Ukraina

 • Językowy aspekt tożsamości Polaków Donbasu

  Author: Anita Staszkiewicz
  Institution: Wydział Konsularny Ambasady RP w Kazachstanie (Ukraina)
  Author: Lech Aleksy Suchomłynow
  Institution: Centrum Języka i Kultury Polskiej (Ukraina)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 133-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.09
  PDF: em/8/em809.pdf

  W podjętych rozważaniach autorzy analizują obecny stan tożsamości Polaków zamieszkujących na terenach Ukrainy wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej na Donbasie. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzać, iż ze względu na specyficzne mechanizmy tygla kulturowego w Ukrainie wschodniej tworzy się jakościowo nowy gatunek kultury polskiej. W środowiskach polonijnych, gdzie nie ma ciągłości kultury ojczystej, kultywowane są tylko niektóre jej elementy, o czym często decyduje nieliczna grupa działaczy i społeczników. Dlatego tak zwany renesans polskiej mniejszości na Wschodzie ma charakter spontaniczny i nieukierunkowany. Dotyczy to również znajomości języka polskiego i motywacji podjęcia jego nauki.

 • Casus Żelaznej Julii, czyli o odpowiedzialności polityków na Ukrainie

  Author: Artur Olechno
  E-mail: a.olechno@uwb.edu.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 57-68
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.02.03
  PDF: ppk/42/ppk4203.pdf

  The article presents the formal and legal scope of responsibility of the highest state officials in Ukraine as well as political practice in this regard against the background of selected political events and political experiences of the former Prime Minister of Ukraine – Yulia Tymoshenko (and her political rivals). In addition to the traditional forms of liability: constitutional, criminal or political, the article speaks about the potential criminal liability of politicians for abuse of power or wrong political decisions.

 • Russian Phobia or a Real Threat? Propaganda-Related Elements of Russian Information Warfare in Ukraine and Their Implications for Euro-Atlantic Security

  Author: Anna Antczak
  Institution: Academy of Finance and Business Vistula in Warsaw
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 163-178
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.10
  PDF: apsp/56/apsp5610.pdf

  The article discusses Russian information warfare focusing mainly on propaganda issues, which were used during the conflict in Ukraine, and tries to find an answer to the question of to what extent these undertakings are dangerous to Euro-Atlantic security. It provides a political background of the conflict in order to better understand why Russia is using particular information warfare tools. The article analyzes manipulation techniques and the use of specific elements of Russian identity such as the attitude to history and the role of the Orthodox Church. Finally, it discusses a possible influence these actions may have on security and stability of the EU and NATO and their particular member states.

 • Poczucie tożsamości oraz funkcjonowanie w wymiarze społecznym studentów pochodzących z Białorusi, Ukrainy i Rosji studiujących na polskich uczelniach

  Author: Łukasz Matusiak
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 243-255
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.13
  PDF: em/9/em913.pdf

  Coraz więcej studentów z Europy Wschodniej studiuje w polskich uczelniach. Polska jest dla nich krajem bliskim kulturowo, w którym mogą zdobyć dyplomy uznawane w Europie przy niskich kosztach utrzymania. Wymiar tożsamościowy jest niezwykle ważny, wręcz kluczowy, warunkuje bowiem pojawienie się postaw otwartości lub zamknięcia się na kulturę przyjmującą i replikację tejże postawy wobec języka kraju gospodarza, aktywności na rynku pracy i gotowości wchodzenia w grupy wtórne w społeczeństwie przyjmującym. Przeprowadzone badania wykazały, ze studenci z Białorusi, Ukrainy i Rosji chcą integrować się z polskim społeczeństwem, pozostają jednak bierni i rzadko włączają się życie społeczne uczelni i środowiska lokalnego, nie promują też swojej kultury ojczystej. Społeczeństwo polskie nie jest bowiem otwarte na Innego. W grupie badanej zaobserwowano częste wskazania na uczucie przygnębienia, jakie towarzyszy studentom podczas pobytu w Polsce – jest to spowodowane niewydolnością systemu administracji państwowej, która odpowiada za legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Postuluje się potrzebę stworzenia stanowisk uczelnianych i wydziałowych koordynatorów do spraw studentów cudzoziemskich, którzy pomagaliby w adaptacji i funkcjonowaniu tych studentów w uczelni i środowisku lokalnym. Za zasadne uznaje się wprowadzenie wolontariackiej instytucji studenta opiekuna, który pomagałby nowo przyjętym studentom w pierwszych miesiącach studiów (kulturowo, językowo i społecznie).

 • Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta Ukrainy

  Author: Marcin Gołębiowski
  E-mail: golebiowski.marcin@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 205-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.12
  PDF: ppk/44/ppk4412.pdf

  Tematyka artykułu oscyluje wokół zagadnień związanych z zasadami ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej przez prezydenta Ukrainy. Na gruncie prawa ukraińskiego zakres odpowiedzialności wyznacza prawno-ustrojową pozycję prezydenta Ukrainy, który na podstawie przepisów Konstytucji z 26 czerwca 1996 r. może być złożony z urzędu w trybie procedury impeachmentu. W artykule przeprowadzono analizę stanowisk doktryny prawniczej dotyczących zakresu pojęciowego „odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy” oraz dokonano próby zdefiniowania odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy w świetle postanowień Konstytucji Ukrainy oraz wykładni legalnej dokonanej przez Sąd Konstytucyjny Ukrainy. W artykule przedstawiono również poszczególne etapy procedury mającej na celu złożenie głowy państwa z urzędu, wskazano organy uprawnione do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz podjęcia decyzji o odsunięciu z zajmowanego stanowiska prezydenta. Podjęto także próbę analizy skutków prawnych niekonstytucyjnego zwolnienia urzędu głowy państwa przez Wiktora Janukowycza. W wyniku przeprowadzonej analizy aktów prawnych skonstruowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do kręgu podmiotów uprawnionych do inicjowania i przeprowadzania procedury impeachmentu.

 • Unia Europejska i NATO wobec wojny hybrydowej na Ukrainie

  Author: Anna Antczak-Barzan
  Institution: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 29–45
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.02
  PDF: apsp/50/apsp5002.pdf

  Artykuł ma na celu ukazanie przyczyn konfliktu na Ukrainie w odniesieniu do struktur zachodnich – Unii Europejskiej oraz NATO i ich reakcji na wydarzenia, jakie miały i mają miejsce w tym kraju, a także oczekiwań społeczności międzynarodowej i samej Ukrainy względem tych graczy. Artykuł uwypukla także specyficzne cechy konfliktu, które wskazują na jego hybrydowy charakter, wyjaśniając jednocześnie przyczyny i możliwe skutki.

 • Efficiency of the EU Soft Instruments in the Transformation of Eastern Neighbours. The Case of the Ukrainian Crisis

  Author: Beata Piskorska
  Institution: John Paul II Catholic University of Lublin
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 151–167
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.11
  PDF: apsp/48/apsp4811.pdf

  The subject of analysis is the assumption that the concept of soft power may be used as a theoretical basis for the interpretation of the EU influence on the less stable regions facing the spread of international conflicts. On the basis of current events and the high degree of instability in the region, it should be stated that such instruments are not efficient when it comes to Russia. In order to prove the above mentioned assumption, one needs to define the nature and specificity of the EU as soft power in the post-Westphalian international order. In the context of the use of such instruments, the analysis will also cover the manifestation of their implementation and efficiency in the EU policy towards Ukrainian crisis. Thus, it is essential to answer a few research questions. Firstly, what is the specificity of the EU in post-Westphalian international order? Secondly, what means does the EU have at its disposal and is it able to achieve its objectives and meet expectations which the international environment has towards it? Lastly, how can we assess the efficiency of the soft power instruments used by the Union in specific region of Eastern Europe, particularly during Ukrainian crisis?

 • The change of the attitude of Ukrainians to Russia in the conditions of the anti-terrorism operation and humanitarian aid needs of population of Donbass region: the results of sociological researches

  Author: Maxim Enin
  Institution: Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 139-164
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201608
  PDF: siip/15/siip1508.pdf

  The article describes the specific features of the new terrorism in the Donbass which has the support of Russia in the struggle for influence on the policy of Ukraine. The terrorist organizations on Donbass are specific territorial units. Using the concept ‘state’, focusing on the Orthodox faith and idea of ‘Russian world’ this terrorism has purpose to capture a new territory, intimidation and demoralization of Ukraine and the world community. In the context of anti-terrorist operation in the Donbass region we studied also the dynamic of changing the attitude of Ukrainians to Russia. From December 6 to December 15, 2014 the Kiev International Institute of Sociology (KIIS) conducted All–Ukrainian poll of public opinion. Deterioration of attitudes towards Russia is observed in all regions. At the same time for studying attitude of Russians to Ukraine the Levada-center in Russia from 23 to 26 January, 2015 conducted a survey on a representative selection for Russian.
  The purpose of the second research is monitoring humanitarian aid needs of the residents of Donbass (Donetsk and Lugansk region). The research was conducted by the Kiev International Institute of Sociology (KIIS) in December 2014 (the author of article is one of the organizers of this research). The humanitarian situation in Donbas has deteriorated during period from December 2014 to September 2015: increased number of respondents who estimate the situation of living conditions as unbearable in their localities. A significant share surveyed population (15%) would like to leave the localities of Lugansk and Donetsk region but they are not able. Despite a distress half of the residents of Donbass are optimistic and unite to help each other.

 • Zniekształcone tożsamości wieloetnicznej Ukrainy

  Author: Lech Aleksy Suchomłynow
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 119-134
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.04
  PDF: em/3/em304.pdf

  Aktualnie wieloetniczną Ukrainę zamieszkuje ponad 110 narodowości w różnym stopniu zasymilowanych i przeważnie zrusyfikowanych, szczególnie na terenach południowo-wschodnich. Na terenach byłego ZSRR problem samoidentyfikacji Homo Post Sovieticus ściśle wiąże się z kwestią wielokulturowości i świadomego wyboru etnicznej przynależności. Pomimo nielicznych aktów prawnych Ukrainy, gwarantujących „wszystkim mniejszościom narodowym prawa autonomii narodowo-kulturalnej”, procesy rozwoju i odradzania tożsamości grup etnicznych są hamowane specyfiką zbiorowej świadomości Homo Post Sovieticus, która w dużym stopniu wyznacza społeczno-kulturowy system tego kraju na rozdrożu.

 • Internationalization of higher education in Ukraine: the case of national mobility and global scale cooperation

  Author: Volodymyr I. Lugovyy
  Author: Zhanneta V. Talanova
  Author: Svitlana P. Shytikova
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 81-97
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.04
  PDF: em/7/em704.pdf

  Przy użyciu nowych danych, w kontekście aktualnych tendencji, poddano analizie zjawisko umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na Ukrainie pod kątem mobilności studentów i współpracy międzynarodowej, wskazując przede wszystkim na jego asymetrię. Polska, Niemcy i Rosja są priorytetowymi krajami dla ukraińskich studentów podejmujących studia wyższe za granicą (70% ukraińskich studentów uczy się w tych krajach). Polska stała się kluczową destynacją niedawno, a liczba studentów z Ukrainy gwałtownie wzrasta (ponad 33%). Największe grupy studentów zagranicznych na Ukrainie pochodzą z Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Indii, Nigerii i Maroka (52%), podczas gdy jest tylko 8,1% studentów z krajów OECD, 2,9% z UE, 0,9% z G7 i prawie 14% z państw sąsiadujących. Gruzja zastąpiła Rosję wśród 10 głównych państw dostarczających studentów na Ukrainę. Całkowite poziomy eksportu i importu w szkolnictwie wyższym mierzone mobilnością studentów na Ukrainie są mniejsze w obu przypadkach niż 4/5%. Można również zauważyć zasadniczą dysproporcję w regionalizacji umiędzynarodowienia edukacji wyższej poprzez przypływ studentów na korzyść wschodnich i południowych części Ukrainy. Ogólny kontekst nauki języków obcych studentów międzynarodowych zmienił się ostatnio z dominacji rosyjskiego (57%) na dominację języka ukraińskiego (49%). Potwierdza się także wzrastająca tendencja do rozszerzania współpracy, w kontekście Europejskich Obszarów Szkolnictwa Wyższego i Badań, UE i państw partnerskich w obrębie programów Erasmus+ oraz Horizon 2020. Ostatnia modernizacja legislacyjna dotycząca szkolnictwa wyższego wzmacnia jego internacjonalizację na Ukrainie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart