences and the internal market that was limited to products of animal origin, forced nomads to trade with Chinese settled farmers. Self-assessment of their own higher culture resulted in frequent acts of aggression that mainly aimed at seizing craft products of the settled people by force. It was also an attempt to politically subordinate them and impose tributary relations upon them. China – a country with huge territorial range – was undertaking fight to protect its peripheral population, generally without taking any military activities against nomads outside the territory of its own country, the borders of which has never been recognized by nomads as lines indicating the range of their own activity. These groups of nomads that managed to establish their own bodies that had characteristic of a country and that were able to influence the northern regions of China more strongly, were split as a result of the reaction of China and in times of their weakness, they underwent the process of assimilation or/and sinicization by taking over a model of socio-political organization of the much more developed Chinese civilization.

Francuska polityka kolonialna w Afryce Zachodniej

Author: Agnieszka Homańska
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2273-7903
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 72-95
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20230206
PDF: ksm/38/ksm3806.pdf

French colonial policy in West Africa

This article is an attempt to analyze French colonialism in West Africa. The author focuses on the characteristics of the colonial thought of Paris, and outlines the most important concepts (tools) necessary for the study of this issue. She also marks the influence of history on the current territorial division of the French Republic and spheres of influence in West Africa. The history of the former French colonies, both after gaining independence and at current time, is also presented, and the features of the contemporary politics of the former metropolis are outlined.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart