Review

Krzysztof Sawicki, Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej [Dyads, Cliques, Gangs. Juvenile Offenders from the Perspective of Contemporary Social Rehabilitation], Wyd. Impuls, Kraków 2018, pp. 273

Author: Aneta Skuza
Institution: Jan Kochanowski’s University in Kielce
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 223-227
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.15
PDF: kie/120/kie12015.pdf

abstr1

„Teoria Polityki” – nowe czasopismo politologiczne

Author: Wiktor Szewczak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 263-265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.18
PDF: apsp/58/apsp5818.pdf

RCENZJA

REVIEW

Postawy Polaków wobec przemocy w polityce [recenzja książki Polacy wobec przemocy politycznej: studium typów postaw i ocen moralnych]

Author: Wojciech Mincewicz
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 177-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181812
PDF: npw/18/npw1812.pdf

Attitudes of Poles towards violence in politics [book review Polacy wobec przemocy politycznej: studium typów postaw i ocen moralnych]

Отношение поляков к насилию в политике [рецензия книги Polacy wobec przemocy politycznej: studium typów postaw i ocen moralnych]

Obszar poradziecki w procesie przemian [recenzja książki Przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej]

Author: Michał Dahl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 183-189
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181813
PDF: npw/18/npw1813.pdf

Post-Soviet area in the process of change [book review Przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej]

Постсоветское пространство в процессе перемен [рецензия книги Przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej]

Problemy obszaru postsowieckiego nigdy nie były tak blisko, jak obecnie [recenzja książki Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu]

Author: Kamil Pietrasik
Institution: Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 191-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181814
PDF: npw/18/npw1814.pdf

The problems of the post-Soviet area were never as close as now [book review Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu]

Проблемы постсоветского пространства были не такими близкими, как сейчас [рецензия книги Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu]

Stare i nowe kierunki polityki Chin – droga ku hegemonii? [recenzja książki Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin]

Author: Marzena Mruk
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 197-203
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181815
PDF: npw/18/npw1815.pdf

Old and new directions of China’s policy – the way to hegemony? [book review Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin]

Старые и новые направления политики Китая – путь к гегемонии? [рецензия книги Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin]

Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Anna Szafrańska, Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych – studium z pogranicza polsko-czeskiego, t. 4: O nauczycielach, ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności, Toruń 2017, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 208

Author: Katarzyna Jas
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 258–260
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.17
PDF: kie/121/kie12117.pdf

RCENZJA

REVIEW

Polityka zagraniczna Republiki Białoruś (lata 1991–2015)

Author: Rafał Czachor
Institution: Uczelnia Jana Wyżykowskiego (Polkowice)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5929-9719
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 181-184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181910
PDF: npw/19/npw1910.pdf

The foreign policy of the Republic of Belarus (1991–2015)

Внешняя политика Республики Беларусь (1991–2015 гг.)

RECENZJA

Białoruś między Wschodem a Zachodem: uwarunkowania pozycji Białorusi w Europie

Author: Maryana Prokop
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0135-863X
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 185-190
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181911
PDF: npw/19/npw1911.pdf

Belarus between East and West: determinants of the position of Belarus in Europe

Беларусь между Востоком и Западом: детерминанты позиции Беларуси в Европе

RECENZJA

Spacer po dziejach Zakazanego Miasta

Author: Monika Paliszewska-Mojsiuk
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4041-821X
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 203-206
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181913
PDF: npw/19/npw1913.pdf

History of The Forbidden City

История запрещенного города

SPRAWOZDANIE

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart