Islam

 • The Relocation of the Iron Curtain to the Middle East: the Polish and Slovak Position Towards the EU Migration and Asylum Policy

  The current EU migration and asylum policy crisis has been perceived to constitute one of the most serious challenges for European security. The attitude of fear and reluctance towards admission of cultural others (including: refugees, asylum seekers and the immigrants) has been particularly visible in the V4 countries. The aim of this paper is therefore to examine the grounds of such a position with reference to general European tendencies as well as specific features of attitudes of Poland and Slovakia as the representatives of V4 countries in the light of their particular economic and social situation. Due to volume limitations the author will focus mainly on the two presented States. The decision regarding choice of Poland arises from the fact that as the only V4 State it has voted in favour of the mandatory quota of relocation of 120.000 refugees. Instead Slovakia constitutes the most vivid example pro-European parties changing rhetoric for more national which is quite transparent for the V4 countries. The whole analysis has been conducted in the specific context of relocation of the symbolic division of Europe an replacement of ideological Iron Curtain with cultural Velvet Curtain which leads to the phenomenon of culturalisation. 

 • CIVIL LEGAL REGULATION FEATURES IN THE STATES WHO INHABITED THE ANCIENT TERRITORY OF KAZAKHSTAN

  This article discusses the features of the regulation of civil legal in the states, who inhabited the ancient territory of Kazakhstan. The authors also noted the development of a legal framework for regulation of civil relations in these countries. The nomads who inhabited the territory of present-day Kazakhstan, anciently engage in economic, cultural and political relations with other nations, and in accordance with the provisions of the laws protecting the rights of individuals, and sometimes even the whole country, when there was a threat to its interests, thereby protecting the political system, the legal system of nomadic state. Ancient legal system, to regulate relations in the tribal society, giving rise to the modern civil law.

 • Diversity Within Islam and Its Institutional Representation in Poland

  The article is dedicated to the Muslims in Poland, with a special focus on their institutional representation. This religious minority encircles a diverse populace in terms of the path in Islam they adhere to, ethnicity, country of origin, but also the legal status they have in Poland. It includes Muslim Tatars, former students from Arab countries who have been living in this country for decades, as well as transient groups war refugees from Chechnya, Afghanistan or the Balkans, esp. Bosnia and Herzegovina. The author argues that institutionalized entities of religious character which associate Muslims in the country, organize their presence in religious terms and represent them, reflect major divisions within the Muslim populace in the country. A key factor is the duration of their settlement – it is concomitant to, if not more important than, tensions between the Sunnis and Shiites.

 • Islam in North-Western Azerbaijan in the Early Medieval Ages

  Islam in North-Western Azerbaijan in the Early Medieval Ages

  This article, which we would like to include in the scientific circulation, deals with the religious situation in the North-Western Azerbaijan in the early medieval ages and presents the stages of the spread of Islam in the conditions of the religious-ideological struggle in the region and its position.

 • O źródłach zróżnicowania kulturowo-cywilizacyjnego Azji Południowo-Wschodniej

  Azja Południowo-Wschodnia stanowi region ekstremalnie różnorodny kulturowo. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjno-kulturowa stanowi efekt licznych interakcji międzygrupowych, różnorodnych grup etnicznych i wyznawców odmiennych religii, do których dochodziło na przestrzeni dziejów. Charakter regionu determinowany jest także przez ukształtowanie terenu oraz bliskie sąsiedztwo dwóch ważnych cywilizacji: Indii oraz Chin. W artykule omówione zostaną źródła zróżnicowania cywilizacyjno-kulturowego Azji Południowo-Wschodniej.

 • Islam i ZSRR. Polityka bolszewików wobec muzułmanów w okresie kształtowania się państwa radzieckiego

  Jednym z największych wyzwań rosyjskiej polityki wewnętrznej jest problem zapewnienia wewnętrznej stabilności i integralności terytorialnej. Rosja jest państwem wieloetnicznym i wielokonfesyjnym, które obejmuje swoim zasięgiem wiele różnorodnych grup etniczno-narodowościowych. Zróżnicowanie wewnętrzne Rosji jest efektem długoletniej ekspansji terytorialnej. Od czasu, kiedy wojska moskiewskie w XVI w. zajęły Kazań do państwa moskiewskiego włączone zostały duże grupy wyznawców islamu. We współczesnej Rosji islam zajmuje znaczącą pozycję, będąc religią dużych grup etniczno-narodowościowych, a w tym Tatarów i Baszkirów. Odrodzenie tradycji islamskich i rosnąca liczba wyznawców islamu powoduje, że władze rosyjskie stoją przed problemem ułożenia stosunków wewnętrznych. Celem artykułu jest ukazanie historycznych wzorów polityki państwa rosyjskiego wobec rosyjskich muzułmanów. Autor artykułu skoncentrował się na analizie problematyki stosunku partii bolszewickiej wobec wyznawców islamu po wybuchu rewolucji październikowej.

 • Kwestia migracji w polityce współczesnej Austrii

  Austria jest krajem, który w swej polityce kieruje się (w przeszłości i obecnie) pragmatyzmem, tj. interesem narodowym, będącym wyznacznikiem tego, co jest akceptowalne, a co nie. Interes narodowy jest istotnym faktorem w ramach uprawianej tam polityki migracyjnej i nie ma znaczenia czy chodzi o imigrantów ekonomicznych, czy o uchodźców. Od lat 60. XX w. Austria jest postrzegana jako miejsce, w którym można znaleźć lepsze życia. To dlatego przybywali tam licznie gastarbeiterzy z Jugosławii i Turcji. Politycy austriaccy podejmowali działania mające na celu kontrolowanie napływu robotników cudzoziemskich – preferowano tych przydatnych dla miejscowej gospodarki, a jednocześnie niestanowiących zagrożenia dla rodzimej siły roboczej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasach obecnych. Imigranci mają nie tylko ekonomiczne, lecz także polityczne znaczenie. Partie lewicowe postrzegają w nich okazję do wzmocnienia swych wpływów. Z szeregów imigranckich wywodzą się bowiem w większości ich wyborcy. Partie prawicowe starają się zaś pozyskać przychylną opinię tej części elektoratu, która nie godzi się na przyjmowanie większej ilości przybyszów. Specyficznym aspektem austriackiego pragmatyzmu jest wypowiadanie krytycznych opinii wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, które nie wspierają niemieckiej willkommenskultur. Austria, która w przeszłości była postrzegana jako most łączący Wschód z Zachodem, straciła w oczach krytykowanych krajów, w tym Polski.

 • Ramy prawne funkcjonowania społeczności muzułmańskiej w Federacji Rosyjskiej

  The legal framework for the functioning of Muslim community in the Russian Federation

  At present, the Muslim community in the Russian Federation grows in importance and strength. The religious freedom, which came as a result of the democratic transformation that took place in the Russian Federation in the late 1980s and early 1990s opened the opportunity for its Muslim residents to develop their own culture, educational system and administrative structure. The freedom of religion was one of the most important elements of perestroika and one of the directions of Russia’s development following the transformation. Here, the freedom of religion can be considered as both an element of liberalization of the Soviet regime, and, after the break-up of the USSR, as a step towards democratization. The article aims to present the most important legal acts and documents that constitute the legal basis for the functioning of Muslims in the contemporary Russian Federation.

 • Sekurytyzacja islamu w Azji Centralnej

  Securitization of Islam in Central Asia

  The aim of the article is to analyse mechanisms of constructing Islam in the discourse and practices of undemocratic Central Asian countries. This objective will be accomplished through the references to securitization theory located within the framework of the constructivist paradigm. The major argument of the paper is that the discursive transformation of various dimensions of Islam’s existence into a homogeneous threat to the security was an important securitizing move. Its relevance is related to the national and international level of legitimacy. The strength of the securitizing move results from the amount of resources of the authoritarian Central Asian elites as the dominant securitizing actors. In the first part, the text critically discusses the radicalization of Muslims in Central Asia thesis and the practices of the state structures towards Islam. In the next part it will present various manifestations and dimensions of the securitization of Islam in the discourse and practice of the incumbent elites in Central Asia countries.

 • Relacje czeczeńsko-saudyjskie (sierpień 1999–luty 2007 r.)

  Relations Chechen-Saudi (august 1997–february 2007)

  In the article, the author presented the most important events relations of Chechen-Saudian from the middle of 1999 to February 2007. The author showed how politics looked like for example during presidency of Aslan Maskhadov’s, Ahmat Kadyrov’s.

 • Czeczeńscy przywódcy religijni od XVIII do XIX w.

  Chechen religious leaders from the 18th to 19th centuries

  The proposed topic is a focus on political and religious activity by religious leaders in the North Caucasus in the fight against the Russian colonizer. Under their leadership they sought victory over the Russian Empire. The author tried to present the most important and vital moments in the life of Mansur Ushurma, Kazi mullah, Gamzat bek and imam Osman Shamil too.

 • Uwarunkowania prawno-kulturowe sytuacji rodziny w wybranych krajach Orientu

  CONSIDERATIONS OF THE LEGAL AND CULTURAL SITUATION OF FAMILIES IN SELECTED COUNTRIES OF THE ORIENT

  Residents of the area known as the Orient are characterized through the prism of stereotypes operating for years. Researchers’ works focus mainly on the traditions, yet omit from the analyses the legal and cultural conditions. Primarily of interest and analysis are the Muslim minorities living in Europe, instability in the Middle East and North Africa, and economic issues. Often the subject touched upon is the position of women in Islam, and the studies begin the discussion on both the West and the Arab World. The text is intended to outline situation of family and rights of each member of family, which are contained in the constitutions of the individual states, or the ones that stem from the Muslim law. For the purposes of this text, various Arab countries has been selected where the system has a different shape.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.