development

 • Ochrona środowiska w rozwoju społeczno-ekonomicznym – rys historyczny

  Perspective of socio-economic development depends on many factors, mainly the the respective structural and systemic changes, and the proper use of resources. System and structural solutions accompanied by the necessary investment and funds along with the institutional support will have an overwhelming influence on this development. This paper presents the problems of environmental protection and the most important economic instruments for the environmental protection in socio-economic development. In this paper first discusses the theoretical environmental protection, then the issue of instruments in this field. The work ends with a brief conclusion.

 • Pedagogical Conditions for Creative and Artistic Development of Children of Senior Preschool Age by Means of Art

  The paper highlights the problem of creative and artistic development of preschoolers by means of art. The place and role of art in the creative and artistic development of children of senior preschool age are determined. The content and peculiarities of the creative and artistic development of children in the process of educational activity by means of art are revealed. The pedagogical conditions for the creative and artistic development of preschool children in the process of artistic activity are singled out on the basis of analyzed modern concepts. On the basis of pedagogical conditions, a model of creative and artistic development of children of senior preschool age by means of art is designed. Researchers reveal in children of the senior preschool age the dynamics of creative and artistic development and the degree of the development of the investigated qualities in children of the control and experimental groups is analyzed. The necessity of searching for rational ways and precisely specifying the mechanism of using art in the process of creative and artistic development of children of the senior preschool age is emphasized.

 • Specyfika guanxi – pozytywny czy negatywny kapitał społeczny?

  The specificity of guanxi – positive or negative social capital?

  The text presents the problem of a Chinese-specific phenomenon known as guanxi. Their features and their connection with Confucianism were discussed. They emphasized their permanence and continuous presence in Chinese society, emphasizing their evolution after China adopted the principles of market economy. Also tried to look at guanxi in terms of social capital, showing elements connecting both phenomena. It has been noted that some researchers have a tendency to perceive guanxi in terms of negative social capital. This approach was considered as unauthorized as a result of Western ethnocentrism and pointed to the need to respect the cultural distinctiveness of the East and West. It has also been pointed out, that the interest in China and the role that guanxi play, especially in the sphere of economy, may be due to fears of Chinese domination, as well as the lack of understanding by the West that effective modernization based on other patterns is possible than those preferred in the Euro-Atlantic cultural circle.

 • On teachers’ potential in promoting pupils’ emotional and spiritual development at school

  Contemporary adolescents are tempted by effortless, consumerist lifestyles devoid of reflection. They display pretentious attitudes and exhibit problems with proper functioning within the society. Therefore, it is necessary to change educational processes at school in order to promote intensive emotional and spiritual development in pupils, so that young generations comprehensively develop to handle future problems, as well as to be able to construct their own knowledge about themselves and the outside world. Competent teachers can play certain roles in this process, introducing their pupils into the rich world of values.

 • Surogaty tożsamości wobec genealogii i rozwoju podmiotu. Pomiędzy mimetyczną funkcją anamorfozy a figurą Innego

  Tożsamość jest jedną z kluczowych kategorii, która z uwagi na zmiany kulturowe, światopoglądowe czy ideologiczne uzyskała swoiste reprezentacje interpretacyjne w dyskursach oraz przestrzeni społecznej. Zmiany te skłaniać powinny do refleksji nad dotychczasową percepcją, a także recepcją fundamentalnych kategorii pozwalających zrozumieć, czym współcześnie jest tożsamość i jakie jest jej osadzenie w źródłach podmiotowości rozumianej w perspektywie wykładni Heideggerowskiego bycia-w-świecie (Dasein) czy Lacanowskiego pragnienia oraz relacji do Innego. Egzemplifikacja tych ontologicznych i fenomenologicznych reprezentacji nie jest przypadkowa, nie jest też wyborem dyskursu nazywanego z nieukrywaną dziś dezaprobatą – postmodernistyczną manierą uznawaną w swej ignorancji za (post)prawdę. Wyłonienie przedstawianych w tekście fenomenów kulturowych jest celowym ukazaniem spektrum takiego rodzaju hermeneutyki, która pozwala na uwzględnienie współczesnego rozumienia człowieka jako bytu uwikłanego w postęp technologiczny, określanego przez interes poznawczy i jednocześnie poddanego konieczności emancypacyjnej jako niezbywalnego prawa jednostki wyznaczającego jej miejsce w świecie i dla świata. Z drugiej strony mamy do czynienia z podmiotem, który niezmiennie uwikłany jest we własną historię rodzinną, lęki egzystencjalne czy jednostkowe kompleksy wynikające z nieadekwatności wobec otaczającej rzeczywistości i niepewnych relacji z Innym.

 • Development of regulatory skills in younger school pupils

  The article presents a solution for one of the significant tasks in pedagogical science and practice, namely the development of regulatory skills in younger school pupils as a significant factor of their educational and cognitive competence development. The aim of our study was to conduct practical evaluation of the proposed program of the development of regulatory skills in younger school pupils. Scientific novelty consists in the created program of the development of regulatory skills in younger school pupils, which generally allow for increasing education and cognitive competence, which is the basis for pupils’ functional expertise, in accordance with the aims and tasks of the state-significance documentation. The study used logical and historical analysis of scientific literature on the topic, pedagogical observation, a survey, questionnaires, testing and a pedagogical experiment. Based on the obtained results, we developed educational and methodological recommendations for teachers on the topic of developing regulatory skills in young school pupils, as an elective class program for 2nd-grade pupils.

 • The motor-proficiency-test (mot 4-6) as a useful tool for diagnosing the psychomotor development of Polish four-year-old children

  Developmental disharmony is usually defined as adverse deviation from the normal development, regardless of reasons that cause it (Lagae, 2008). According to the APA, the problem concerns about 5-10% of school-age children (APA, 2000). The symptoms of developmental disharmony are heterogeneous and their manifestation is determined by the age of the child. The sphere of motor development plays a dominant role in the presentation of these disorders in the case of small children. So researchers suggest a psychomotor diagnosis as the most desirable diagnosis in the case of developmental disharmony of a small child. One of the tools allowing for such a diagnosis is German test MOT 4-6. The purpose of this article was to describe the validation procedure of the Polish version of the psychomotor MOT 4-6 by R. Zimmer and M. Volkammer for four-year-old children. This age group, due to the lack of objective tools, is very rarely included in diagnostic procedures. Results: The validation of the Polish version of the MOT 4-6 for four-year-old children indicates this tool as accurate and reliable in diagnosing delays in the psychomotor development of small children. The Polish adaptation of the test will help to fill the existing gap in Polish diagnostic tools for four-year-olds.

 • Kontrakt społeczny w koncepcji państwa rozwojowego na przykładzie Azji Wschodniej

  Koncepcję państwa rozwojowego uznaje się za kluczową w historycznym procesie modernizacji gospodarek wschodnioazjatyckich. Jednym z kluczowych jej elementów jest kontrakt społeczny, definiujący wzajemne powiązania uczestników procesów rozwojowych: elity politycznej, biurokracji gospodarczej, społeczeństwa oraz sektora biznesowego. Ich interakcja jest zdefiniowana poprzez pojęcie „osadzonej autonomii”. Społeczeństwo i biznes mogą wpływać na państwo poprzez instytucjonalnie umocowane kanały komunikacji; niemniej jednak państwo pozostaje w dużym stopniu autonomiczne w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki rozwojowej oraz budowy instytucji, co w rezultacie umożliwia pomnażanie zasobów. Państwo funkcjonuje poprzez koalicje, mające po pierwsze za zadanie osłabienie pozycji społeczeństwa, ale jednocześnie upodmiotowienie pewnych jego elementów; po drugie włączenie w procesy rozwojowe części sektora biznesowego poprzez stworzenie sojuszu państwa i biznesu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.